Споко
Лицето не подава нищо.
С първата Д1, подадена от работодателя се оправят нещата. Д1 се подава когато му дойде времето :)
Дохода от лихва не е осигурителен доход!
Може да се сключи директно като безсрочен
Като в работното време се пише 4 часа. Не е задължително да присъства думата "непълно".
Към  осн.възнаграждение трябва да има допълнително за прослужено време. Естествено, ако се полага. Няма значение, че е на 4 часа.
Трябва да попълните Таблици 1 и 2. Нали сте /сте били СОЛ през 2012.
Щом имате доход от личен труд  -изравнявате. А дали ще довнасяте или не - не е от значение по отношение на задължението за попълване.
Допуснла сте грешка.
1. Трябвало е в декларацията да посочите датата от 2010 г. От една страна - защото така е правилното, от друга - минала е давността да Ви глобят за неспазен срок
2. Подавайки през м. 04.2013 декларация с дата 01.01.2013 сама сте си поискали глобата.

Не зная как да Ви помогна.
Декларация 7 се подава еднократно , като се посочва датата, от която сами започвате да си внасяте здравните осигуровки.
Ако вече сте подали Д7 и не сте започвали работа, то не подавате отново.

А по какви приични за 2012 не са внесени ЗОВ? Пак ли сте била безработна? Подала ли сте тогава Д7?
Д7 се подава с датата, от която сте била длъжна сама да се осигурявате. Ако това е било през 2001 - то подайте от тогавашна дата.
Може да се наложи да подадете искане за отписмане на задължения по давност.
Не е редно да подавате Д7 с дата от м.03.2010, но Вие си решете дали Ви е изгодно така. Все пак се подписвате и че носите отговорност за неверни данни.
Не би трябвало да Ви назначават без трудова книжка., но не е невъзможно. Работодателят издава ТК само ако лицето постъпва първи път на работа. Във всички останали случаи работникът трябва да представи ТК при започване на работа, за да може работодателят да направи нужните вписвания. След това ТК Ви се връща. Работодателят не е длъжен да съхранява трудовите книжки.
Ако работодателят е поискал трудова книжка и Вие не сте я представила - проблема си е Ваш. Не зная как ще докажете, че не са Ви поискали ТК. Щом сте искала да Ви се признае професионален опит, защо не сте представила доказателство?
Освен това - запознайте се с вътрешните правила за организация на работната заплата във фирмата /нещо, което е трябвало да направите още при постъпване/ за да разберете кой стаж се зачита за придобит професионален опит и кой - не.
Старо, старо, колко да е старо... Не виждам да има промени в тази насока. Поне през последните 2-3 години.
Пък и за м. 02.2013 подадох две Д1 за няколко работника с дълъг неплатен.
Две декларации - с код 01 - за отработените дни и код 28 за дните в неплатен отпуск без стаж
Да поясня, че те сами ще си работят
От това следва, че задължително трябва да се оситуряват в ООД-то. Ако вършат и нещо друго, освен управлението,  за тази дейност трябва да се осигуряват като СОЛ или по трудов договор за дейността, която вършат.
Ако има съдружник, който само управлява  - може да избира СОЛ или ДУК. Или евентуално трудов договор като управител. Ако вече сте обявили ДУК в ТР, още повече - със заплащане, то вариантът е задължително осигуряване ДУК + осигуряване като СОЛ за неуправленската дейност.
Трудовият договор с ООД-то при Вас не е за препоръчване, щом работите другаде на 8 часа. Има много условности.
Накрая - щом мислите да работите  -свържете се със счетоводител. Докато е време. После може да е късно.
Изпратих ти на мейла есин списък на ЛПС със срокове на употреба. Не мога да си спомня от къде съм ги копнала, за да ти посоча нормативен документ
http://www.nap.bg/document?id=2969
Указание на министъра на финансите за определяне и внасяне на авансов данък за доходи от наем
Обърни внимание на стр. 4, горе.
Имаше едно указание на НАП от времето, когато въведоха плащането на данъка от наемателя. Доколкото помня - трябва да се издава СИС и да се удържа десятъка.
За ФЛ СОЛ - наемодател се издава СИС и се удържа данък, независимо от факта, че е СОЛ. Ще се опитав да потърся указанието.
 Аз разсъждавам така . За един ден тр.стаж се признава ако лицето е работило най малко 4 часа.И от там при 4 ри часов работен ден 20 дни.При 2 часа работен ден 10дни и при 1 час раб.ден  5 дни. Или по другия начин.  За един месец средно 20часа  работни делено на 4 часа ,които се признават за тр.стаж товазначи  5 дни тр.стаж за един месец.Или на година 5х12 60 дни тр.стаж .60дни делено на 20 дни равно на 3 месеца .
20/12=1,666 3дни по 1,666= 4.999

Тези разсъждения са грешни. Не бъркай 4-те часа.
При 8 часов работен ден се полагат 20 дни отпуск. При едночасов работен ден 20:8 * 1 = 2,5.
На времето на тези сметки казваха "просто тройно правило", сега е пропорционалност

А за трудовия стаж - ако в годината има 240 работни дни, то вашият човек ще има отработени 240 часа, което приравнено към 8-часов работен ден е 240:8= 30 работни дни. Осиг. стаж е 1 м. и 9 дни
Защо 5? При 8 часа колко се полагат?
Този отпуск НЕ се полага. Неплатения отпуск може да бъде ПОИСКАН от работника и разрешен от работодателя. Работодателя може и да не разреши ползване на неплатен отпуск. Тазмера на отпуска не зависи от стажа, а от договорката между страните.
Ако такъв отпуск се ползва, то 30 работни дни от него за всяка една календарна година се зачитат за трудов и осиг.стаж.
Ако работникът постъпва при вас от 01.04.2012 и иска да ползва неплатен отпуск, можете да му разрешите, ако желаете. В този случай изисквайте сл.бележка от предишния работодател за ползваните отпуски от началото на годината. Съвсем възможно е вузу да е изчерпан лимитът от 30 р.д.. Ако не е ползван неплатен отпуск, то Вие отразявате първите 30 р.д от неплатения отпуск при Вас като зачетени за стаж без осиг.вноски.
След като е осигурен на максимума, какво в Д1 ще коригирате? А може и да бъркам - не зная как се отразява облагаемия доход и данъка в Д1, когато заплатата е над 2000 /2200 лв.
За Д6 съм сигурна - не коригирате, а подавате нова Д6 със сумата на увеличения данък.
За осигуровки или за данък е въпроса?
Щото относно данъка цитирах закона. А за осигуровки не ми се търси.
А защо не?

ЗДДФЛ
Чл. 24.
(2) В облагаемия доход от трудови правоотношения не се включват:
8. обезщетенията по чл. 200, чл. 216, ал. 1, т. 1 и 2, ал. 2 и 3, чл. 222, ал. 2 и 3 и чл. 226, ал. 3 от Кодекса на труда, обезщетенията по чл. 227, 229, 232 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България, по чл. 204, ал. 4 и чл. 252 от Закона за Министерството на вътрешните работи, по чл. 74, ал. 4 и чл. 117 от Закона за Държавна агенция "Национална сигурност", по чл. 225, чл. 277, ал. 3 и чл. 354 от Закона за съдебната власт и обезщетенията по чл. 78, чл. 81б, ал. 4, чл. 82, ал. 5, чл. 85, ал. 5, чл. 104, ал. 3 и 4 и чл. 106, ал. 3 от Закона за държавния служител;