В моя случай физическото лице директно получава субсидията от ДФЗ.

Това, че директно е получил субсидията, нищо не значи. Вижте каква е субсидията, каква час от нея реално е платена, какво е декларирано от ДФЗ в справката по чл.73 и тогава си направете извода.
и кои са обложени с окончателен данък по реда на чл.38, ал.15 от ЗДДФл
Нещо не мога да разбера
Чл. 38 (15) (Нова - ДВ, бр. 98 от 2018 г., в сила от 01.01.2019 г.) С окончателен данък се облага брутната сума на придобитите от физически лица, нерегистрирани като земеделски стопани, облагаеми доходи, получени под формата на държавни помощи, субсидии и друго подпомагане от Европейския фонд за гарантиране на земеделието, от Европейския фонд за развитие на селските райони и от държавния бюджет.

Ако е удържан данък, сумата трябва да е отразена в справката по чл.73, ал.1


А сега разбрах, въобще не подават декларация по чл.50, предполагам съответно и декларация по чл.55
Защо да не подават ГДД по чл.50? нали имат доход, различен от ТД?

Приложение 3, код 3021 - Доходи под формата на държавни помощи, субсидии и друго подпомагане от Европейския фонд за гарантиране на земеделието, Европейския фонд за развитие на селските райони и държавния бюджет, свързани с дейността по код 302, с изключение на обложените с окончателен данък по реда на чл. 38, ал. 15 от ЗДДФЛ

Е, ако дохода е обложен с окончателен данък по чл. 38, има право да не подава ГДД
Наредба Н-13
чл.4
(3) Декларация образец № 6 се подава в съответната компетентна териториална дирекция на Националната агенция за приходите:...
2. (изм. - ДВ, бр. 10 от 2021 г., в сила от 01.01.2021 г.) от самоосигуряващите се лица - до 30 април, съответно в срока за подаване на годишната данъчна декларация,
Това прочетох за Вас в Данъчно-осигурителния календар на НАП:

Подаване на Декларация образец №6, за дължимите осигурителни вноски за предходната календарна година, от самоосигуряващите се лица с изключение на лицата, извършващи стопанска дейност като търговци по смисъла на Търговския закон, включително едноличните търговци, както и физическите лица в случаите по чл. 29а от ЗДДФЛ (лицата по чл. 51, ал. 1 от ЗДДФЛ), за които срока за подаване на декларация образец №6 е до 30 юни.
30.04.2021
следващ работен ден: 05.05.2021


Вероятно е записано и в Наредба Н13
За ДОД подавате две Д6 с код 8 - едната за м 04 с платеното в  м.04 и дата на плащане 30,04 /подава се от 01. до 25.05./ и една за м.5 с платеното в  м.05 и дата на плащане 31,05 /подава се от 01. до 25.06./
След като лицето, което ще бъде назначено на втория трудов договор, подаде молба за неплатен отпуск - колко максимално дни може да пусне с една молба? - колкото иска, колкото трябва, колкото му разрешите. Няма горна или долна граница.

За времето на действие на втория трудов договор, по основния ще му се трупа ли платен отпуск (за времето, през което се признава трудов стаж)? - да. Основният и допълнителният ТД са независими.
можем ли да назначим друго външно лице по заместване на длъжността, която освобождава временно лицето, което ще замества служителката по майчинство? - ако имате нужда от заместник, защо не.
Виж указанието към Т2. Там ясно е записано, че целия доход, който е получил като СОЛ /пише от кое приложение кой ред се взема/ се дели ма месеците, през които е бил СОЛ. Абсолютно същото като доход на СОЛ - свободна професия, на СОЛ от личен труд и т.н.
Пък и в КСОто го пише същото :)
За таблиците:
попълваш графата с дохода от ТД, колона 4 с авансовите вноски като ЗП, в колона 5 по 1/12 от дохода по ГД /без НПР/ и накрая каквото се получи.
Надявам се, че е декларирал пред възложителя по ГД, че е СОЛ и не са му удържани осигуровки и данък
Ако от май изляза в дълъг болничен има ли право работодателя да ме преназначи на по-ниска длъжност с по-ниска заплата, докато не съм там?

Не зная как е в училищата /бюджетни организации/, но мисля, че не може.
Дори и да го направи, няма да има ефект по две причини:
1. Промяната в заплатата ще започне "да действа" от първия действително отработен ден след болничните. Или между тях, ако има присъствени работни дни. Когато във времето и да стане това. Докато отсъствате без прекъсване /болнични, майчинство, отпуски.../ няма как да получите по-ниската заплата.
2. Обезщетението за болнични се изчеслява от дохода 18 месеца назад, а това за майчинството - 24 месеца назад. Дори сега да имате (ако имате!) някой-друг отработен ден върху ниската заплата, той едва ли ще има някакъв значителен ефект върху болничните и майчинството.
Тъй като срокът за подаване на ГДД за 2020 още не е изтекъл, подавате нова (редовна) ГДД и тя ще замести старата. В сайта на НАП срещу всяка предходна ГДД ще де появи син надпис "коригирана" (достъп с КЕП или ПИК)
Като не сте имали дейност, трябвало е да подадете декларация за неактивно предприятие в НСИ и в ТР. И на двете места е безплатно. Така, е нито подавате ГФО с нули, нито е за пари.
Какъв е смисълът: тъй като информацията в ТР е публична, всеки Ваш бъдещ контрагент ще знае дали сте имали дейност или не, какъв е бил оборота Ви за предходната година, какви активи имате и т.н. и така ще може да вземе решение дали да продължи да работи с Вас или да има едно наум.
Става с чл.110 и неплатен.
Става и с ДС за преминаване на нова длъжност за срок от... години. Вписвате, че след изтичане на срока по точка... остават в сила условията на ТД от дата.. и последното актуално ДС от дата.... Или нещо такова.
Изпратила съм уведомление с код за длъжност "главен специалист ", а е трябвало да е за длъжност "главен специалист- поддръжка ". И двете длъжности са с код 3 в точка 12.1 в декларация 1. Не забелязах да има разлика в осигуровките.
На първо четене не открих код за гл.специалист-подръжка. Бихте ли споделили и кодовете на длъжностите.
В подобна ситуация бих подала уведомление за промяна на длъжността с днешна дата. Все някак ще прилъжа човека да подпише едно ДС, дори и на цената на повишаване на заплатата с 5-10 лева

 ПП Ако сте бюджетно предприятие, не ме слушайте.
Колко "голяма" е грешката? Какво е посочено в уведомлението, какво е в ТД? Отразило ли се е в Д1?
През 2021 г. е подадена нова д6 за 2016 с увеличение до размера по год.декл., но се получи задължение и доста голяма лихва за 2016г
Да, така е. Това, че сте внасяли някакви пари през 2016 без да са обвързани с декларация си е Ваша работа. Имали сте - внасяли сте. Ама защо? - не се знае. Тези вноски може би са покрили други задължения. Задължението за осигуровките за 2016 възниква с подаването на декларацията. Подали сте я доста след срока, следователно има и лихва.
5. В колона 5 се попълва ....
- за лицата, които не са осигурени на друго основание и са внасяли здравноосигурителни вноски на основание чл. 40, ал. 5, т. 1 от ЗЗО ....облагаемия доход, деклариран в .... Приложение 4, част І, ред 6


И кое е неясното?
Трябва да се идентифицира като Самоосигуряващо се лице по смисъла на ЗЗО /чл.40, ал.5/

4. В колона 4 се попълва осигурителния доход, върху който самоосигуряващите се лица по ЗЗО дължат авансово осигурителни вноски.
5. В колона 5 се попълва облагаемия доход от упражняване на дейностите по т. 1 от тези указания. Колона 5 се попълва и от осигурените на основание чл. 40, ал. 5 от ЗЗО лица, получили доходи, подлежащи на данъчно облагане съгласно данните от годишната данъчна
декларация. На ред 13 се попълва облагаемия доход по следния начин:
- за лицата, които не са осигурени на друго основание и са внасяли здравноосигурителни вноски на основание чл. 40, ал. 5, т. 1 от ЗЗО върху осигурителен доход не по-малък от половината от минималния размер на осигурителния доход за самоосигуряващите се лица, определен със Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за съответната година и същевременно имат получени доходи, подлежащи на данъчно облагане съгласно данните от данъчната декларация, се попълва облагаемия доход, деклариран в Приложение 3, част І, ред 5, Приложение 4, част І, ред 6, Приложение 5, част ІІ, ред 1 и Приложение 6, част І, ред 2.


Облагаемият доход в редове от 1 до 12 в колона 5 се определя като:
- сумата в ред 13, формирана от облагаеми доходи, подлежащи на данъчно облагане съгласно данните от данъчната декларация, се разделя на броя на месеците, през които лицето е самоосигуряващо се по чл. 40, ал. 5, т. 1 от ЗЗО, независимо от броя на дните през месеца, в които лицето е внасяло здравноосигурителни вноски на това основание

Всичко това го пише в указанията към Таблица 2
За да са начислени осигурителни вноски, значи има основание за осигуряване. При всяко основание за осигуряване се подават Д1. Явно сега трябва да се подадат със задна дата. Най-вероятно трябва да бъде подадена ОКД5 /освен ако основанието за осигуряване е друго/.
Аз бих поискала предписание за подаване на Д1 и Д6.

Нямам опит с подобни случаи. Само разсъждавам на глас