Дукоментите са ясни - задължително изготвяте УП2, евентуално УП3. Ако лицето иска да му изготвите и УП1 - правите го. За целта работникът представя трудова книжка и УП-та от /всички/ предходни работодатели.

Притеснява ме светкавичното уволнение. Какво пише в ТЕЛКовото решение - посочено ли е , че не може да упражнява никаква трудова дейност? Може ли да работи на същото работно място? Вие имате ли работни места за трудоустроени? Имате ли друга подходяща работа? Съгласувахте ли решението си с СТМ?
чл.68, ал.1, т.1 - за определен срок
чл.68, ал.1, т.2 - за определена работа

Към тях може да се прибади и "във връзка с чл.70, ал.1", ако желаете.
Обезщетението по чл.222/1 е за срок не по-дълъг от 1 месец. Щом започва от 02.04, то завършва на 01.05. вкл. Последен ден в осигуряване би трябвало да е 01.05., но е неработен и спокойно можете за посочите 30.04.
07.05.2014 не може да бъде последен ден в осигуряване, защото този ден не влиза в едномесечния период на обезщетението и за него не се внасят осигуровки.

Ако искате да посочите 01.05 като последен ден в осигуряване, би трябвало да подадете Д1 за м.05 само с дата на край на осигуряването и без данни за осиг.доход и отработени дни. Не съм сигурна, че такава Д1 ще бъде приета..
Ако и лицето е съгласно - по взаимно съгласие
Не е от значение дали лицето е пенсионер или не, от значение е дали има валидно решение на ТЕЛК с 50% и над 50% загуба на трудоспособност.
Ако решението е от 1991 г., вижте какво пише в него като срок на инвалидизиране /година, две,... пожизнено/ и какъв е процента на загуба на трудоспособност. Ако последното не е записано  - намерете на какъв процент отговаря "инвалид трета група".
От НАП обезателно ще "се хванат" за срока на ТЕЛКовото решение. Ако не при подаването, то при обработването на ГДД или някоя проверка. Все пак решението е старичко и плаче за порверка.
Толкова ли е трудно да видите какво пише в чл.8 от ДОПК?
Скрит текст :

А може би Ви интересува чл. 28 от ДОПК?
Скрит текст :
1. Можете щом не Ви притеснява финансовата страна на въпроса.
2. Не можете да го "заведете" в неплатен без молба от страна на работника. По КТ работодателят няма право едностранно да разпореди ползването нанеплатен отпуск.
3. Абе можете, ама добре си изпипайте нещата, защото тези дисциплинарни уволнения много често се отменят от съда заради процедурни пропуски.
Ако са по едно и също ЕГН, не виждам причина да не може
За пореден път :
Д1 и Д6 за осигуровките се подават до 25-то число на месеца, следващ този, през който е положен труда и не зависи от датата ан плащане.
Д6 за данъка се позава от 1-во до 25-то число на месеца, следващ този, през който е удържан данъка /платена заплатата/
Е, може обезщетението да е и повече от 4 месеца, ако има повече от 3 г. общ трудов стаж  :)
да
Не всички разходи се оформят с фактура и не всяка фактура "минава" за разход :)
Ако има 9 месеца с трудов договор през последните 15 календарни месеци, то може да получава обезщетение за безработица. Тъй като е назначен по чл. 68/1/1 във връзка с чл.70, то всяко логично прекратяване на договора - по чл. 71 в срока на изпитване или с изтичане на уговорения срок по чл325, ал.1, т 3, ще му осигури право на "пълна" борса. Разбира се, ако последните 3 години не е получавал обезщетение за безработица.

За осигуряването без договор: осигуряването за пенсия и болнични е възможно само ако има някаква дейност - трудов договор, свободна професия, ЕТ, съдружник в ООД и т.н. Ако не работи не може сам да си внася осигуровки за пенсия.
Здравното осигуряване е задължително за всички, в т.ч. и за безработните., които не получават обезщетение за безработица. За целта до 25-то число на месеца, следващ прекратяването на трудовия договор трябва да подаде деклараци 7 в НАП по постоянен адрес и всеки месец да си внася по 16,80
Свободната професия предполага самоосигуряване по смисъла на КСО. Следователно правите изравняване на осигурителния доход и /до/внасяте осигуровки. Изравняването/довнасянето/ само на ЗО е възможно само при СОЛ-пенсионер, непожелал да се осигурява за пенсия

ПП И обърнете внимание как точно се формира осигурителния доход при доходи от свободна професия.
Като внесени.  Мисля, че някъде дори го пишеше "дължими и внесени"
Предполагам са декларирани с Д1, а сега ще подадете и Д6
Дохода от пенсия  е необлагаем по ЗДДФЛ.
Колкото до изравняването на здравните осигуровки - там може би има значение, но и аз не съм наясно.
Del
Не обърнах внимание, че възложителя по ГД е физическо лице
Работникът не може да започне работа преди да се е подписал върху справката на НАП за прието уведомление. Ако искате да започнат работа от 01.05., трябва да регистрирате ТД най-късно на 30.04, като спазвате 3-дневния срок от подписването на договора.

Подчертавам  -"да започнат работа на 01.05." а не "ТД да влезе в сила от 01.05", защото работата по ТД, стажът и т.н. започват от първия присъствен ден. Този ден може да е и 01.05, ако се работи по график.
Не бива да те притеснява, освен ако купувачът не е свързано лице.
1. Не използвайте чужда тема. Особено ако няма нищо общо с питането Ви.
2. Обикновено по залестване ТД се сключва по чл. 68, ал.1, т.3 и се прекратява при завръщане на титуляра по чл. 325, ал.1, т.5. Без молба и без предизвестие.
3. Ако ТД не е сключен на горното основание или се прекратява преди завръщането на титуляра - можете да ползвате всяко подходящо прекратяване по КТ - по взаимно съгласие, с предизвестие и т.н.