Става въпрос само за 3 /три/ работни дни, в които са замервани нива на обекта.Вече за постоянната работа си е на трудов договор.Но за техническия надзор продължава и гражданския договор наравно със трудовия.
Е, щом е само за замерването ... ;)
Макар, че първоначално намесихте и ЗБУТ....
Технически надзор или техническо ръководство?
Ако е второто, предполага работно място и работно време.
"Следенето" по ЗБУТ - също.
Теоритично е възможен ГД. На практика често и без всякакъв договора става. Важното е да си оцените риска.
Само заради това обстоятелство - не.
 По-добре е да не е по взаимно съгласие, а работодателят да използва, че сте в изпитателен срок (ако нямате притеснения за този начин на освобождаване).
В случая няма никакво значение начина на прекратяване. По взаимно съгласие си е ОК.
Щом имате работни дни, наистина не може да се говори за заличаване.
Молбата за напускане по взаимно съгласие ножете да подадете и сега (в понеделник :)), но не е сигурно, че работодателят ще е съгласен да Ви освободи на това основание.
Ако срокът на изпитване е уговорен в полза на двете страни, няма да е проблем да напуснете веднага  по чл.71 по Ваша инициатива.
Ако срокът на изпитване е уговорен в полза на работодателя и работодателят не е съгласен да прекрати договора по взаимно съгласие или по чл.71 по негова инициатива, тогава трябва да напуснете с предизвестие. Предизвестието може да се отработи или да платите обезщетениенв размер на заплатата за неотработените дни.
Съвет: първо пробвайте по взаимно съгласие. Ако не стане, отправете предизвестие, като не пропускате да документирането на датата на връчване (входящ номер, дата и подпис върху Вашия екземпляр...).
След като има писмено волеизявление от страна на работника, че вече от ...дата прекратява от своя страна трудов договор,което е негово субективно право, как ще го пишете самоотлъчка, на кое основнание?И на кое основание няма да му оформите трудовата книжка, още повече и да го уволните дисциплинарно?
А на кое основание ще прекратите договора? Както каза и Hrili, в КТ няма такова нещо като "изявление за едностранно прекратяване". И след като няма основание за прекратяване, договорът ... не се прекратява.

ПП Влязохме в един безконечен спор, като за кокошката и яйцето :(л Аз казах, каквото трябваше
След като лицето не желае повече да работи по този трудов договор,не дава молба по взаимно съгласие,не дава предизвестие,насила ли да го принуди някой.
Ами насила, щом не става с добро. Явно не можете да го "доведете" на работа, но насила можете да го принудите да подаде нужните по КТ документи.
Не издавате заповед, не оформяте трудовата книжка и т.н. Водите си го самоотлъчка до второ пришествие. Като му потрябват документите или когато не му платят болничен при втория работодател, сам ще дойде да се моли.
А какъв е бил ТД на този работник? Срочен за определено време? По заместване?
Ако ТД е на друго основание, работодателят съгласен ли е да го освободи веднага? Ако е съгласен - чл.325/1/1. Ако не е съгласен - иска предизвестие с отработване или обезщетяване; отчита отсъствията като самоотлъчка и в определен момент минава към дисциплинарно уволнение. Не прекратява ТД докато няма законово основание за това.
Тогава това не е предизвестие, а покана за прекратяване на ТД по взаимно съгласие. Ако сте съгласен/а, подпишете и си тръгвайте. Ако не сте съгласен/а, уведомете работодателя писмено или нищо не правете.
Предизвестие от работодател се подава на основание чл.328.
Прекратяването на договора  по взаимно съгласие и с отправяне на предизвестие са две различни неща. Прекратяването по чл.331 е трети вариант. Трите варианта взаимно се изключват.
Прекратяването по взаимно съгласие може да стане от днес за утре. Достатъчно е едната страна да направи предложение, а другата да се съгласи. Няма ограничения, няма обезщетения (само за неползван отпуск).
Прекратяването по чл.331 е по инициатива на работодателя и със съгласието на работника, за което работодателят плаща поне 4 заплати.
Предизвестие може да се отправи от работника (винаги) или от работодателя (при определени условия). Ако някоя от страните не спази срока на предизвестието, дължи на другата обезщетение в размер на заплатата за неотработеното време
Единственото сигурно е, че не се подава ОКД5, а само Д1 и Д6.
Всичко останало зависи от конкретния ДУ - как е регламентирано в него "нямането" на дейност. Кавичките подсказват, че "нямането" е много относително понятие. Преговорите преди сключване на конкретен договор, търсенето на клиенти, подписите върху платежни, декларации и т.н. СА управленска дейност. От такава гледна точка може да имате проблеми.

ПП Не разбрах какво е това ЕООД със съдружници....
И аз ги сметнах 13.
За м.04 нямате 10 отработени дни. За м.05-12 Ви се полагат (20:12)*8=13,33 ~ 13 работни дни.
1. Полага се. Прехвъря се. Плаща се само при прекратяване на трудовия договор.
2. Мисля, че не. Изчакай и други отговори.
3. Може. Може.
Ексел
Микроинвест Делта
Дали са лесни за употреба - не зная, но поне са безплатни.
Не съм много наясно с тези програми, но явно договорът Ви е срочен и ще бъде прекратен с изтичане на срока. Независимо дали сте в болнични, майчинство или не. За да Ви  назначат за постоянно, трябва да сте на работа. Ако работодателят има желание и ако това не е в нарушение на изискванията на програмата, може да Ви преназначи преди 45-дневния болничен.
Ако ТД се прекрати по време на майчинството, ще продължавате да получавате пари от НОИ до 410-ия ден.
Понеже говорите за старт в кариерата, искам да напомня, че за да имате право на "платени" болнични трябва да имате 6 месеца осигурителен стаж с осигуровки за общо заболяване и майчинство. Тези месеци са общо при всички работодатели от началото на трудовия Ви път. За "платено" майчинство се изискват 12 месеца осигурителен стаж с осигуровки за ОЗМ. При работа на 4 часа два отработени месеца са един  месец осигурителен стаж.
Ка кво общо има увеличението за прекратяване на ТД (чл .62) с обезщетението по чл.224?

Иначе: ако има йакво да коригирате - възможно е.
Не сте ме разбрали. Имам счетоводител. Той ме посъветва да говоря с наемодателя да приспадне от наема сумите, които съм плащал за авансовия данък. Наемодателя обаче отказва. Вие какво ще ме посъветвате?
Ще Ви посъветвам (отново) да прочетете закона. Посъветвайте и Вашия счетоводител да направи същото! Освен ако не сте потърсили помощ едва след като сте забъркали кашата.
Първо - не Вие трябва да плащате данъка,  а трябва само да го внасяте (има разлика!) . Разбира се, след като го удържите от наемодателя при плащането на наема и документирате това със попълване (и подписване!) на СИС (сметка за изплатени суми. По образец).
Освен това: авансовия данък не се внася всеки месец, а на тримесечие. След подаване на съответната декларация. При плащане през четвъртото тримесечие не се удържа данък, освен ако наемателят писмено не е заявил, че желае удържане. Погледнете какво трябва да декларира получателя на доход в СИС.
Нещата не стават с "говорене", а с документи и прилагане на законите.

Сега остава да кажете, че наемодателя има ТЕЛК над 50%....
Може да ползва дните накуп. Може да ползва пълния отпуск за 2017, а след 01.01.2018 - и пълния отпуск за 2018. Разбира се с разрешение от работодателя.
За 2014 нищо не мога да кажа. Първо - не ми се чете КТ; втото - информацията не е достатъчна. Ползвана ли е част от отпуска за 2014, каква част е прехвърлена в 2015, от кога жената е в болнични и майчинство...
Плащането на данъка и осигуровките няма нищо общо със сроковете за подаване на Д1, Д6 и Д6 с код 8.
Д6 с код 8 се подава от 1-ви до 25-ти на месеца, следващ месеца, през който е изплатен дохода и удържан данъка.
Сроковете за декларации 1 и 6 много добре са дефинирани в Наредба Н-8.
Здравейте. Аз съм ЕООД. Сключих договор с физическо лице за наем на помещение с търговска цел на стойност 250лв на месец. Всеки месец внасям авансов данък. Въпросът ми е: Наемателя трябва ли да приспадне сумите, които съм внесъл от данъка, от наема, който плащам? Понеже на мен наема ми става 272 лв, а това ми е разход, а и не съм сключил договор за тази сума. Благодаря.

След като сте решили да икономисате разхода за счетоводител и да се оправяте сам, добре е да прочетете още веднъж ЗДДФЛ в частта за авансовото облагане на доходите от наем. В горния текст открих поне три грешки: "Всеки месец внасям авансов данък", "мен наема ми става 272 лв", "това ми е разход"