Да.

И да гледа в края на годината да докара доход поне 12*1000, защото догодина ще трябва да връща пари на НОИ /КСО, чл.54м/
към НАП е подадено така,че работниците са напуснали по свое искане.
Къде в уведомлението се посочва основание за прекратяване на ТД?

 тези работници, които имат по-малко от 6 месеца реален труд в предприятието, могат да бъдат освободени по чл. 71 от Кодекса на труда.
Може, но само ако в ТД е предвиден срок на изпитване. Това не е задължително
Не помня какво беше  колона 4. ЗП попълват колоната с доход от дейност като СОЛ само с данните от доходите,  различни от продажба на собствена непреработена селскостопанската продукция /доходи от ГД, от продажба на преработена продукция.../
Но трябва да имате 1 месец предизвестие.
е, може да си плати обезщетение за неспазено предизвестие :)
Няма ограничение. Теоретично може днес да съкратиш някого, утре да се появи работа и за назначиш нов работник.
Все пак съкращаването поради намаляване на работата изисква определен срок предизвестие и обикновено не става от днес за утре. ;)

Ако някой оспорва -ще трябва да доказваш, че наистина работата е била намаляла, а после действително се е увеличила, че е направен подбор и е уволнен конкретния човек, а не друг, че после ти е трябвал друг специалист, а не точно уволнения преди /въпреки че никъде няма задължение да го назначавате отново/....
според мен "да"
Здравейте! В случай, че и годишен отчет за дейността не сме подали в НСИ към момента, как подаваме декларация по чл.92, за да декларираме авансови вноски? Декларацията за момента е обвързана с подаването на ГОД.
Щом са казали, че може само частта с авансовите вноски, значи би трябвало да приемат без останалите неща.
Пък после ще си подадете ГОД и ГДД с номера и всичко останало
 Благодаря :bow:
Смути ме, че в указанието пише "до 31.12.2012 г" и след това - нищо.
https://www.nap.bg/news?id=4207

Подробна информация за деклариране и внасяне на авансовите вноски по ЗКПО

1.   Когато до влизането в сила на Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г. е подадена годишната данъчна декларация за 2019 г., авансовите вноски се правят в размер съгласно декларираното.
2.   Когато до 15 април 2020 г. е подадена годишната данъчна декларация за 2019 г., авансовите вноски се правят в размер съгласно декларираното.
3.   Когато до 15 април 2020 г. не е подадена годишната данъчна декларация за 2019 г., авансовите вноски се декларират до тази дата с годишната данъчна декларация, като се попълва само тази част от нея, касаеща декларирането на авансови вноски за текущата година. Тази декларация се подава от всички лица, неподали до 15 април 2020 г. годишна данъчна декларация за 2019 г., чиито нетни приходи от продажби за 2019 г. превишават 300 000 лв., а в случай че към тази дата размерът на нетните приходи от продажби не може да бъде определен точно, като  вид на авансовите вноски (месечни или тримесечни) в декларацията се посочва видът авансови вноски, които лицето е извършвало през 2019 г. Когато впоследствие, до 30 юни 2020 г., тези лица подават годишната си данъчна декларация за 2019 г., те не попълват повторно частта от нея, касаеща декларирането на авансови вноски за текущата година.
4.   Както до 15 април 2020 г., така и след тази дата, корекции (намаление или увеличение) на авансовите вноски, декларирани с годишната данъчна декларация за 2019 г., се извършват с декларацията по чл. 88 от ЗКПО.
5.   Корекциите  на авансовите вноски, извършвани с декларацията по чл. 88 от ЗКПО, се ползват след подаването на декларацията.
.
Преминаванито на 4-часов работен ден по желание на работника и ползването на неплатен по желание на работника не са проблем и в "неизвънредно" положение:)
Минаването на 4 часа по заповед на работодателя и преди беше възможно по чл 138а.
Е, сега може и намалено работно време,  и платен, и неплатен...
Може и съкращение. Напоследък нашумя чл.328/1/12. Стига да имате време да изчакате срока на предизвестието. Или да платите обезщетение.
Преизчислява се автоматично .

Погледнете КСО, чл. 54м
Ако до сега при наем 4000 са приспадани 400 НПР, е удържан данък 360 лв и са плащани чисто 3640, то сега при фактура 4000+800 ДДС, пак се приспадат 400 НПР и се удържа данък 360 лв. Ще се плаща чисто 3640+800= 4440 лв, от които ФЛ ще внесе 800 лв ДДС.
Т.е. всичко е същото, само дето наемодателя плаща едни 800 лв повече, които в крайна сметка отиват не в наемодателя, а в бюджета.
Е, тези 800 лв наемателят може да ползва като данъчен кредит, но това е друга тема :)
Много благодаря ,но не  намерих къде е точно записано!

ЗДДС, чл.3, ал.3, т.1
Чета указанията към УП2 /последната бланка, която изтеглих от сайта на НОИ UP-2-2012/. В т.2 пише:

2. За времето на временна неработоспособност или бременност и раждане, през което е получавано парично обезщетение от общественото осигуряване: а) преди 01.01.2000 г. - ... б) за периода 01.01.2000 г. - 31.12.2004 г. -...   в) от 01.01.2005 г. - ...     От 01.01.2007 г. за първия ден от неработоспособността в УП-2 се включва среднодневното брутно възнаграждение за месеца по чл. 40, ал. 5 КСО, а от 01.07.2010 г. до 31.12.2012 г. за първите 3 работни дни - 70 на сто от среднодневното брутно възнаграждение за месеца по § 22о, ал. 1 ПЗР на КСО.

Указания за болничните до 31.12.2012г и  толкоз. Какво се посочва в УП2 за болничен през 2013 - 2018 г? 
1. Включват ли се дните от работодател /70% от среднодневното възнаграждение/?  Според мен - да, защото върху тях има осигуровки за пенсия.
2. Когато осиг.доход в месец с болничен е под МОД, какво записваме? Според мен МОД, защото осигуровките са внесени на МОД,

ПП Не питайте за какъв дявол попълвам УП за 2013-2018. :(
Щом искате да промените ТД с друго, освен увеличение на заплатата, това трябва да стане с двустранно подписано ДС. Според това, от коя дата се споразумеете с конкретния служител а влезе в сила това ДС, по този начин изчислявате полагаемия се отпуск
При попълване на декларацията по чл. 50, трябва ли да се попълват Т1 и Т2 за изравняване на осигурителтия доход? - да, щом е СОЛ
доходите от гражданските договори трябва ли да се разделят на 12 м. - да. Пише го в указанията към Т1 и Т2
 по гражданските договори нищо не са му удържали - правилно, след като е СОЛ
В КСО, чл.54б, ал.3 не е посочен чл.327, ал.1, т.2

Скрит текст :

Прекратяването на ТД по чл.327, въпреки че е по инициатива на работника, е свързан с обективни предпоставки от виновното или некоректно поведение на работодателя. За това и при прекратяване на трудовото правоотношение от работника или служителя без предизвестие в случаите по чл. 327, ал. 1, т. 2, 3 и 3а работодателят му дължи обезщетение по чл. 221, ал.1
Освен заповед, трябва
И ДС. Задължително.

Не, не трябва. И не е задължително.
Значи НЕ се осигурява в ЕС?
Тогава в България си внася здравните като безработен /по 24,40 на месец/ докато започне работа в ЕС. От този момент вече ще е осигурен там и тук спира здравните.
Добре е при първия удобен момент да представи писмо от тамошната здравноосигурителна каса, че е здравноосигурен като работещ по ТД, да занесе писмото в НАП заедно с превод на български за да спрат да му текат задълженията за ЗОВ. Когато писмото е по утвърден образец не се иска превод.
Според мен сте прави. 
Не съм сигурна, че в случая има значение какво иска някой работник. Освен ако желае да премине на непълно работно време по самоинициатива /с ДС/ или за по-дълъг период.