Как да няма връзка? Ако по трудов договор е осигурен на максимална сума - не се самоосигурява.

Така е. Когато на ТД е на максимума.
Но все пак това не го освобождава от задължението да подаде декларация ОКД5, нали ;)
Какво общо има работата, заплатата и осигуряването по ТД с дейността на ЕООД, самоосигуряването на собственика и възнаграждението му за личен труд?

Ако ЕООДто има дейност и собственикът върши някаква работа в това ЕООД, различна от управлението, то трябва да се самоосигурява. Дали ще получава някакво възнаграждение за личния си труд зависи от решението на едноличния собственик на капитала.
За данъчни цели като разход се признава платеното възнаграждение за личен труд.
След подобно предписание вмъкнах следния текст в ТД:

2.1. Основното месечно трудово възнаграждение в размер на ..... лева .
2.2. Допълнително трудово възнаграждение за придобит трудов стаж и професионален опит в размер на 0,6 % от сумата по т. 2.1.  за всяка година съгласно утвърдените вътрешни правила за организация на работната заплата. За ......... години придобит стаж допълнителното възнаграждение е ........... лв. .

Това обаче предполага всяка година да правите ДС, което не е удобно при много работници...
Попълнете процента на ТЗПБ отпред при данните на фирмата
Файл - Избор на осигурител - редакция
Не мисля че е нужно
Пова поле не е задължително
Това са конкретни въпроси, които трябва да са решени в решението на ръководството. Ако в ТР е записано, че управител е лицето ХХ, това означава че то управлява и подписва документи считано от деня на вписването. Лицето УУ вече не е управител. Оправяйте се с него както намерите за добре /напр. обезщегение за неспазено предизвестие/
Освен ако не е посочено, че решението влиза в сила от 15.07.2014. Тогава трабва да се оправяте новоназачения управител, който за сега няма да има право да управлява.
1. Щом срокът на изпитване е в полза на работодателя, то не може да запишете на основание чл.71, ал.1 и постъпила молба от лицето. ТД не може да бъде прекратен на основание чл. 71, ал.1 по инициатива ан лицето.
2. Пишете чл. 325 или 326 в завимост от това, как е прекратен ТД - по взаимно съгласие или с отработване/обезщетяване/ на предизвестие.


Тъй като не пояснявате на какво основание е сключен този ТД със срок на изпитване, то ще Ви отговоря най-общо: Всеки безсрочен ТД може да се превърне в срочен САМО при изричното съгласие на работника /чл.67, ал.3/
Попълваш както се попълва при ТД на 8 часа.
Доколкото знам за ДУ не се издава УП. Данните се вземат от персоналния регистър.

Доколкото си спомням изискването на чл. 222, ал.3 е за стаж при СЪЩИЯ работодател.
Ако работодател е Министерство на здравеопазването - става. Ако има КТД -според него.
Сигурно в този случай актюерската оценка се служи за това... Явно въпроса е по-конкретен от зададения в 11:40
Защото аз се зещам за актюерски доклади в застрахователните дружества, в пенсионно-осигурителните дружества... И там актюерският доглад е наистина актюерски - с оценка ва възможностите за настъпване на определени събития.
Ти сега ще ни изпитваш ли?
По-добре напиши целия тест в една тема. Ако някои е свършил с ТР и осигуровките може и да ти обърне внимание.

Между другото - отвори учебниците, стандартите...
добре де, ама как ще го "извадиш" от имуществото на ЗП?

Защо да е невъзможно активът който е бил собственост на ФЛ и е предоставен на ЕТ/ЗП/ по реда на чл. 27 от ЗДДФЛ след това да бъде "върнат" на ФЛ? Вижте чл. 27, ал.5 от ЗДДФЛ.
Според мен си е напълно възможно актива първо да се върне на ФЛ, а след това да се продаде от името на ФЛ.
Вече изключен от имуществото на ЕТ или ЗП, физическото лице може да се разпорежда със собственото си имущество, като го продава без да издава данъчни фактури и т.н.

Не съм убедена, че ФЛ може да продава активи без ДДС. Нали регистрацията на ЗП, както и на ЕТ по ДДС е регистрация и на ФЛ.

Друг въпрос е, ако изровите от ЗДДС основание за неначисляване на ДДС при продажба на стоки закупени преди регистрация по ЗДДС и/или такива, за които не е ползван данъчен кредит. Май имаше нещо такова...
Когато подадете ГФО и излезе входящия номер, се показва бутон "Плати по електронен път". Може би е това. Не съм го ползвала.
Погледнете чл. 27, ал. 5 и ал.7 от ЗДДФЛ
Скрит текст :

Сам/а казвате, че активът ще се продава. Значи изключването е чрез договор за продажба. Еветнуално и фактура.

Обърнете внимание и на ЗДДС относно начисляването на данък при продажба на неамортизирано ДМА.
1. Зависи какъв вид е срочния договор - за определен срок, за определена работа или по заместване.
2. Само срочен ТД за определено време /по чл.68, ал.1, т.1/ може да се превърне в безсрочен. Това може да стане ако работникът продължи да работи 5 и повече работни дни след изтчане на срока бед писмено възражение от работодателя и асо длъжността е свободна.
3. Независимо какъв е договора, прекратяването става със заповед и трудовата книжка трябва да бъде оформена.
4. За регистрация на безработен е нужна И заповедта, И оформената трудова книжка, както и УПЗ, ако е работил на непълно работно време.
Е, за срочните ТД  нямаше ли облекчение? Т.е.  -да не се включват в графика?