Абе и аз го правя, ама неприемането на една бях пропуснала. При това - моята :)
Нямам разлика между НАП но ЛК и НАП по седалище и с друго не мога да помогна.
Виж поне последното задължение с какво е погасено. Може да ти даде някакъв отговор.
Първосигнален съвет: Проследете дали са подадени /и приети!/ всички Д1 от предходните периоди. Най-лесното е чрез справката на НАП, която обвързва задълженията с плащанията.
Е, има значение какво продава :)
Мед не може да продава на крайни потребители без да има съответната регистрация по наредбата за директни доставки на продукти от животински произход.
Иначе - Доника Савова е права.
Не коментирам как се изчисява осиг.стаж, а какво се вписва в УП3. От НОИ си правят останалите изчисления.

Вижте предпоследния абзац от първа страниза и втория пример.

В удостоверението за осигурителен стаж обр. УП-3 на лицето, за посочения период осигурителят следва да впише 40 работни дни и 5 часа осигурителен стаж.
На основание чл. 38, ал. 17 от НПОС при преценяване на правото и определяне размера на пенсиите за трудова дейност осигурителният стаж, изчислен в работни дни и часове, се превръща в календарни дни. При изчисляване на общия осигурителен стаж, пенсионните органи преобразуват удостоверените в обр. УП-3 работни дни в календарни.
И със СОЛ може да се направят икономии 😉 Десет дни има дейност, двадесет няма ;)
Пък и ОКД5 се подава до 7 дни от започване на дейност. А дали вчера е работила или не.... Важното е да не се подписва  когато "не работи" :)
ТД на 2 часа, свързан с пътувания, е нож с две остриета. Особено когато работникът е и съдружник.
Не мога да разбера защо държите на трудов договор. При това на 2 часа. Може би за икономия на осигуровки? А пресметнахте ли добре? Попитахте за СТМ - да, ще е нужна. Освен това - сигурно ли е, че няма да работи (да я хванат, че работи) извън двата часа по ТД или в почивен ден? Не е ли по-добре спокойно да си работи като СОЛ?
В УПЗ вече се попъчват само часовете, без да се превръщат в месеци и дни.
За да бъдете освободен по опрделен нчин, първо трябвя дя сте назначен по подходящ начин. Какво е основанието на трудовия договор?
Не. Самоосигуряването е "привилегия" на съдружниците в дружеството и на работещите сами за своя сметка (ЕТ, св.професия, ЗП...)
Да
Каквото и да значи "да се осигуря"
Нали не сте и самоосигуряващо с лице.
26 дни пропорционално на отработеното време. По мой сметки 7 р.д.
В Декларация Приложение 1 за обстоятелствата за изплащане на парични обезщетения за временна неработоспособност, бременност и раждане и трудоустрояване по болнични листове не е включено /или поне аз не видях/ обстоятелството "пракратяване на болничен поради започване на нова работа", защото се смята, че това е в ущръб на здравето на човека.
Отговорила съм ти и за този случай. Макар и с много правописни грешки  :blush:
Бившия работодател представя болничния в НОИ във вида, в който е издаден и не се интересува дали болният е боледувал или работил. Най-много да  отрази в приложението само тези дни, през които наистина е боледувал. Ако има тази информация, която не е длъжен да има. И ако приложението "мине" в такъв вид.
Преди изплащането на болничния от НОИ ще установят, че по същото време има друг осигурител и най-вероятно няма да платят нищо.
Успех и на Вас и на болния!
Не разбрах добре: какво е птекратено поради постъпване на нова рябота? Съарата работа или болничния между двете работи?
Ако човекът е започнал работа при нов работодател и се е разболял, какво общо с това има стария работодател?
Ако ТД със стария рабптодател е прекратен, човекът се е разболял, ползвал е част от болничния и е започнал нова работа, то стария работодател няма правомощията на разследващ орган и няма как да знае какво прави бившия му работник докато е болен. Той, бившия ра птодател, подава болничния в НОИ във вида, в който е издаден и толкоз. Понататък, когато от НОИ установят, че по време на  болничния има внесени осигуровки от друг рабогпдател, може да откажат плащане на целия болничен или част от него. Освен това старият работодател може да оспори болничния поради неспазване на  предписания режим. Ако му се занимава, разбира се,   и ако има лични съпбражения
Може. Законосъобразно е.
А дали ще се разреши - зависи от работодателя.

ПП За размера на отпуска, няма да коментирам, защото нямам нужната информация.
По ГД не се назначава. Още по-малко в избрана фирма.
ГД се сключва с фирмата, на която извършваш услугата. За всяка конкретна услуга.
Аз се опитах да прочета цялото питане и ще се опитам да Ви дам някои насоки (теми за размисъл или проучване, а не отговори!)
1. Надявам се, че СЛ според Вас е "самоосигуряващо се лице". Аз ще ползвам общоприетото съкращение СОЛ. Реристрацията като СОЛ е следствие от регистритането и извършването на някаква дейност - фирма, ЕТ, свободна професия, земеделски стопанин и т.н.
2. С оглед на дейността Ви, вероятно е да изберете регистрация в Регистър БУЛСТАТ като свободна професия. При свободните професии не се изисква касов апарат. С такава регистрация можете да издавате фактури.
3. Преработката и "нулирането" на касов апарат, ако въобще е възможно, не си заслужава разправията. Старите касови апарати (колко стари?) обикновено не отговарят на новите изисквания.
4. Дали фирмата ще бъде на името на майка Ви или не, не е от голямо значение. По-важно е кой ще върши работата и/или ще управлява.
5.  Не зная от кои осигурителни вноски сте освободена докато сте по майчинство, ако сте СОЛ и упражнявате дейност.
6. Защо не работите по граждански договор?
1. НОИ. При СОЛ няма "първи 3 дни"
2. За дните в болничен - само ЗО 4,8% от 460 лв пропорционално на работните дни, за останалите дни - както си се осигурява, пак пропорционално на дните.
понеже бях в болничен поради бременност после си пуснах годишния платен отпуск и след това отново се наложи да изляза в болничен това ще се отрази ли по-късно на размера на майчинството.
Със сигурност ще се отрази :) Колко чуствително и в каква посока - зависи колко дълъг е бил отпуска и каква е разликата между възнаграждението по време на отпуска и доходите, от които е изчислен болничния/болничните. Много вероятно е разликата да е пренебрежимо малка.