Въпроса ми е следният - Има ли право фирмата да включи в дневника за покупки фактурите за закупените стоки преди датата на регистрация? - има право. Достатъчно е стоките и другите активи да са налични към момента на регистрация и да има фактури за тях, издадени от лица, регистрирани по дДС

Ако не , къде точно е регламентирано това. - е, тъй като отговора е "да" не би трябвало да отговарям на този въпрос, но все пак - регламентирано е в ЗДДС и ППДДС
Според мен не е задължително да се регистрира като ЕТ или ЕООД.
А дали ще се регистрира като ЕТ или ще осъществява търговска дейност без регистрация като ЕТ  е едно и също относно данъци и осигуряване.

ПП Не съм много наясно с този тип дейност. Изчакайте друго мнение.
не вземали в предвид месеца на прекратяване на трудовия договор

Ей това условие не мога да го открия никъде. Преди много години /повече от 10/ върнаха един наш бивш работник от борсата, защото нямал нужните 9 /тогава/ месеца.  Беше ми цитиран член от някаква наредба, който не помня и който в последствие беше променен.

Искам да попитам знаещите, когато ТД е прекратен на 10.09., то:
1. до коя дата са 18-те месеца, през които трябва да има 12 м. стаж с осигуровки за безработица? до 31.08. или до 10.09.?
КСО, чл. 54а, ал.1 казва, че това са "последните 18 месеца преди прекратяване на осигуряването"
2. до коя дата се изчислява осиг.стаж за определяне периода на обезщетението? До 31.08. или до 10.09.?
Според КСО, чл. 54в, ал.1 това е  "продължителността на осигурителния стаж, по време на който лицата са били осигурени за безработица, за времето след 31 декември 2001 г."

Единственото, което е записано по-ясно, е че при определяне размера на обезщетението се взема дохода от последните 24 календарни месеца, предхождащи месеца на прекратяване на осигуряването. Според примера - до 31.08.
Съгласно КСО ,чл. 54д. ал.1 Изплащането на паричното обезщетение за безработица се прекратява при:
1.  започване на трудова дейност, за която лицето подлежи на задължително осигуряване по този кодекс, ... или законодателството на друга държава


Според данните, които представяте, Вие не подлежите на осигуряване по чл. 4, ал.3, т.5 или 6 от КСО, но не мога да знам дали подлежите на осигуряване по законодателството на друга държава. Нямам никаква представа как се третират ГД в различните европейски държави. Не мога да знам дали въобще приемат изпълнението на услуга от ФЛ, което не е регистрирано като упражняващо дейност /свободна професия, ЕТ, фирма.../.
Изчакайте мнението на по-знаещите колеги. Днес все пак е почивен ден :)

Казвате, че  възнаграждението ще е спрямо заетост и обем работа. Предполагате, че ще е под МРЗ месечно. Да предположим, хипотетично, че в един месец изникне повече работа и Ви платят над МРЗ. Да предположим че законодателството им е същото като българското и за този месец Ви внесат осигуровки. Какво става тогава? Месеца е минал, а Вие сте пропуснали срока да уведомите НОИ за започването на дейност, подлежаща на задължително осигуряване  :blink:
Абе объркана работа  :blink:

Искам само да Ви напомня, че независимо от размера на възнаграждението, при извършване на услуга към фирма в ЕС сте длъжни да се регистрирате по ДДС в 7-дневен срок ПРЕДИ получаване на първото плащане.
1. Проверете екрана да не е зумнат. Направете го на 100%. Понякога там е проблема
2. Излезте от системата, влезте отново, отидете на подаване на СД и като се появи съобщението за подписващата компонента, изберете "отвори", после "рън". Нещата стават бавно.
А какво ще стане, ако няма остатък?
Лично аз не зная да има разлика дали е текущо или последно плащане по ТД.
Изчакайте и други мнения
648
Не разбирам от СИРВ, но изравняването на работното време не се ли прави на месечна основа?

Понеже стана въпрос за приятелки: моята също е на СИРВ,  но на 8 часа. Често в една седмица кара по три нощни и две-три сутрешни или следобедни смени, а през следващата седмица отива на море без да си взема отпуск.
 по чл.111 от КТ ли....

Щом първият му ТД не е при Вас....

Може да включите нещо "във връзка с...". Например с чл.67, чл  68, т....., чл 70....
Срока за внасяне на вноските в УПФ е до 25-то число на месеца, следващ месеца през който е изплатено обещетението.

Да допълня - ДЗПОто се внася в същия срок, както ДООто , ДДФЛ, Д1 и Д6.

Питащата е получила същия отговор и с лично съобщение, но явно не го е прочела. Както не е прочела и наредбата.
На готово е лесно :(
Но дали може да си разчита на всеки "готов" отговор?
Много Ви благодаря,
В какъв срок трябва да се внесат в УПФ?
Сроковете за внасяне на осигуровките са посочени в КСО.
Обикновено съвпадат със сроковете за подаване на Д6. Тези сракове може да откриете в наредба Н-13.
   съдружник, който не полага личен труд, не се осигурява в дружеството/на трудов договор е в друга фирма/

Не се осигурява във фирмата защото не упражнява дейност в нея или защото работи по ТД другаде?
Какво разбирате под "не полага личен труд"? - въобще не полага труд в дружеството или не получава възнаграждение за личния труд?
Обаче, "статистиците" в справките им за "Разходите за труд,  начислените средства за работни заплати и други разходи" не признават осигурителните вноски на самоосигуряващите се лица, а ако счетоводно се отразят по разчетна сметка, то ще излязат и във формуляра.


Предполагам, че никога не сте се занимавали с такива прозаични неща като разработване на индивидуален сметкоплан, начисляване на заплати и осигуровки, начисляване на осигуровки на СОЛ и други подобни. Да Ви просветя: осигуровките на СОЛ се начисляват, като се използват разчетни сметки с осигуряването (обикновено 455) и разчети със собственика. И двете сметки не се отразяват в статистическите отчети. Там се отразява оборота по "Разходи за осигуровки" (обикновено 605).

Извинявам се за резкия тон и за пореден път обръщам внимание на модераторите върху поведението на gergenetsite във форума.
Здравейте, от скоро се ьанимавам с Трз и бих искала да попитам къде мога да намеря повече информация относно подаването на Д1 и Д6,както и за периодите на деклариране особенно ьа данъка,защото изключително юного ме объркват различните дати в декларациите?
Благодаря предварително.!

Единственото място, където може да намерите информация е Наредба Н-13. Там всичко си е описано.
Може да потърсите и указания на НАП, свързани с тази наредба, както и с отменената Н-8
 на 05.09.2020 г. изтича уговорения срок на срочен трудов договор на служител
При така посочените дати и с оглед дрока на предизвестието (както е подочено от Бобо), въобще не бих се замисляла за друго, освен за 325/1/3
С уговорката, че никога не съм се занимавала с бюджетни предприятия:
Според цитирания текст смятам, че ако лицето не си намери работа до 01.10. (до два месеца от освобождаването), то след тази дата подава заявлевие за изплащане на обезщетението и Вие му плащате две заплати. И тези два месеца ще му се зачитат за осигурителен стаж.
Естествено, ако междувременно е започнал работа, плащате само за частта от двата месеца, през които не е работил или е работил на по-ниска заплата. Но би трябвало да изчакате 01.10. и тогава да предприемете каквото и да е според случая.
1. В периода на "платена борса" се внасят осигуровки за пенсия и здравни осигуровки за сметка на бюджета. Периодът се зачита за осигурителен стаж при пенсиониране.
2. По време на "платена борса " няма осигуровки за общо заболяване и майчинство.  Ако се разболеете или сте бременна, нямате право на болничен докато не почнете работа. При изчисляване на следващо обезщетение (болничен или майчинството) за периода на "платена борса " се взема минималната работна заплата за страната
3. Плюсове - дават някакви пари, има осигуровки,  търсят Ви работа,  евентуално Ви обучават... Минуси - не работите
На този с 2-та часа бих дала 3 дни ПГО.
Ако работеше цяла година,  ПГО би бил 5 р.д. Тогава за половин година ще има право на 2.5 р.д., закръглено на 3.
Обикновено се издава фактура за аванса. Напр:
Аванс 100 лв, ддс 20 лв, общо 120
При доставката се издава окончателна фактура с количество и ед.цена на стоката. Напр:
1. Стока 6 кг* 20 лв = 120 лв
2. Приспада се аванс 100 лв
Стойност        20 лв
Ддс        4 лв
Общо   24 лв


При Вас са издавани фактури за всяка отделна доставка, без де е отчетен аванса. Така ли?
С оглед на краткия период, ако не сте издали фактура за аванса, може да не издавате. Направете си една рекапитулация и пуснете на клиента искане (под каквато и да било форма) за доплащане.
Като чета инструкциите, би трябвало да е с код 18 - за лицата по чл. 4, ал. 1, т. 1, 2, 3 и 4 и чл. 4а от КСО, за които за осигурителен стаж се зачита времето, през което не са работили поради неправилно недопускане или отстраняване от работа или са били без работа поради уволнение, което е признато като незаконно от компетентните органи, или когато са отстранени и впоследствие възстановени на работа по реда, определен в специални закони;