да - при работа на 2 часа
не - при работа на 4 часа и повече часа. 1 отработен месец= 20 р.д.*4 часа= 1 месец трудов стаж. Друг въпрос е, че това прави 10 р.д. осигурителен стаж
Колеги, след като едноличните търговци бяха освободени от задължението да публикуват ГФО, ако не подлежат на незевисим фин. одит, следва ли да разбираме, че след промените в закона вече и те ще имат това задължение, най малка за баланс

Това "освобождаване от задължение" не беше ли в Закона за ТР?
Вижте Наредбата за реда за избор на осигуряване, внасяне и разпределяне на задължителните осигурителни вноски, вноските за Фонд „Гарантирани вземания на работниците и служителите“ и за обмен на информация  от 31.08.2015 г.,  ДВ. бр.68 от 4 Септември 2015г.
Не правите нищо по-специално. Както до сега не се интересувахте към кой УПФ е служителя, така и сета не Ви интересува дали е към НОИ или към УПФ. Изготвяте весомостта както до сега, правите удръжките и вноските както до сега, подавате Д1 и Д6 както до сега. Парите ще се разпределят от НАП на база подадените уведомления от лицата.
Здравейте,
Опитвам се да попълня калкулатора, но бутоните за превръщане на брутна в нетна заплата и обратно не работят. Въвеждам суми под максималния осигурителен праг.
Има ли проблем с калкулатора в момента или аз пропускам нещо?
Благодаря!

Калкулатора си работи. Въведете заплатата, МОДа, годините стаж, маркирайте бруто или нето и годината на раждане. После натискате "Изчисли" и от доло излиза фиш за заплатата - бруто, нето, удръжки и т.н.
Здравейте да попитам 4,8% ЗО за сметка на работодателя върху 420 лева но дните са само за изплатените от НОИ дни, т.е. ако БЛ е 5 дни и първите 3 са за сметка на работодателя то само на 2 дни който НОИ ще плати на лицето ще има ЗО за м,11 или 420:21=20 *2 дн.=40 лева*4,8%= 1,92 лева ще плати работодателя за ЗО на болничния
правилно ли е ?
Благодаря

Логикака ти е вярна. Сметките не ми се проверяват.
И всичко това, ако говорим за болничен от 5 работни дни, а не 5 последователни, от които 1 или 2 почивни.
За август и септември освен че заличавате Д1 с код 01, подавате редовни с код 28
Облекчението касае намаляване на облагаемия доход, т.е. връщане на част от удържания ДОД , не осигурителния Предполагам, че са му удържали ДОД

Въпpосът на Ева явно се отнася за фирмите от сивия сектоp, където реалностите са различни от нещата "по документи". Все пак и там трябва да има някакъв официален доход и официално удържан данък, нали :)
Ева, добре е съпругът Ви да подаде декларация. Предполагам, че ще я приемат. Все пак работодателят по законен път ще си намали с 40 лв. вноските по данъка върху доходите. Друг въпрос е доколко съпругът Ви ще се облагодетелства от това, ама знам ли...

Самото връщане на данъка става по начина, по който си получава заплатата. Като добавка /или по-малко удръжки/ от декемврийската заплата.
добре де аз изчетах доста материали по темата и не разбрах след предаване на документите на работодателя той какво ги прави и по точно каква е работата на счетоводителя.
Работата на счетоводителя /ТРЗ или комуто е възложено/ прави годишно изравняване на данъка за 2015, като намали данъчната основа с 200, 400, 600... лв в зависимост от данните от подадените декларации. Изчислява годишния данък и възстановява на работника 20, 40, 60 ... лева +/- още стотинки от закръгленията или повече левове, ако случайно се е появил някой ТЕЛК.
Самите декларации се прибират в архива. Аз лично си имам папка "Годишно изравняване на данъка на ФЛ"
Код за вид осигурен, съгласно декларация обр. №1?
ЗА ДУК-10
ЗА ТРУДОВИЯ, както е назначен сигурно е 01.
Това ми е ясно :) Не знаех, че за един болничен може да има две приложения 15.
Е, вече знам  :bow:
Първо намерете от къде стои този надвнесен данък. Тези пари сигурно си стоят в някой разчет за данъци. Просто ги прехвърлете в 4539
Да коригирам.....
два болнични - за всяка фирма
Щом коригираш, значи знаеш. Няма да споря, защото не съм сигурна за броя на болничните.
А да попитам в този случай колко приложения 15 се попълват? За фирмата с един ТД и един болничен е ясно, но за фирмата з ТД+ДУ и един, както казваш, болничен? Не трябва ли 1болничен=1 прил.15? З случая на ТД+ДУК, какво се пише в точката: Код за вид осигурен, съгласно декларация обр. №1?

ПП  Не споря. Само искам да изясним нещата.
Ако искате заместникът да стане с безсрочен ТД, това е начина - прекратяване на ТД за заместване по взаимно съгласие и сключване на безсрочен ТД. По този начин имате ново работно място. Като се върне отсъстващия работник, продължава работата си по договора от преди отсъствието.На старото си работно място. Дали ще са Ви нужни двама работника на една длъжност и какво ще ги правите - решавате според случая, като имате предвид, че и двамата са с безсрочни ТД и че всяка промяна на ТД с ДС става със съгласието на двете страни.
Три болнични - за двата ТД и за ДУКа. И по трите договора първите три работни дни са от работодателя/възложителя. Останалите дни и но трите договора по 4,8% от 420 пропорционално на работните дни в болничет.
Никъде в указанията  за попълване не прочетох, че трябва да се подава и копие от акта за раждане на детето/децата...
А според теб какви са официалните документи, доказващи наличието на условията за ползване на данъчното облекчение по чл. 22в от ЗДДФЛ, чиито копия трябва да се приложат? Според мен първото условие да се ползва това облекчение е да има дете, а документ за това е акта за раждане. От този документ се вижда и възрастта на детето, и имената на родителите.
Може би искате всеки да представи документ от общината за гражданското си  състояние - съпруг, деца и т.н.?
Не може в ДУ или анекс към него да се възложат дейности, различни от управлението. За тези си дейности да се регистрира като СОЛ и да се осигурява И като такъв.
Искам да попитам кога трябва да се подадат тези декларации и какви са необходимите документи? И само в НАП ли се ходи
А кой пита - работодател/счетоводителят му/ или работник?
Работникът носи декларацията на работодателя, а работодателят си я държи в архива.
Прилагат се копия от актовете за раждане на децата, подписва се от двамата родители.
Благодаря! Ами нали вие сте счетоводители? Но разбирам намека, спирам да питам безплатно :) Хубав ден и още веднъж ви благодаря за безкористното съдействие!

Не става въпрос само за безплатното питане :)
За да получиш точен отговор, трябва да предоставиш всички факти. Дори и да направиш това и да получиш конкретен отговор, нещата не се свеждат само до Д1. После ще питаш как и къде се подава болничния, как се отразява болничния в таблици 1 и 2 към ГДД... Пък и проблемите не са само с болничните :)
В т.17 пишете 420 или част от 420, отговаряща на дните в болнични. Осигуровките са 4,8% от тази сума. За дните извън болничния попълвате т.21 с такава част от 550, която отговаря на отработените дни. За тази сума се внасят всички осигуровки.
Дните в болничен и отработените дни се посочват в различни подточки на т.16.

И си намерете счетоводител!!
Приспадат се осиг.вноски. Не съм сигурна дали само тези за м.ноември или всичките от януари до ноември. Проверете в ЗДДФЛ. Останалото се облага с данък 10%.
При подаване на ГДД се прави годишно изравняване на дохода и там се отчитат тези 3000 лв. При внесени осигуровки върху  12*420 , явно няма да довнася :)