С КЕП ще стане
Базата е средния осигурителен доход 24 месеца преди 45-дневния болничен.
За периодите без осигуровки /без работа, без осигуровки за общо заболяване и майчинство/ се взема минималната работна заплата за съответния месец.
Ако т.34 е нетен доход - не, не се включва, защото е без осигуровки за ОЗМ
1. Тече
2. Ако Ви прекратят борсата за това, че отказване работа, губите остатъка. Ако започнете работа, но в 12 месечен срок Ви изгонят или напуснете, имате право да получите остатъка.
3. Може да поискате. Не е забранено. Но и не е задължително да Ви предлагат точно такава работа.
условието за 12 месеца в последните 18 важи винаги.
 Но собственичката твърди, че нейни познати работодатели си освободили служителите още на 14.03. или най-късно на 01.04. без да дължат обезщетение за неспазено предизвестие.
Аз ли съм в грешка, или ... :).

Нейни познати казали... Ама какво са казали, как са го казали, дали са доказали …. или само са се направили на велики.... Пък и не са споделили основанието за освобождаване на работниците си.... Защото ако при някои точки от чл.  328 предизвестието може да е "дадено" със задна дата, то по т.12 във връзка с извънредното положение, няма как да ги предизвестите преди 13.03. А има ли предизвестие - или се отработва или се обезщетява. Няма начин хем да не се отработи, хем да е без обезщетение. Поне няма такъв законов начин.
В закона /или наредбата/ пише : От датата на отпускане на предходното обезщетение. Която дата е записана в разпореждането, тази.
След като не са минали 3 години от отпускане на предходното обезщетение,  сега имате право само на минимума - 4 месеца по 9 лева на работен ден (около 180 - 200 лв месечно)
От спирането на предходното обезщетение сте работили повече от 12 месеца, така че ако е имало някакъв остатък, вече нямате право на него.

4. Документи, които се подават от лицата за отпускане и изплащане на парично обезщетение за безработица:

Паричните обезщетения за безработица се отпускат въз основа на заявление, подадено по електронен път чрез използване на квалифициран електронен подпис или персонален идентификационен код на подателя в избрано от лицето териториално поделение на Националния осигурителен институт, или на хартиен носител в съответната дирекция „Бюро по труда“. Към заявлението се прилагат:     
 - акт за прекратяване на правоотношението (за справка);
 - документ/документи, удостоверяващ/удостоверяващи осигурителен стаж, придобит по законодателството на държава, с която се прилага международен договор, по който Република България е страна, или европейските регламенти за координация на системите за социална сигурност;
 - документ за самоличност (за справка).

При прието заявление с нередовни или липсващи документи териториалното поделение на НОИ уведомява лицето в 7-дневен срок от приемането на документите, като му дава необходимите писмени указания за отстраняване на нередностите.

Уведомяването се извършва по избрания от лицето начин на комуникация:
чрез лицензиран пощенски оператор с обратна разписка на посочения адрес за кореспонденция;
по електронен път по реда на Закона за електронното управление.

Когато в 15-дневен срок от датата на уведомяването нередностите не бъдат отстранени и/или липсващите документи не бъдат представени, преценката на правото и определянето на размера на паричното обезщетение за безработица се прави въз основа на наличните редовни документи и на данните по чл. 5, ал. 4, т. 1 КСО.

Поне така пише в сайта на НОИ
https://www.noi.bg/benefits/benefits/101-unemployment/625-pokso
26.02.2020
Значи за 2019 нямате право на облекчение по този член.
1. Да, докато работите поне на едното място, нямате право на обезщетение за безработица.
2. Освен по-високата заплата, ще имате по-висок осигурителен доход при определяне на пенсията, болничните, обезщетението за безработица..
3. За мерките - никой не може да помогне.
За м. март ползва облекчението.
За април - както дойде. В края на краищата при годишното изравняване ползва облекчение за цялата година.

За отпуска - щом се очаква ново решение, не си играйте
Не бях чела скоро наредбата, но в чл.7 е посочено, че приложението се подава за работниците и служителите, които притежават качествата по чл.7 от закона
.
Скрит текст :

В закона са посочени въпросните лица:
Скрит текст :
И нетното отчетох. Излиза ми над 650 :(
Може нещо за греша, ама...
Не разбирам много от майчинство, но ми се струва, че има грешка.
Изчакайте и друго мнение.

ПП Ако имате възможност да изтриете прикачените снимки и да ги публикувате със закрити лични данни
Мисля си, че трябва да подаде Д55 като ФЛ по ал.2 на чл.55.
Скрит текст :
Осигуровките се изравняват в Т2. Ако е избрал да се самоосигурява и за пенсия - и в Т1.
и какво става като се прекъсне декл.7?
Трябва да подадете отново.
След подаването на Д1 за м.март на този СОЛ и преди 25.04 проверете с ПИК какво е състоянието на подадената Д7. Ако е със спряно действие, подайте отново.

Аз им ги подавам в един и същи ден, напр. ОКД 5, с прекъсване от 01.04.2020г. и декл.7 с начално 01.04.2020г., смятах да ги подам днес, не е грешка според мен?

Няма да стане така. Няма да приемат Д7 преди 01.05, за да не бъде прекъсната от Д1 за м.03, която ще подадете през м.04
За времето на болничния се взема дохода, от който е бил изчислен този болничен /средния осигурителен доход 18 месеца преди това/. Ако преди месеците, които посочвате сте била с ниска заплата или без осигуряване и болничните са били по-в началото на периода, ноже и да има негативен ефект.
Да попитам - през всичките 24 месеца ли сте осигурявана за общо заболяване и майчинство