Най-лесно щеше да бъде, ако бяхте проверили в справките за задълженията и плащанията с КЕП или ПИК. Освен това два-три дни след плащането би трябвало да получите имейл за постъпили суми по данъчно-осигурителна сметка на задълженото лице.
Би трябвало БУЛСТАТА да е достатъчен.

ПП Преди десетина години /преди единната сметка/ около 5-6 месеца ползвах шаблон в онлайн банкирането с грешен ЕИК. Резултат - само за един месец сумите не бяха отразени като получени от НАП. Грешката хванахме случайно при едно удостоверение за задължения
Подава декларация за начало на дейност като СОЛ и избор на осиг.рискове . Щом е осигурено по ТД на максимума, реално не внася осигуровки като СОЛ.
1. Ако работите на 4 до 8 часа дневно, явно има някаква грешка. Дори да допуснем, че сте ползвали отпуска за 2017, имате поне 20 дни за 2018 и минимум 12 за 2019 (до края на м.07.). Това, че не сте подавали молба, може да се докаже по съдебен път. Поискайте да видите молбата, подписа и т.н. Може да сте подписали нещо без да четеге.
2. Може да ползвате неплатения след платения. Мисля, че не е обвързано с посещение на ясла, но изчакайте и друго мнение.
3. Може да напуснете ро взаимно съгласие,  ако работодателят е съгласен. Ако не е, можете да отправите предизвестие за прекратяване на договора. Това не могат да откажат. Може да отправите предизвестието докато сте в отпуск. Ноправете си сметка кога ще предизвестите работодателя,  така че предизвестието да изтече в края на отпуска и да напуснете без да ходите на работа.  Естествено, ако това целите
4. Ако сте назначена със срок на изпитване и този срок не е изтекал преди да излезете в майчинство  (болнични и отпуски не се броят!), могат да прекратят договора по чл.71 без да имате заклила
Здравейте,
Пропуснала съм да подам декларация образец 6 за  2017 година за регистриран земеделски производител.Моля, обяснете ми каква сума дължа за цялата данъчна година.Предварително благодаря за отговора!
Информацията не е достатъчна.
Отвореге си ГДД за 2017 и вижте какво сте попълнили в Таблици 1 и 2, какво сте приспадали като осиг.вноски.... Вижте си декларацията да начало на самоосигуряване - за какви рискове сте избрали да се осигурявате. В края на краищата съберете сумите от всички платежни нареждания, отнасящи се за периода 01.01.17 - 31.12.17 (независимо, че част от тях са платени през 2018), добавете сумите, които сте довнесли по ГДД (ако има такива) и попълнете Д6-13
Преполагам за работниците е подавана, затова, иначе за СОЛ си е годишна.
Тогава какво Ви притеснява?
Д6 нали е годишна и се попълва до 30.04. Става въпрос са СОЛ в ООД, тъй като сега гледах стари от 2016, при които са подавани за ЕТ Д1 и Д6 всеки месец. Кое е правилното да се изпраща само веднъж Д6 през годината или всеки месец?
Тези Д6 за ЕТто за СОЛа ли са или за работниците?
Доколкото знам, Д6 за осигуровките на СОЛ се подава веднъж годишно от самото  ЮЛ, а не от фирмата. И промените в Наредба Н8 в това отношение са значително преди 2016.
За по-сигурно: прочетете наредбата.
Един ден /и шефът на фирма Б да е готов за проверка/
Разбира се, ако отговаряте на всички условия за отпускане на помощта /предполагам имате предвид "обезщетение за безработица"/
Всъщност ако отговаряте на  всички условия и след напускане на фрма А може да получите обезщетение - 4 месеца по 9 лв на работен ден /около 200 лв месечно/
Нещо такова :)
 Текста е актуален. Месечното облекчение за ТЕЛК 50%  и над 50% при ТД е до месеца на валидност. При годишното изравняване  на данъка от работодателя  или чрез ГДД облекчението е за годината на валидност на ТЕЛКа.
Легалната процедура:
1. Не предоставяте идентификационни данни за фирмата си на трети лица
2. След като сте го допуснали, редно е да осчетоводите документа, да го отнесете към "лично потребление", да платите съответния данък по ЗКПО, да съставите ГФО, да подадете ГДД и т.н. ГФО, колко и да е елементарно, трябва да е съставен от лице, което има право да го прави и услугата да е заплатена.

На практика: може и да не осчетоводите тази фактура. Вероятността да Ви "хванат" е под 50:50. Имайте предвид, че при една евентуална проверка само с един клик нападжиите могат да получат списък с всички фактури, издадени към Вашата фирмата от  фирмите, регистрирани по ДДС.
но ще намалеят ли осигуровките за периода на болничен?
не
Е, салдата не се ли нанасят след счетоводните операции?
И началния баланс на нова фирма не е ли само с нули? Или евентуално с пари и капитал?
Преди да платите ЗОВ за безработен, трябва да сте подали декларация обр. 7. Ако вече има такава, при плащане не подавате нищо.
Вие може да платите сумата без лихвите, но системата приема че погасяват най-старите задължения, включително и лихвите към тях.
За запора е по-сложно - там сигурно има и съдебни разноски, че такси...
Доколкото съм наясно с последователността на действията, първо се прави везомосттта, после Д1 и Д6 с данните от ведомостта. Естествено, че е грешно подаването на Д1 и Д6 с различни данни, несъответстващи на ведомостта.
Тъй като Д1 и Д6 явно не са приени, подайте нови, редовни  с правилните данни.  Ако са приети в неправилна конференция от данни - направете корекция
Да прифразирам горното:
При работа на 4 часа се признават 30 работни дни за трудов и осигурителен стаж. Например дните от 01,01, до 12,02,. които да кажем са точно 30 р.д., трудовия стаж е 1 м. и 12 дни, а осигурителния стаж  е 30 р.д. по 4 часа или 15 дни осиг.стаж

Това е извадка от указанията към УП 3:
4. За осигурителен стаж се зачита времето на платените и неплатените отпуски за временна неработоспособност, на неплатения отпуск до 30 работни дни в една календарна година и на платените отпуски по Кодекса на труда (КТ) или по други закони; когато лицето е работило при непълно работно време тези отпуски се зачитат за осигурителен стаж пропорционално на пълната продължителност на работното време (чл. 38, ал. 3, т. 5 от НПОС).
Щом иска да строи, повече от препоръчително е да сключи договор със строителна фирма.
Дали може да ползва ДДСто зависи дали построено то ще се ползва за дейността или не. От там и много вариации
По какъвто и начин ефективно да внасят осигуровките, фактически са си за сметка на лицето. Дали ще е като конкретно плащане, дали ще е като разчет (задължение) към фирмата, дали това задължение ще прерасне в заем.... Е, ако много дълго дължи пари на фирмата (си), при проверка може да се тълкува като безлихвен заем, което между свързани лица се санкционира по чл.16 от ЗКПО.
Може да си трупа задължения към фирмата до второ пришествие. Стига фирмата да има пари :)
А НАП вярно ли питат за осигуровките? Или Вие си мислите, че ще питат? Защо не питат безработните от къде вземат пари за ЗО?
Не Ви пожелавам наистина от НАП да питат, защото за осигуровките едва ли ще са против, но ще питат какво яде, как си плаща сметките, как покрива жизнения минимум...