Как сте подали Д1 без Д6?
Опитайте да подадете с КЕП. Вероятността за глоба е по-малка.
Вашият доход подлежи на облагане по чл. 26, ал.7 от ЗДДФЛ. Декларира се с годишната данъчна декларация. Данъчната ставка е 15%.
Освен това дължите и осигуровки на основание чл. 4, ал.3, т.2 от КСО. Осигуряването е за пенсия/вкл. ДЗПО/ и здравно минимум върху 610 лв., като в края на годината се изравнява според реалния доход.
Проверете и изискванията за регистриране на онлайн магазините в НАП.
Всъщност първо подаваме обр1 и след това се извършва плащането след одобрението на обр1, не е предварително плащане, нали така?
Не е задължително, но е желателно.
Д1 с код 22 се подава само до 25. 02 .
 сега ми се налага да го направя за лице упражняващо свободна професия. При него какво пишем на мястото на осигурител?
Осигурител е самото лице с ЕИК на свободната професия /обикновено съвпадащ с ЕГН/
В програмата на НАП избирате "нов осигурител", попълвате началните данни за този осигерител, избирате го и създавате Д1. Подава се самостоятелно с КЕП или ПИК на ФЛ, с КЕП на упълномощено лице или на място на хартия или магнитен носител + придружително писмо,

Това го прочетох и в сайта на Н@П и пак не го разбрах - как така не се удържа данък? Плащам го през следващата година, или пък ФЛ си го плаща той?
ФЛ си изчислява и /до/плаща данъка с ГДД.

3. Формулата за изчисление на сумата е следната:
Брутна сума за наем - 10% НПР = облагаем доход - 10% данък = нетната сума за наемодателя


Не, не е така.
Брутна сума за наем - 10% НПР = облагаем доход.
Облагаем доход по 10% = данък
Брутна сума за наем - данък = нетната сума за наемодателя
 Пример: наем 100 лв, НПР 10 лв, обл.доход 90 лв, данък 9 лв, нетна сума за плащане 91 лв.


1. На 4тия месец от всяко тримесечие ЮЛ подава декл. по чл. 55 и плаща данъка;
Тъй като тримесечието е с три месеца, то Д55 се подава през месеца, следващ тримесечието, а не на четвъртия :)
Освен това: при плащане през четвъртото тримесечие не се удържа данък.  Може да се удържи само по желание на ФЛ-наемодател.
Проверете си данъчноосигурителната сметка. Най-вероятно с онази вноска са покрити други данъчни задължения.
Сигурно голяма част от ТРЗ програмите имат такава възможност, но щом нямате такава и ако не искате да закупите само заради болничните, ползвайте програмата на НАП за Д1 и Д6 и тази на НОИ за болничните. При тях , обаче, ще трябва да си пресметнете предварително на ръка всички данни. Не е трудно, ако се следват КСО, ЗЗО и указанията към Д1 и програмата на НОИ.
По тези данни 900-1200.
И то, ако освобождаването е преди да изтече изпитателния срок, и то по ивициатива на работодателя
Много ми беше трудно да разбера какво питате. Много сте икономични от към препинателни знаци :)

Да, възможно и да правят проверка на прекратяването на ТД. Да, възможно е да е на следващия ден след подаване на уведомлението.  Да, възможно е проверката дори да е преди да сте подали уведомлението /имате 7-дневен срок/, ако уволненият по-бързо се е регистрирал в БТ
Аха. До сега съм имала работа само с ЧСИ, та не съм се запознала с публичните. За щастие

Е, поне Ви информирах :)
https://www.nap.bg/news?id=4230

Несеквестируемият минимум, под който не се удържаха суми по запори не беше ли една МРЗ?
Аз не удържам запор под 610 лв още от 01.01.2020.  Пак ли нещо не съм доразбрала? :(
Изтеглете си програмата на НАП. Заредете си началните данни. С тази програма отворете "дневници от файл" и извършете "добавяне на данни " или "обедивяване на данни/дневници" (не помня как се казваше). След това влезте в дневника за съответния месец и направете нужните корекции или добавете съответните записи
От 01.10.2018 до 30.06.2019 има прекъсване над 6 месеца. След това имате още 2 .  Няма как да съберете 12 месеца с осигуровки от последните 18
Ако имате и други назначени на трудов договор, няма как да се определи на кое лице не са внесени здравните осигуровки. Те ще стоят като задължение на фирмата.
Ааа, има как :) Просто не се подава Д1 и не се отразява в Д6.
Няма да коментирам дали и колко е законно.
 
Към питащата: действайте по пътя на убеждението чрез черни прогнози - че ще му прекъснат здравноосигурителните права (след 3 месеца -със сигурност), че ще го глобят от НАП, че не спазва закона и т.н.  Искайте писмена декларация че е запознат с изискванията на чл.40, ал ... от ЗЗО и отказва да ги спазва (от нея няма некаква полза, но звучи респектиращо и стресиращо).
С КЕП ще стане
Базата е средния осигурителен доход 24 месеца преди 45-дневния болничен.
За периодите без осигуровки /без работа, без осигуровки за общо заболяване и майчинство/ се взема минималната работна заплата за съответния месец.
Ако т.34 е нетен доход - не, не се включва, защото е без осигуровки за ОЗМ