Остава да кажеш, че тези, които получават детски, имат доход извън чл. 10, ал.1, т.1?
Нали детските не са облагаем доход по смисъла на ЗДДФЛ?

ЗДДФЛ
Чл. 13. (1) Не са облагаеми:
15. помощите и добавките от социално подпомагане, получени на основание на Закона за интеграция на хората с увреждания, Закона за закрила на детето, Закона за семейни помощи за деца или на друг нормативен акт, както и обезщетенията и помощите при безработица, получени на основание на нормативен акт;

т, че горния отковор е продиктуван единствено от логиката на закона. Тъй като законите не винаги са логични, пък и чл.22б е толкова недоизмислен... най-вероятно ще има някакни указания. После евентуално някои промени и нови указания...
Само да напомня нелогичния факт, вписан в ЗСПД, че при определяне на дохода за отпускане на детски се включват болнични, пенсии, стипендии и други необлагаеми доходии помощи
Kолеги пробвайте с друг експлорер. При мен се получи от Google Chrome

ДДСто с Google Chrome?
А защо да не се включва, нали се облага по реда на ЗДДФЛ?

Закон за семейните помощи за деца
Допълнителни разпоредби
§ 1. По смисъла на този закон:
 2.  "Доход" са всички брутни доходи на семейството, които са облагаеми по Закона за данъците върху доходите на физическите лица, както и получаваните пенсии, обезщетения, помощи и стипендии, с изключение на ...
Евентуално ДДС при продажбата?
Я по-бавно и без съкращения, защото нищо не разбрах :(
Така, за да съм по конкретна като цяло  - уведомление по чл. 62, допълнителен трудов договор  с месечната,седмичната,дневната и почасовата сума? :wink1:
В уведомлението се пише ОСНОВНАТА МЕСЕЧНА заплата. Това, което ще му плащате в края на месеца бед "класа" и др.добавки.
В ТД пишете каквото искате.

При 2-часов работен ден осн. заплата не може да е под 85 лв. От там нагоре - както се договорите.
Допълнителен трудов договор в НАП на двучасов работен ден, с почасово заплащане

И какво Ви притеснява декларирането? Предполагам питате за уведомлението по чл. 62, нали?
Код за допълнителен ТД, длъжност, месечна заплата 141 или колкото е.
Това с почасовото плащане си го впишете в ТД. Ако имате желание, разбира се. И в ТД заплатата може да се договори за месеца. Дори е по-добре.
Преди 7-8 години при участия в търгове искаха баланси и ОПР-та, като част от подадения в статистиката отчет. Искаха и копие на първата страница в входящия номер.
Преди 3-4 години в разни професионални организации искаха само входящия номер от статистиката, но вече и те се отказаха. Нали всичко го има в ТР?


ПП Според мен "заверен СБ и ОПР" означава подписан от съставителя и управителя, а "заверено копие от документ" - да има надпис "Вярно с оригинала", подпис и печат

Наистина е най-добре да се попита този, който иска дакументите.
Защо не? Няма дейност, няма осигуровки :)

По тази логика, ако имам договори си за текущо счетоводно обслужване и издавам фактури на клиентите на всяко тримесечие /на 30.03., 30.06. и т.н/ , то на 01.01. мога да подам ОКД5 за спиране на самоосигуряването, на 29.03 - за възобновяване, на 03.04. отново спирам, и т.н.
Дали ще мине?
Абе съвсем не съм сигурна дали "начало на дейност" дори за целите на осигуряването осначава "първа приходна фактура/първи касов бон"
Ако на 01.11 сключите някакъв договор, на 03.11 купите материали, на 05.11 назначите двама работника, а на 20.11 издадете фактура за услугата или касов бон за плащането - коя дата ще е начало на дейност? А ако на 25.10. сте сключили договор за наем на помещение или оборудване?
Подавате две Д1.  Сумата на обезщетението се разделя в двата месеца, пропорционални на работните дни и така се вписва в Д1
Вижте с какъв код се подава, когато става въпрос за това обезщетение. Не се прави корекция на подадените Д1
След като е продал дяловете /не акциите/ в ЕООДто, то той вече не е съдружник в него и не може да се самоосигурява. Щом още е бил управител, то е трябвало да се осигурява или по ДУ или по ТД с длъжност управител. Зависи по какъв начин е сключен договора за управление.
Доколкото знам давността на административното наказание е 1 година, но не гарантирам 100%.
Осигуровките, които са направени като СОЛ са недължимо внесени и подлежат на връщане, а подадените Д1 - на заличаване.
А как ще се оправяте с управлението, евентуалните доходи от управление и дължимите осигуровки -не ми се мисли.
при работа на два часа по основен трудов договор ще бъде зачетен един ден трудов стаж за един ден осигурителен стаж при пенсиониране.
Кой е казал подобно нещо? При ТД на два часа един отработен ден се зачита точно за 2 часа трудов стаж и точно за 2 часа осигурителен стаж. Или 4 отработени дни при основен ТД на два часа се зачитат за един ден трудов стаж и един ден осигурителен стаж.
Тъй като има два режима на облагане на доходите на ЗП, че Ви цитирам двете възможности:

ЗДДФЛ:
Чл. 43  (8) Лицата, извършващи стопанска дейност като търговци по смисъла на Търговския закон, включително едноличните търговци, както и физическите лица в случаите по чл. 29а правят авансови вноски при данъчна ставка 15 на сто при условията и по реда на Закона за корпоративното подоходно облагане.

Ето и чл. 29а
Скрит текст :

ЗКПО
Чл. 83. (2)Авансови вноски не правят:
1. данъчно задължените лица, чиито нетни приходи от продажби за предходната година не превишават 300 000 лв.;

Това е втората възможност:
Чл. 43. (1) Лице, придобило доход от стопанска дейност по чл. 29, дължи авансово данък върху разликата между облагаемия доход и вноските, които самоосигуряващото се лице е задължено да прави за своя сметка за месеците на тримесечието, през което е придобит облагаемият доход, а ако лицето не е самоосигуряващо се - между облагаемия доход и удържаните задължителни осигурителни вноски.

Ето чл. 29 от ЗДДФЛ:
Скрит текст :
А  според Вас?

Границата не беше ли 300 хиляди?
Помислете, какво ще впишете в тези декларации?
Най-вероятно ще стигнете до отговора, че щом няма осигуровки - няма Д1, а щом има данък през първите три тримесечия - има Д55
Не беше трудно, нали?
От мен: едно плащане - една СИС