Да допълня: ако сте избрали по-висок доход за авансов вноски (например по 1000 лв месечно) и в края на годината осигурителния Ви доход е например 9600 лв, (12*800), то ще имате над внесени осигуровки, които подлежат на връщане или приспадане. Ако междувременно сте ползвали болничен, изчислен на база 1000-та лева, той ще бъде преизчислен според реалния доход и Вие ще трябва да връщате пари на НОИ.
Остатъкът след прихващането е над 10000 и така или иначе трябва да се плати по банков път. Какво тогава се притеснявате на за Закона за плащанията в брой?

Дали самото прихващане е възможно -  не мисля, че има ограничения. Освен ако страните по договорите нямат нещо против.
И да не забравите, че лихвата е доход на ФЛ и за нея се дължи данък
Тази година е до 31.01.
Погледнете какво точно пише пред съответния член (алинея) във варианта на закона, който четете. По-точно "в сила от....".
18 месеца преди месеца на настъпване на неработоспособността. Ако болничният е от 15.11.2018, 18-те месеца са от 01.04.2017 до 31.10.2018
Така е.
Няма нужда да попълват нищо за периода 09.-12.
Значи за ЗОВ на безработни (чл. 40, ал. 5) не попълват к. 3, а к. 4
в кол.3 от м.09 до м.12 попълнете осигурителния доход по ТД
Това защо?  Нали в този период вече не е СОЛ /по смисъла на ЗЗО/.

Към питащата: вижте в указанията към Т2 в коя колона се попълват ЗОВ за безработните. Аз не мога да видя в момента.
Какво е наименованието на колони 6 и 7?
Не се попълва Т1.
Ако по ГД има средно по 33 лв, че а е внася ЗОВ върху 255, как получихте сумата са до внасяне?
Едва ли.
Малко вероятно, но не  невъзможно
Ако подписът е на фирмата и ще подавате данни само за тази фирма - регистрацията е само по интернет. Нужна е регистрация /само/. Следвайте стъпките за регистрация.
На мен тайничко ми "замириса" на срок на изпитване в полза на работодателя и .......раздяла. Но пък "вътрешно заместване" със срок на изпитване

И аз за това питам :)
А какво имате предвид под "вътрешно заместване"? Като се върне титуляра, заместникът да поеме старите си задължения?
И каква е целта на срока на изпитване? Освен, че ще проверите дали става за новата длъжност.
Не. Щом и в двете фирми е собственик /над 5%/, то и в двете няма НПР. Там, където където се е осигурявал, че приспадате осигуровките и после данък. В другата данък върху цялата сума. Изравняването на осигуровките е върху всички доходи като СОЛ.
Не, признават се 30 р.д. неплатен отпуск общо.
Между другото - като какъв стаж му се зачита времето, отработено при Вас, след като другаде вече има трудов и осигурителен стаж при 8-часов работен ден. /Не питам за осиг.доход/
Добре, а как например следващия работодадел разбира, колко е ползвал конкретния служител при предишната си работа (за една година)?
Иска служебна бележка.
ДА - Чл. 38, ал. 9, т. 2 ЗСч 2. (изм. - ДВ, бр. 98 от 2018 г., в сила от 01.01.2019 г.) предприятия, които не са осъществявали дейност през отчетния период; това обстоятелство се декларира с декларация, която се публикува в срок до 31 март на следващата година, както следва:
а) от лицата по ал. 1, т. 1 и 2 - в търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел; такси по чл. 12, ал. 1, т. 1 от Закона за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел за публикуване на декларацията не се дължат;

Този текст не беше ли същия и миналата година? Промяната е само в датата.
И пак го обсъждахме...

А може би бъркам? Все пак нямам ЕТ-та.
Това за 20-те лева си го пише винаги. Не е в него проблема.
Най-често е в изписването на адресите. Системата изисква: Населено място, улица, номер или населено място, квартал, блок. Не допуска квартал-улица или улица-блок. И не обяснява грешката
Тази година неработещите ЕТ имат задължение до 31.03.2019г. да подават в търговския регистър Г2 с декларация за това че са били без дейност 2018г. Подаването на Г2 е без такса до 31.03.2019г.

Това сигурно ли е?