Отчетете го като продадено на купувача на автомобила и включено в цената.
Няма значение на колко часа ще е трудовия Ви договор преди излизането по майчинство. Мажен е осигурителния доход 18 месеца назад.
Ако от сега почнат да Ви осигуряват на 500 лв, то за 18-те месеца, които се вземат за база, ще имате около 7 месеца по 500 лв и 11 месеца по 175. Средният месечен осиг. доход ще стане около 300 лв /(7*500+11*175):18/ И пак ще получавате минималното обезщетение от 340 лв. ...
Както е посочил premier7008, отпускът се изчислява пропорционално на времето, зачетено за трудов стаж. Периодът на болничните СЕ зачита за трудов стаж, следователно не намалява размера на отпуската.

Това лице да поиска от фирмата писмена обосновка защо няма право на отпуск. После да каже какво са написали.
20
за периода на болничните  се  полагат дни за платен отпуск
Хайде по-бавно и от начало:
1. Основната заплата по ТД е 321 лв. Така ли? Не питам колко е МОДа. Или това 321 е осн.заплата + клас преди майчинството?
2. Към основната заплата по ТД прибавяте класа. Ако сумата отново е под 340 лв, изчислявате обезщетението върху 340.
При изкупуване на предприятието от друга фирма, например.
До вчера работодателят е фирма Х, днес фирма У се обединява с Х /купува я, обединява се с нея, чрез вливане и т.н/ и работодател вече е фирма У. Тогава се прилага чл. 123
Не е нужно. Дори да се престараете да пуснете излишното ДС, то не трябва да е по чл. 123, а евентуално по 119
Данъка за м. Май можем да го платим и по - късно нали ?

Какъм данък за май? Нали плащате сега, през юни? Данъкът се удържа от  цялата сума, платена през юни и се внася в бюджета до 25.07. Декларира се от 01.07 до 25.07
Не. Нали фирмата-работодател си е същата.
Плащането няма общо с декларирането. Като ги платите без да са декларирани, ще си стоят надвнесени до "връзването" с Д6.Д1 и Д6 за осигуровките можете да подадете и сега. Няма да има проблем. Д6 с данъка можете да подадете едва след 01.07.

ПП Макар че не казвате нищо за плащане на обезщетението, предполагам че вчера или днес е платено. Иначе ако обезщетението не е потърсено, а само сте изчислрири размера, не значи че трябва да подавате Д1 и Д6
90% от 175 лв  поне за периода, през който сте работила на такава заплата. Е, все пак ще вземате минималната работна заплата

По-точно: Обезщетението е 90 на сто от среднодневното брутно трудово възнаграждение или среднодневния осигурителен доход, върху които са внесени или дължими осигурителни вноски, а за самоосигуряващите се лица - внесени осигурителни вноски за общо заболяване и майчинство за периода от 18 календарни месеца, предхождащи месеца на настъпване на неработоспособността. Дневното парично обезщетение не може да бъде по-голямо от среднодневното нетно възнаграждение за периода, от който е изчислено обезщетението, и по-малко от минималната дневна работна заплата, установена за страната
Как да няма връзка? Ако по трудов договор е осигурен на максимална сума - не се самоосигурява.

Така е. Когато на ТД е на максимума.
Но все пак това не го освобождава от задължението да подаде декларация ОКД5, нали ;)
Какво общо има работата, заплатата и осигуряването по ТД с дейността на ЕООД, самоосигуряването на собственика и възнаграждението му за личен труд?

Ако ЕООДто има дейност и собственикът върши някаква работа в това ЕООД, различна от управлението, то трябва да се самоосигурява. Дали ще получава някакво възнаграждение за личния си труд зависи от решението на едноличния собственик на капитала.
За данъчни цели като разход се признава платеното възнаграждение за личен труд.
След подобно предписание вмъкнах следния текст в ТД:

2.1. Основното месечно трудово възнаграждение в размер на ..... лева .
2.2. Допълнително трудово възнаграждение за придобит трудов стаж и професионален опит в размер на 0,6 % от сумата по т. 2.1.  за всяка година съгласно утвърдените вътрешни правила за организация на работната заплата. За ......... години придобит стаж допълнителното възнаграждение е ........... лв. .

Това обаче предполага всяка година да правите ДС, което не е удобно при много работници...
Попълнете процента на ТЗПБ отпред при данните на фирмата
Файл - Избор на осигурител - редакция
Не мисля че е нужно
Пова поле не е задължително
Това са конкретни въпроси, които трябва да са решени в решението на ръководството. Ако в ТР е записано, че управител е лицето ХХ, това означава че то управлява и подписва документи считано от деня на вписването. Лицето УУ вече не е управител. Оправяйте се с него както намерите за добре /напр. обезщегение за неспазено предизвестие/
Освен ако не е посочено, че решението влиза в сила от 15.07.2014. Тогава трабва да се оправяте новоназачения управител, който за сега няма да има право да управлява.
1. Щом срокът на изпитване е в полза на работодателя, то не може да запишете на основание чл.71, ал.1 и постъпила молба от лицето. ТД не може да бъде прекратен на основание чл. 71, ал.1 по инициатива ан лицето.
2. Пишете чл. 325 или 326 в завимост от това, как е прекратен ТД - по взаимно съгласие или с отработване/обезщетяване/ на предизвестие.


Тъй като не пояснявате на какво основание е сключен този ТД със срок на изпитване, то ще Ви отговоря най-общо: Всеки безсрочен ТД може да се превърне в срочен САМО при изричното съгласие на работника /чл.67, ал.3/