Виж в началните настройки за фирмата какво си посочила за номер на реда на икономическата дейност по ЗБДОО 2013. Има разлика в редовете за 2013 спрямо 2012. Промяната се нанася ръчно.
А има ли други доходи, които трябва да се декларират? Заеми? Данъчни облекчения?
1. Би трябвало. Освен ако работата с йонизиращи лъчения не води до някакви ограничения /изисквания да дневна и седмична почивка и т.н./
2. Не сте длъжна. Пред януари следващата година трябва да вземете служебна бележка от втория работодател и да я представите на основния, за да направи годишно изравняване на облагаемия соход.
3. Допълнителния трудов договор може да е на всякакво основание. Включително и срочен за определена работа. Изисква се работното време по основния и допълнителния ТД да е такова, че да се осигурява минималната дневна и седмична почивка.
ХХХХ ХХХХ
Длъжност, означена с осемзначен цифров код, в който първите четири знака указват единичната група, петият знак указва минималното образователно и квалификационно ниво за длъжността, а последните три цифри са пореден номер на длъжността в единичната група
Образователното и квалификационно ниво - съвкупност от знания и умения, необходими за изпълнението на определена длъжност, съобразени с българското законодателство. За нуждите на Класификацията са определени десет образователни и квалификационни нива:
Образователно и квалификационно ниво 0 - без изискване за степен на професионална квалификация и образователно равнище;
Образователно и квалификационно ниво 1 - първа степен на професионална квалификация и/или завършен VІ клас;
Образователно и квалификационно ниво 2 - втора степен на професионална квалификация и/или завършен Х клас;
Образователно и квалификационно ниво 3 - трета степен на професионална квалификация и/или завършено средно образование или придобито право за явяване на държавни зрелостни изпити за завършване на средно образование
Образователно и квалификационно ниво 4 - четвърта степен на професионална квалификация и/или завършено средно образование;
Образователно и квалификационно ниво 5 – образователно-квалификационна степен “професионален бакалавър по...”;
Образователно и квалификационно ниво 6 - образователно-квалификационна степен “бакалавър”;
Образователно и квалификационно ниво 7 - образователно-квалификационна степен “магистър”;
Образователно и квалификационно ниво 8 – длъжността се упражнява по призвание; Образователно и квалификационно ниво 9 – длъжността се заема чрез избор.
Образователните и квалификационните нива от 1 до 4 са формулирани в съответствие със Закона за професионалното образование и обучение, а образователните и квалификационните нива от 5 до 7 – в съответствие със Закона за висшето образование.
За всяка длъжност в НКПД-2011 е определено минималното образователно и квалификационно ниво за нейното заемане.

Това е от Методологичните бележки към НКПД 2011. Дано ти е от полза.
Щом лицето е СОЛ, то по ГД не се дължат нито осигуровки, нито данък.
Вие, като възложител, искате декларация, че изпълнителят е СОЛ, а той Ви издава документ с реквизитите на фактура за получената сума.
Абе, казали му... За да няма прекъсване на стажа... И за какво му са десетина дена стаж срещу плащане на глоба?
Пък и възобновяване от 31.01... Защо не си пусна от 01.02. - по-малко разправии..
Все пак - по-добре от 31-ви без глоба, отколкото от 22.01 и глоба :)
Плащането /паричен поток/ - да
Проформата /като ДДС, разход и т.н./ - не. Нота не е счетоводен документ. Търсете си оригинала.
Абе защо не вземат да си спретнат едно ООД и да си рещат проблемите :)
Един път СОЛ мисля че стига
Такава бележка - за данъкът върху заплатата, платена през януари 2013, ще Ви търси работодателят по основния ТД към 31.12.2013.

Освен ако в издадената вече бележка не са включени полагащите се, вместо изплатените заплати...
Данъкът никога не е разход !!!
Според мен няма образец за Сл.бел. за личен труд, текстът трябва да е свободен, съобразен с изискв. на чл.45.
Не си сигурна, нали?
1. Да.
2. Най-вероятно - да.
Обърнете внимание  - 1. Кои продажби са облагаеми с ДДС и 2. В качеството си на какъв има доход от продажба на недвижими имоти. 3. За какво му е този ДУ?
Ако сте самоосигуряващо се лице нямате право на обезщетение за безработица.
1 Едва ли
2 Ако трудовият договор е със срок на изпитване може да го прекратят по време на бременността без какъвто и да е проблем
Подава се декларация ОКД5 за начало на самоосигуряването. В НАП по лична карта
Извинявам се за коментара. Писах преди да си изпия кафето и съм объркала шефа с шофьор.
Ако предполагах, че питащият е некоректен - въобще нямаше да отговоря
Приемо-предавателен протокол
"Днес ... ААА предаде на БББ принтер марка в добро състояние. БББ заплати на ААА сумата ...лв. Подписи"
Не че име общо с питането, но ми е интересно - при Вас шофьорите ли вземат решения за покупка на офис техника?
Зависи
Ако е професионален военен, охранител или нещо подобно - може и да се включват.
Освен това - ако е от тези със "завареното положение"  - продължавате да плащате "клас" и за тези години, докато човекът работи при Вас.
Иначе - при нов работник в общия случай не се зачитат