Коригираща Д1 с верни данни и нова Д6 с разликата за доплащане
1. Понятието "опростена фактура" отдавна не съществува. Всички фактури са си... фактури. Въвежда се в дневника за покупките с код 01. Внимавате кои колони попълване. По фактурата нямате право на данъчен кредит
2. При Вас как идват парите - по банка или в брой? Издавате ли фискален бон? Осчетоводявате според плащането. Какво общо има Спиди?
3. Може. Зависи от счетоовдната Ви политика и дали водите отчет на купеното и изразходвано гориво. Все пак - ако разхода за гориво е значителен  -по-добре ползвайте 302 или някаква аналитичност към 601. Ще Ви е нужно най-малкото при попълване отчета за статистиката..
Трябва да се подаде нова ОКД5, в която се декларира, че започва дейност с новата фирма и ще се самоосигурява по ЕИК на старата. Или обратното  -както му изнася повече.
Началото на дейност е разтегливо понятие.  Със сигурност това е поне датата на първата издадена фактура, на първия сключен договор /за наем, трудов, за поръчка и т.н/. В по-широк смисъл - може да е датата на първите фактури за купени материали свързани с дейността.
Протоколът към декларациите съдържа самото пълномощто. Важното е да има подпис на управителя /или един от управителите/ и печат.
Не е нужна нотариална заверка.
Добре е ОКД5 да се с датата на реалното почване на осигуряването. От 2000 до сега е минала давността и няма да Ви глобят.
Не може да се подаде декларация за прекъсване на осигуряване  без да е подена за започването
1. Вие сте ползвала полагащия се платен отпуск при стария работодател, че и отгоре. За това нямате право на обезщетение за неползван отпуск.
2. Не дължите на стария работодател нищо - нито отработване на тези два дни, нито връщане на полученото за тях. Цитираите на управителката посоченото от create
3. Поискайте от стария работодател служебна бележка за ползваните дни платен отпуск и я представете на новия рабоотдател. При него ще имате право на 2 дни по-малко от полагащия Ви се по трудов догоовр платен отпуск.
Поискайте си служебна бележка и  за ползвания неплатен отпуск или че не ста ползвала такъв.
Проверете на място. Носете си Вашето копие на ГДД.
Ако ГДД е подадена на хартиен носител, може да е възникнала техническа грешка при вкарването в системата.
Проверете и какво сте декларирали.

Предварително се извинявам - не съм наясно с правото на ползване на отстъпка, но задълженията се отразяват в системата на НАП според декларираното и не се проверяват /освен при ревизия/
Не е зле да поискате от бившия си работодател служебна бележка за ползвания при него платен и неплатен отпуск. Сега може дане ти търсят тазиеелжка, но рано или късно ще се сетят.
А на какво основание е сключен трудовия договор - безсрочен с изпитателен срок или срочен с изпитатеелн срак? Ако е безсрочен, то след изтичане на срока на изпитване договорът продължава като безсрочен и не е нужно преподписване. Не е нужно да чакате три месеца. Уведомете работодателя и представете документи. Така можете да ползвате защита. Не е невъзможно да Ви уволнят, но без Ваше съгласие ще е доста трудно.
Аналогично стоят нещата и при срочен договор, но той се прекратява с изтичане на срока/не срока на изпитване, а срока на договора/, завършване на работата или за каквото е сключен. При изтичането на такъв ТД нямате защита, независимо от бременност, болнични и т.н.
И още едно пояснение - за срок на изпитване се броят само действително отработените дни. Ако сте ползвала отпуск, болнични и н.н - прибавете ги към 6-те месеца.
Има право да сключи всякакъв трудов договор с друга фирма /в някои случай - и със собствената си филма/и граждански договор със всака фирма. В повечето случаи може и ГД със собствената фирма.
Ограниченията за сключване на ТД може да са от естеството на трудовия договор /напр. държавна служба и др./, не и от факта, че сте СОЛ.
Не питайте за осигуряването. То няма общо с въпроса. Но да си кажа - осигуряват Ви по ТД, а Вие се осигурявате като СОЛ. Ако е ГД - декларирате пред възложителя, че сте СОЛ и той не Ви осигурява.
Ако сте  имала работници през 2012 - подавате.
Ако работите сама - не подавате.
Дискетата се носи на място в съответната териториална ИТ. Носи се и разпечатка на декларацията.
Преди нова година ходих на място в НАП във връзка със тези задължения. Обясниха ми, че това са внесени пари, които не са обвързани с подадени декларации - някои лихви, някоя стотинка в повече над Д6, повторно внесени суми и т.н. Повечето от тези неща, които се отнасят за период слез 2008,  сега излизат в справката за задълженията и плащанията.
Това договорът е сключен днес и започването е от днес не ми звучи реалистично. Освен ако сте втора смяна. Но Вие си знаете
ЗОВ за 18 дни от април /с 22 работни дни/ са:
(210,00:22)*180*8%= 13,75
или 16,80:22*18=13,75
Това, че трудовия договор е сключен през април нищо не значи. Трябва да сте започнал/а работа през април, за да има осигуровки по трудовия договор.
Теоритично би трябвало да внесете осигуровки за частта от април, през която сте бил/а безработна. Пропорционално на работните дни. До миналата година практиката беше, че наличието на поне 1 ден в месеца със здравноосигурителни вноски, водеше зачитане на здравноосигурителните права за целия месец. От тази година чувам от тук - от там, че от НАП правели проблем за незвесени ЗОВ за части от месеца. Не зная този пробрем кога и как се явява - може би при справка за задълженията...
Така че не смея да те посъветвам да не си внесеш ЗОВ за частта на април, през която си без работа. Аз лично не бих внасяла, но това си е мой риск.
Споко
Лицето не подава нищо.
С първата Д1, подадена от работодателя се оправят нещата. Д1 се подава когато му дойде времето :)
Дохода от лихва не е осигурителен доход!
Може да се сключи директно като безсрочен
Като в работното време се пише 4 часа. Не е задължително да присъства думата "непълно".
Към  осн.възнаграждение трябва да има допълнително за прослужено време. Естествено, ако се полага. Няма значение, че е на 4 часа.
Трябва да попълните Таблици 1 и 2. Нали сте /сте били СОЛ през 2012.
Щом имате доход от личен труд  -изравнявате. А дали ще довнасяте или не - не е от значение по отношение на задължението за попълване.
Допуснла сте грешка.
1. Трябвало е в декларацията да посочите датата от 2010 г. От една страна - защото така е правилното, от друга - минала е давността да Ви глобят за неспазен срок
2. Подавайки през м. 04.2013 декларация с дата 01.01.2013 сама сте си поискали глобата.

Не зная как да Ви помогна.
Декларация 7 се подава еднократно , като се посочва датата, от която сами започвате да си внасяте здравните осигуровки.
Ако вече сте подали Д7 и не сте започвали работа, то не подавате отново.

А по какви приични за 2012 не са внесени ЗОВ? Пак ли сте била безработна? Подала ли сте тогава Д7?