Осигуровките са 8 % от 210 лв..
ЗКПО
Разходи за пътуване и престой на физически лица

Чл. 33. (Изм. - ДВ, бр. 110 от 2007 г., в сила от 01.01.2007 г.) (1) Признават се за данъчни цели следните счетоводни разходи за пътуване и престой на физически лица, когато пътуването и престоят са извършени във връзка с дейността на данъчно задълженото лице:
1. разходите за пътуване и престой на физически лица, които са в трудови правоотношения с данъчно задълженото лице или са наети от него по извънтрудови правоотношения, включително на управители, членове на управителни или контролни органи на данъчно задълженото лице;

.............
(2) Не се признават за данъчни цели счетоводните разходи за пътуване и престой на акционерите или съдружниците, когато те извършват пътуването и престоя в качеството си на акционери или съдружници.

Има право на командировъчни ако са изпълнени условията на чл.33 - лицето да пътува във връзка с дейността на фирмата и да има сключен договор с него - трудов или по извънтрудово правоотношение. В случая за съдружника - договор за личен труд.
Какъв е срока за корекция на уведомление по чл. 62 ал. 5 от КТ ? Трябва да коригирам т. 8 Основание на договора

Заличи подаденото уведомление и подай ново с верните данни.
от указанията към бланката на уведомлението

1. Код корекция - попълва се:                                       
    0 - при подаване на редовни данни.                                             
    1 - когато се подава уведомление за коригиране на погрешно                                             
    подадено уведомление. В този случай, освен коригираните се                                              
    попълват всички останали данни от подаденото преди това                                             
    уведомление. Този код не се използва за корекция в                                              
    т. 2, 3, 4, 8 и 10, за което се подава първо уведомление с код                                              
    за заличаване и ново уведомление с редовни данни.                                             
Освен обезщетение по чл.224 от КТ не дължите друго обезщетение.
Правото на ползване на платен отпуск и на обезщетение за неползван такъв са различни неща. Трябва да и начислите обезщетение по чл.224 от КТ за неползвания платен отпуск. По кой чл. я освобождавате , за да се прецени в тази връзка има ли право на обезщетение за един месец оставане без работа ?
 " Здравейте, трябва да направя корекция на декларация обр. 1 за м. септември. в която не е посочено обещетение по чл.224 от КТ. "

Правите правилното начисление на лицето за 09.2012 и подавате обр.1 с код корекция и верните данни. За обр.6 ще посочите само сумата за ДДФЛ върху обезщетението с дата на изплащане , когато това обезщетение се изплати.
В крайна сметка е важно човек да знае вариантите и всичко за и против и като вземе решение да е наясно какво рискува или не.
 :yes3:
Счетоводно можете всичко, но какво от това ще е данъчно признато е друг въпрос. По принцип не е издържано да си осчетоводите разход и да му платите данък, а след това да си го поискате да ви бъде възстановен от контрагента. Нали този данък се заплаща именно върху сумата, направена като представителен разход.
Трябва принципно да се изясни този момент и да се документира. При положение, че те ще поемат разходите вие просто им префактурирате направеното от вас. Ако обаче са за ваша сметка и тези разходи са свързани с дейността ви трябва да платите и съответния данък. В този случай не би трябвало да ви ги възстановяват.
В крайна сметка чуждата фирма ли ще поема тези разходи или ще са за ваша сметка ?
Гражданският договор е носител на осигурителен доход, но не и на осигурителен стаж.
За колко време е сключен заемът ? За тази една година ? Или ?
По отношение на отписване на вземания и задължения прочети чл.37 и чл.38 от ЗКПО - да не ги копирам тука. Там добре е казано при какви условия отписваш вземания и задължения за данъчни цели. За счетоводни можеш да процедираш според счетоводната си политика. Точно извънредни приходи и разходи не могат да бъдат . Може би в други разходи е по-подходящо.
"дебитно салдо 493 като вземане" - би било, ако не си е внесъл сумата за лични осигуровки 501,503/493
"кредитно салдо по 455 като задължение" - да, ако не са платени осигуровките
На базата на тези по-късно направени разчети бих коригирала начислението за това лице за месеца на напускане като доначисля тази сума и съответно бих подала корекция на обр.1.Съответно ще се промени и подадената вече декл. обр.6 за септември 2012 г..
Сумите, които ще трябва да начислите били ли са известни към момента на напускане на лицето ?
Ако майката се върне на работа непосредствено след 410 - ия ден и не е ползвала отпуск за гледане на дете от 410 до 2 години не се подават молби за нищо, а в НОИ ще представите приложението за получаване на 50 % от обезщетението, което и се полага.
В това което изчетох се споменават лекари и фелшери никъде не се споменава мед.сестра, затова питам дали има и такъв вариант да се назначи мед.сестра.

Дали не е най-добре да направите запитване в службата за трудова медицина ? Това би трябвало да е от тяхната компетентност като информираност по въпроса, знам ли ?
Тахограф е задължителен за всички МПС с тегло над 3.5 т.
Искате да кажете, че сте включили проформа-фактура в дневника за покупки ? Проформата не е данъчен документ и не е носител на правото на данъчен кредит.