Да, коригирам се - ал.8. Регват се след това плащане. :smile1:
ЗДДС
чл.25
(7) (Изм. - ДВ, бр. 113 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г., доп. - ДВ, бр. 106 от 2008 г., в сила от 01.01.2009 г., предишна ал. 6 - ДВ, бр. 95 от 2009 г., в сила от 01.01.2010 г.) Когато, преди да е възникнало данъчно събитие по ал. 2, 3 и 4, се извърши цялостно или частично авансово плащане по доставка, данъкът става изискуем при получаване на плащането (за размера на плащането), с изключение на получено плащане във връзка с вътреобщностна доставка. В тези случаи се приема, че данъкът е включен в размера на извършеното плащане.
Управител е по ДУК в друго дружество.

В това друго дружество лицето съдружник ли е ?
Значи още на този етап има нещо гнило....

Ако това е начин / и ако той е допустим / за избягване на осигуровки сигурно щеше да си е доста често срещано явление.  :smile1:
В лекс има теми по този въпрос и питащата може да потърси там. Може да стане упълномощаване за извършване на някои определени управленски действия, може да се делегират права на друго лице като търговски пълномощник, но управител да упълномощи някого да е управител / без да е вписан в ТР / - едва ли. Пък и нека тези собственици се допитат до юрист . На какво ли не сме се нагледали обаче - май най - доброто е човек да не е толкова авантюристично настроен и да мисли и самият той.
 В Търговския регистър е лицето с ДУК.

Получава се май, че управителят не управлява.
Лице се осигурява по трудов договор на максималния размер от 3хил лв. Управител е по ДУК в друго дружество. В него не полага труд, упълномощил е друго лице да изпълнява управленските функции.

А в Търговския регистър Управител е кой ?
ЕТ е физическо лице . Не е отделен правен субект от ФЛ по ЕГН.
Принципно вписвате идентификатора на задълженото лице - ако е ФЛ - ЕГН, ако е ЕТ - ЕИК. Както и да го внесете обаче ще отиде на едно и също място - в партидата на ФЛ-ЕТ.
Нямате информация дали тези стоки ще напускат територията на страната - при това положение сте направили необходимото. Ако ще се изнасят / съответно Вие да реализирате ВОД / щяха да Ви уведомят и да реагират на начисленото ДДС. Само наличието на ДДС номер не е причина да подавате VIES .
И в двата случая стоките са продадени на територията на Р България

 При издаването на фактурите е начислено 20% ДДС и за двете фирми, друго необходимо ли е да се прави от страна на българската фирма.

 При така описаната ситуация - нищо повече.
https://ekspertis.bg/document/view/qanda/147111/0/5f80d4bdaf9913a36a87cb4bfac9967c_ce88e95045a4cc85317dfe65d23d2359

 В бр. 11/2014 г. на сп. „Актив”, Георги Петков, данъчен консултант, отговаря на следния въпрос: Как се осчетоводяват разходите за застраховки на служебни автомобили?

   
Скрит текст :


Признаването на разхода няма връзка с това, кога е направено плащането.  :smile1:
Да разбирам, че са изминалите години няма как да бъдат възстановени, но мога да подам за 2019 г.  поне.

И за изминалите години могат да бъдат възстановени при условие, че данък е удържан .

https://www.ruskov-law.eu/sofia/article/prihvashtane-vyzstanovjavane-danychni-zadylzhenija.html
от статията :
" Искане може да се подаде до изтичане на 5 години, считано от 1 януари на годината, следваща годината на възникване на основанието за възстановяване, освен ако в специален закон не е предвиден друг срок. "
А Вие сте...?
Как и кога  се декларира  данъка - с декларация по чл. 55 до края на месеца, следващ тримесечието на плащане. Ако има удържан данък
Вчера всичко ми бе прието, нима днес не намира вчерашните записи?

Нищо отказано няма ? Виж за всеки случай в структурата на файла дали фигурира този нает с код 28.
Предполагам, че и третия и четвъртия болничен се явяват продължение на първия

Точно така.

https://www.kik-info.com/forum/index.php?topic=15290.0
Вижте линка в отговор 1 - пример 4.
 когато се свържа с тях ми казват ПРОВЕРКАТА НЕ Е ПРИКЛЮЧИЛА...

Здравейте !
Бих Ви посъветвала да направите писмено запитване и да вземете решение за последващи действие след техния писмен отговор. По телефон или на гише могат много неща да казват - кой какво казал - гони вятъра . А и писменото Ви запитване може да ускори решаването на проблема Ви.
Хубав ден !