По принцип нямат право да Ви задържат ТК независимо от каквито и да било други взаимоотношения между вас. Можете да си я изискате чрез Инспекцията по труда. Нямат право да Ви задържат и заплатата, а ако Вие им дължите нещо следва да го заплатите доброволно, а не чрез удръжка от дължима заплата.
Моля за мнение относно правилността на действията .

Наето лице е освободено на 10.01.2016 г. поради намаляване обема на работа . Ако не започне работа до 10.02.2016 г. вкл. има право на обезщетение по чл.222 и то ще се изплати примерно на 15.02.2016 . В този случай :

за периода 11.01.2016 - 31.01.2016 вкл.:

обр.1 с код 27 и обр.6 с код 6 за осиг. вноски и дата 15.02.2016
Мога да го подам до 25.02.2015 ?

за периода 01.02.2016 - 10.02.2016 вкл.

обр.1 с код 27 и обр.6 с код 5 за осиг. вноски и код 8 за ДДФЛ
Мога да ги подам с 1/6 за 02.2016 през 03.2016  - до 25.03.2016 ?

Ако някой отдели време за отговор в този напрегнат период - благодарности ! :smile1:
Така е - Д1 без влияние на ДДФЛ за възстановяване и Д6 намалена със сумата на ДДФЛ за възстановяване.
Питането ми по-скоро е може ли да си подам ДДС-то за м. декември и след това да представя в НАП описа на активите (до 25,01,2016 Г - 45 дневен срок след рег. по ДДС) и в следващите периоди  - след декември да ползвам данъчен кредит за активите по описа?

Важното е описът да е подаден в 45 дневния скрок и няма проблем преди това да сте подали ДДС за 12.2015. Съгласно чл.75 ал.2 можете да упражните правото си на ДК и след 12.2015.
 И в сследващите три месечни периода да ползвам данъчния кредит на описаните активи (стоки, ДМА и услуги за наем например?)

Всъщност чл.75 ал.2 ЗДДС Ви дава право да упражните правото на данъчен кредит в месеца на включване на описа в СД ЗДДС или в един от следващите 12 месечни периода.

Чл. 75.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 101 от 2013 г., в сила от 01.01.2014 г.) Правото по ал. 1 се упражнява през данъчния период, през който е възникнало, или в един от следващите дванадесет данъчни периода, като наличните активи, получените услуги и данъкът, включени в регистрационния опис по чл. 74, се отразяват в дневника за покупките за съответния данъчен период.
Само още едно питане -това от 13:51 дали е вярно.

Да. :smile1:
Делфин лицето за 2014 г. има само доходи от ДУК.

 :good:
 2016 - 420, да.
Няма за довнасяне и осигурителен доход за 2016 отново е 420.

Осигурителният доход за 2016 ще зависи от този за 2014 / за СОЛ /.
За времето по ДУК - колона 3 на Т1 и 2. За времето на СОЛ - колона 4 на Т1 и 2. За времето с пенсия - колона 3 на Т2.
Аз бих погледнала в единната сметка дали имам формирано задължение за ДДС за 11.2015. Ако няма такова нищо не следва да се прави, освен да се подаде нормална справка обр.6 за възстановяване на ДДс за периода 10-12.2015 .
чл.45 (4) Освободена доставка е и отдаването под наем на сграда или на част от нея за жилище на физическо лице, което не е търговец

Ако Вашият случай е такъв, то при фактурирането на наема няма да начислите ДДС на основание чл.45 ал.4. Ако лицата са свързани размерът на наема следва да бъде определен на пазарен принцип. И след като използвате сградата за освободени доставки следва да направите корекция на ползвания ДК / ако за нея е ползван такъв / .
Според мене следва да започнете с 10.2015 и с правилната сума за периода на процедурата 1838.36  като първа възникнала сума за периода.
Процедурата Ви е приключила с подаването на ноемврийската СД по ЗДДС. От 10.2015 сте в нова процедура , която приключва сега 12.2015.
А сега в тези писма та фишове ли не пращаме, та справки ли, та не знам какво  защото, виждате ли ЧСИ бил задължен да събере информация за това. Ами да я събере - да дойде, да провери, да изясни - да я събере тази информация. Ама защо като ще им свършим работата. Аз затова и така писах - уведомително писмо. С две думи няма да плащаме , защото....уведомяваме ги. Ако искат да заповядат да проверят.
И да носи отговорността :(

Най-вече ! То и преди ТР ЧСИ са били наясно с несеквестируемия минимум, но явно толкова е било удобно да си получават едни пари без да са дължими, че са си затваряли очите. Има и примери / и то много / и преди ТР да приемат за отговор писмо, че лицето получава под МРЗ и това да решава въпроса. Значи с това ТР вече все едно от високо ниво им тропнаха по масата та да се чуе ............
Все си мисля дали в бъдеще няма да направят възможен достъпа на ЧСИ до персоналния регистър и тогава да се спестява цялата тази "оживена" кореспонденция с тях ? Изпращат ни запорното съобщение и ние удържаме като трябва или не удържаме и точка по въпроса.Някак стана практика на всички институции счетоводителят да "поднася" сдъвкана информация за какво ли не.

Може  ли някой да ми каже как трябва да напиша договора-само самоосигуряващо се или само като  пенсионер ?
Благодаря

В договора изобщо не е нужно да конкретизирате тези обстоятелства. Тях лицето си ги декларира при необходимост пред вас , а и те могат да се променят във времето / имам предвид това дали е СОЛ или не / .