Следващият работодател няма право да го лиши от отпуска за времето, в което работникът работи при него, по причини, че предишният му е позволил и му е платил цялата за годината.

КТ
.............
Чл. 155. (Изм. - ДВ, бр. 100 от 1992 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 52 от 2004 г., в сила от 01.08.2004 г.) Всеки работник или служител има право на платен годишен отпуск.
(2) (Нова - ДВ, бр. 52 от 2004 г., в сила от 01.08.2004 г.) При постъпване на работа за първи път работникът или служителят може да ползва платения си годишен отпуск, когато придобие най-малко 8 месеца трудов стаж.
(3) (Нова - ДВ, бр. 52 от 2004 г., в сила от 01.08.2004 г.) При прекратяване на трудовото правоотношение преди придобиване на 8 месеца трудов стаж работникът или служителят има право на обезщетение за неползван платен годишен отпуск, изчислено по реда на чл. 224, ал. 1.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 25 от 2001 г., в сила от 31.03.2001 г., предишен текст на ал. 2 - ДВ, бр. 52 от 2004 г., в сила от 01.08.2004 г.) Размерът на основния платен годишен отпуск е не по-малко от 20 работни дни.

В КТ става дума за годишен отпуск, а не за отпуск при един работодател . Следващият работодател не лишава работника, а не му предоставя нещо, което той вече е ползвал.
Лице което е собственик на фирма и има решение от ТЕЛК с процент намалена работоспособност внася ли осигуровки за ДОО или само здравна осигуровка и върху какъв осигурителен доход

Ако е пенсионер по болест внася само здравна осигуровка освен, ако не желае да се осигурява за стаж.  :smile1:
Здравейте!
През м.май имам назначен работник, през м.юни с доп.споразумение е преназначен на друга длъжност /като майстор/, вчера е напуснал.
В НАП подадох уведомление за първия период на работата му и беше прието.
Второто уведомление не ми го приема

Прекратявате трудов договор - какъв първи период и какво второ уведомление ? С едно уведомление би трябвало да се прекрати ТД с основанието, което е в системата на НАП.
за САП
Скрит текст :

за ДАП

Скрит текст :
От гледна точка на законовата практика - довнасянето е на база годишен доход, подлежащ на облагане с осигурителни вноски и нямате тази база на този етап. Това, че бихте могли да ги изчислите е друг въпрос, но нали питането е как би трябвало да е законосъобразно. :smile1:
" СОЛ, полагащо личен труд в ЕООД се осигурява в/у минимума от 420 лв. В месец юни има получени 400 лева по гражд. договор.  При изчисляване на авансовия му данък трябва ли да приспадна осигуровките за тримесечието ( 3х123,06лв.), които са начислени и удържани от възнаграждението му за положения личен труд или не? "

Нали веднъж тези осигуровки са послужили за изчисляване на ДДФЛ за положен личен труд ? При изчисляването на ДДФЛ за дохода от личен труд се приспадат личните осигуровки на лицето и не следва същите да приспадате при изчисляване на данъка по граждански договор за същото лице.
Сега намерих подобна тема ,  в която прочетох че ИТ не се занимава с напуснали служители . Ако е вярно това , вероятността за получаване на парите е нулева . Съдебен иск - едва ли , жената няма средства .

Това със сигурност не е  вярно .  :smile1:
за да отчетете сделката с отчет продажби не мисля че е задължително да имате ЕКАФП.

 :good:
Не издавам - получавам :) И не получавам фактури, а нервна криза :)

За нервната криза - един плаж, а за фактурата - излъжете софтуера . Моя успявам да го преодолея като ги давам тези фактури на отчет продажби , за да не ми иска данните , които липсват.  :smile1:
Няма данни - няма фактура . Защо издавате ?
След като сумата е сериозна и не е за каса, то и за приход ще да си е големичка .... :smile1: Стига собствениците да не са против да платят тези пари от признаването на приход / ако това е по-малката беля в сравнение с касовата операция / на тази сума си взела за себе си съответното решение.
Ами виж, Ирена, то и така евентуално може да го направиш, но си мисля, че щом няма салдо в едната фирма, то тази сделка е приключила за тях - начислена и платена и при тебе сега остава нереализирано само плащането. Една касова операция би свършила работа си мисля - не е платена по банка, защото иначе би се закрила сумата.
Излиза, че съгласно балансите на двете фирми А не очаква пари от Б, но Б дължи пари на А. А коя е правилната постановка ? Ако наистина се дължат тези пари - Б да си ги преведе на А и така да си закрие салдото , а тогава в А да мислят при тях как ще се оправят. Ако не дължи тези пари то те или са платени / и пак касова операция / или не е имало такава сделка и следва да сторнира начислението им.

Все едната страна е в грешка.......
1020-255 = 765
765-123,06*3 = .......... и от тази получена сума изчислявате 10 % ДДФЛ за декларацията по чл.55 .
Ако съдружникът - пенсионер полага личен труд в дружеството същият подава ОКД5 за деклариране на начало на упражняване на дейността в дружеството и дължи само здравни осигуровки от датата на декларираното начало на дейността. В бланката на ОКД5 същият в случай , че не желае да се осигурява не попълва и не декларира нищо, освен датата на упр. на дейност в дружеството.
В работещо ЕООД, (има назначени работници) на управителя начислявам осигуровки като СОЛ. Въпросът ми е задължена ли съм да начислявам осигуровки на управителя по чл.4, ал.1, т.7 от КСО, след като той не получава  лично доходи от дейността?

Съдружник, който е и управител и полага личен труд в дружеството може да се самоосигурява, като самоосигуряването му " покрива "  цялата му дейност в дружеството, включително и управленската.
Здравейте!

В ООД с двама съдружници внасям осигуровки на единия управител според съответния праг за дейността за всички осигурителни случаи, съгл. чл.4, ал.1 от КСО. За Д1 избирам т.10 за вид осигурен. Другият съдружник не упражнява дейност в дружеството и за него не внасям никакви осигуровки! Вярно ли процедирам в този случай?


Ако този управител има ДУК и възнаграждение по този договор - да, правилно . Кодът за вид осигурен 10 е именно за такъв управител. Другият съдружник щом не упражнява дейност няма и основание за осигуряване за него .
Изключено - хербициди, фунгициди, инсектициди, листна тор, прилепители ....... Ужас.

Как изключено - та ти потвърди просто написаното . Само "лиценз" май ти трябва......за агроном де . :wink1: