Актив    0
Пасив   0
Празните редове го правят "по-сериозен"  баланс ли ?
 :smile1:
Вие ни кажете дали е стопанска дейност . :smile1:
Какво са извършвали тези лица по ГД?
Съставяте ГФО съгласно изискванията на СС1 и Зсч , а публикувате псъгласно изискванията на ЗСчетоводството. Последният Ви дава възможност да публикувате съкратен баланс, а ако не желаете да е така си публикувате ГФО, какъвто сте изготвили съобразен с изискванията за Вашето предприятие.
Формулярите на декларацията по чл.92 1010 и 1010А се отнасят по принцип за стопанска дейност. Ако сте извършвали такава - подавате 1010, ако не сте извършвали - подавате 1010 А . Не пояснявате тези 200 лв. разход от каква дейност са.
И да не впишете съставител системата ще приеме декларацията. Не знам после как стои въпросът с последващия контрол от страна на НАП.Публикуването на ГФО става в независимо икономическо издание или в интернет, ако за тази година няма някакмви промени в това отношение. Добра информация по принцип дават на сайта на НПО.
Според мене не сте ЮЛ без дейност / независимо дали нестопанска или стопанска / и не би следвало да нямате съставител, отговарящ на условията за такъв.
В колона 5  би трябвало да фигурира само доходът от наем на лицето в качеството му на СОЛ.
Да се допълня само с още един цитат от материала :
"И накрая няма начин да се избегне чрез облагане с някой от посочените в чл. 204, ал. 1 от ЗКПО данъци върху разходите третирането и облагането като скрито разпределение на печалбата на:
•   какъвто и да е разход от личен характер в полза на собственици и съдружници, както и свързани с тях лица, които не полагат личен труд в дружеството, както и
•   ползването на служебни активи изцяло за лични нужди от собственик и съдружник, без значение дали собственикът или съдружникът полага или не полага личен труд."

Последното го разбирам, че за скрито разпределение на печалбата би могло да се говори / евентуално / в случая не когато даден актив се ползва само за лични нужди, а това ползване изцяло за лични нужди е от собственика/съдружника. В случай на лично ползване на фирмен актив от всички имащи право на това лица-ползватели не виждам приложимост на последното твърдение , че личното ползване само на съдружника би било скрито разпределение на печалбата.

Тази материя стана като опасно ходене по тънък лед и не мисля, че някой се чувства сигурен.
Здравейте,

аз пак ще цитирам болднатото по-горе :
" За Вас големият риск е не данъка, който така или иначе ще платите, а как ще се тълкува този "доход" от страна на ползвателя. Ако лицето е част от персонала - като доход в натура, ако е собственик - като скрито разпределение на печалбата."

от материала на г-жа Л.Мермерска  :

ползватели на данък натура са :
- работници и служители по трудов договор по смисъла на КТ;
 - лица, наети по  договор за управление и контрол; и
 - собственици и съдружници, полагащи личен труд по смисъла на т. 26, б. „и“ от § 1 на ЗДДФЛ.

Коментирахме разходите за лично ползване и данъкът върху тях, а не разходите, несвързани с дейността в полза на съдружник.  :smile1:

"Ако можете запознайте се и с указнието на НАП за идентифициране на скрито разпределение на печалбата. Също е интересно четиво - третират се не само разходите, но изплатени суми и т.н."

https://www.kik-info.com/forum/index.php/topic,18665.20.html

Коментирали сме и това , но не съм срещнала еднозначни отговори, а по-скоро опити да се действа предпазливо с цел и фиска да не е ощетен и ние да не сме потърпевши. Лично моето мнение е, че с различните тълкувания и указания яснотата не става по-голяма. :smile1:

Иначе съм съгласна с Вас, че облагането 50/50 е за предпочитане пред ползването на актива изцяло за лични нужди.
Оповестяване в ГФО
Здравейте! Използвайки вашето приложение за съставяне на ГФО за микропредприятия, няма къде да отбележа в кой регистър е вписана фирмата и регистрационния номер от този регистър.Какво ще ме посъветвате?

А това подлежи ли на публикуване, независимо , че е изискване да го има в ГФО ?
Аз нещо не разбрах - бабата е получила доход като упълномощено лице ли ? Всъщност е получила парите за чужд доход, а не за свой ?
За Вас големият риск е не данъка, който така или иначе ще платите, а как ще се тълкува този "доход" от страна на ползвателя. Ако лицето е част от персонала - като доход в натура, ако е собственик - като скрито разпределение на печалбата.

С това последното не съм много съгласна . Прикачвам една полезна по въпроса статия на Л.Мермерска.
Благодаря Ви, а според Вас допълнителните вноски включват ли се при слабата капитализация по чл.43 ЗКПО?

По принцип тези разходи за лихви, които са дължими на физически лица, но не са изплатени са изключени от регулацията по силата на чл.43 ал.3 т.3 ЗКПО. . В случай, че същите са изплатени се регулират по чл.43.
В една своя публикация по повод данък уикенд Л.Мермерска пише :
" При изясняване на обстоятелството, че новият данък е неприложим, веднага се преминава към следващ по вид данък върху разходите или се счита, че е достатъчно разходът в полза на физическото лице да се посочи, като разход несвързан с дейността и проблемът с облагането и осигуряването на физическото лице е решен."

Та обмислете нещата внимателно.
т.е със сумата на АД-то не следва по преобразувам, но със сумите на двете физически лица да, тъй като попадат в обхвата на чл.42 ЗКПО ?

Точно така !
С тази сума не следва да правя преобразуване на финансовия резултат в ГДД, според мен е данъчни признат разход тази лихва по допълнителните вноски?

Ако лихвите се дължат на физически лица и те не са изплатени - да, данъчно признати са, НО при изплащането. Кое те кара да мислиш, че не влизат в обхвата на чл.42  като при положение, че става дума за доход на физически лица категорично са там ?
...актив, който не се използва за дейността. (Не се ползва ддс, няма амортизации).Посочва се в увеличение на финансовия резултат в ГДД.

При това положение какво точно давате в увеличение ?
Аз бих си осчетоводила редовно разходите за всичките месеци с фактури, пък нека някой докаже , че не съм извършвала дейност.

Как да докаже, че не е извършвала дейност - налице си е такава по всички правила. По-скоро прибързано е подадена декларация за прекъсване на осигуряването. А осигуровки със задна дата си водят и лихвите след тях.
http://ekspertis.bg/document/view/qanda/139234/0/


Изплащане на печалбата на ЕТ и представяне на паричния поток

Скрит текст :

Не виждам проблем да си има неразпределена печалба от минали години и печалбата да се натрупва с годините там.
Здравейте, получените ми доходи са 100%   по банков път, над 80% от тях все още са в банката, останалите са теглени в брой, моля да ми кажете имам ли право на 1 % отстъпка?

Всъщност питането е има ли право лицето на отстъпка или не -  за 2016 няма право, защото няма отстъпка по този член все още.
Иначе сигурно ще има достатъчно поле за размисъл как ще процедираме по въпроса.
Чл. 22д. (Нов - ДВ, бр. 97 от 2016 г., в сила от 01.01.2017 г.)
 За данъчни цели, сумата на дарението я посочвам в увеличения в годишната декларация.

Всъщност ще увеличите финансовия резултат със сумата на превишението над данъчно признатия размер на дарението.  :smile1: