Да, СОЛ не съгласно КСО, а ЗЗО. :smile1:
да се чете чл.40 ал.5
След подаване на ОКД5 за прекъсване на дейността лицето вече не е СОЛ и съгласно чл.50 ал.5 ЗЗО е длъжно да се осигурява съгласно разпоредбите на този член и алинея.
Мисля, че няма проблем да се направи дарение от ЮЛНЦ независимо, че не извършва стопанска дейност. По принцип даже извършването на стопанска дейност от ЮЛНЦ е във връзка с поддържането и подпомагането на основната дейност, за която е създадено ЮЛНЦ.

http://balans.bg/7724-oblagane-na-darenie-napraveno-ot-i-za-ulnc/
Всъщност на практика лицето ще ползва остатъка от прекратеното си поради започване на работа обезщетение, както  n_alex76 е посочила в поста по-горе. След това, ако отново работи 9 месеца ще може да "повтори" като обаче на основание чл.54а КСО тези 9 месеца не са задължително непрекъснати .
Право на парично обезщетение за безработица
Чл. 54а. (Нов - ДВ, бр. 1 от 2002 г., в сила от 01.01.2002 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 115 от 2004 г., в сила от 01.01.2005 г., изм. - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г., изм. - ДВ, бр. 109 от 2008 г., в сила от 01.01.2009 г.) Право на парично обезщетение за безработица имат лицата, за които са внесени или дължими осигурителни вноски във фонд "Безработица"  най-малко 9 месеца през последните 15 месеца преди прекратяване на осигуряването и които...

Не се говори за непрекъснатост на 9 - те месеца...
" Реално те не напускат сметките на фонда и за това не би трябвало да се водят доход. "

Да разгледаме аналогичния случай на лихвите по депозити - и тези пари не напускат сметките в съответните банки, но са доход и се облагат . Не мисля, че това е аргумент в полза на твърдението, че след като тези пари не напускат фонда не са доход. След като се реинвестират от Ваше име смятам, че са Ваш доход от дивидент. Относно това обложен ли е или не този доход съобразно действащото законодателство в Ирландия следва да си изясните конкретно с фонда.  :smile1:
ЗДДФЛ
...........
Придобиване на доходи


Чл. 11. (1) Ако не е предвидено друго в този закон, доходът се смята за придобит на датата на:

1. плащането - при плащане в брой;

2. заверяването на сметката на получателя на дохода или получаването на чека - при безналично плащане;
3. получаването на престацията - за непаричен доход.
................
(3) Доходът се смята за придобит от физическото лице и когато по негово нареждане или по споразумение между него и платеца плащането или престацията са получени от трето лице. За определяне датата на придобиване се прилагат ал. 1 и 2.

Всъщност реинвестирането е Ваш избор как да разполагате с дохода си и би трябвало да е и Ваш рискът какъв бъдещ доход ще реализирате от тази реинвестиция. Така или иначе сте получили дивидент и по споразумение между страните сте го реинвестирали като тази реинвестиция е направена с Ваше съгласие и от Ваше име от фонда . Така сте се разпоредили с този доход.
Би следвало да Ви се дава от фонда такава информация относно размера на инвестираното от Ваше име и съответно дали имате удържан данък.
http://www.tita.bg/page/388

Разгледайте табличката от линка и по-специално частта за дивиденти с източник в чужбина.
"...дивиденти не се изплащат под формата на кеш, а се инвестират обратно във фонда от мое име. " / все пак са получени /
ЕТ, прилагащ едностранно счетоводство има натрупана печалба от минали години. При изплащане на сумата на собственика на ЕТ по банков път какво основание за превод трябва да се посочи ?

Примерно това болднатото .  :smile1:
http://www.siatplovdiv.com/podr.html?id=62
от линка :
" От 01.01.2013 г. възниква право на данъчен кредит за разходите за ремонт на нает актив, независимо от срока на ползването. "

http://balans.bg/3749-promeni-v-zdds-za-2013-g-ae-remont-i-podobrenie/

относно прекъсването на давността

http://www.lawsbg.com/lectures/74-grajdansko-pravo/417-spirane-davnost.html

от линка:
" 1. Давността се прекъсва с признаването на вземането от длъжника – когато длъжникът признае вземането на кредитора, това означава, че той прави отказ от възможността, която му се дава в резултат на изтекла погасителна давност, да откаже изпълнението на задължението си.

   Признаването на вземането на кредитора става изрично (когато длъжникът директно изпълни задължението си или като признае дълга си, но иска отсрочка, разсрочване, опрощаване на задължението си и т.н.) или чрез конклудентни действия (напр. като длъжникът си плати лихвите)."
Много важен момент при отписване на вземания/задължения поради изтекла давност е правилното определяне на давността като срок и момент, в който може да се твърди, че имаме изтекла давност и да се позовем на нея.

http://www.megabalans.com/blog/item/34-pogasitelnata-davnost-po-zakona-za-zadalzheniyata-i-dogovorite

от линка : " Погасителната давност започва да тече от деня, в който вземането е станало изискуемо, съгласно чл. 114, ал. 1 от ЗЗД. Изискуемостта настъпва на датата на падежа, т.е. на датата, на която е уговорено да се изпълни задължението. Преди датата на падежа задължението не е изискуемо и следователно не тече погасителна давност. "

Писмо на НАП относно отписване на вземане , погасено по давност

Скрит текст :
от писмото :
"Във връзка с това е необходимо да се подчертае, че ако дадено вземане бъде отписано без да са налице обективни причини и доказателства за това, че същото е несъбираемо, отчетеният разход би бил непризнат за данъчни цели "

Във фактурата / или в договор, на базата на който се осъществява сделката по нея / следва да бъде упоменат срокът за плащане, ако не е платена веднага. И не на последно място едно вземане може да бъде отписано и съответно формираният разход признат за данъчни цели при условията на чл.37 ЗКПО.

и още по въпроса :
https://www.kik-info.com/forum/index.php?topic=17074.0
Моля, ако някой има тази статия , да я постне  при възможност - предварително благодаря. :smile1:

http://www.tita.bg/danatsi_tita/edition/51/article/878
Може ли да коментираме сумите за аванс на подотчетни лица - не виждам да са в изключенията . Имам предвид два момента :

1.даване от каса на аванс от 6000 лв примерно

2.отчитане на аванс и връщане на сума от 6000 да речем
Фирмата има няколко ДМА,които са напълно амортизирани през 2009 и 2010г.
До сега са ползвани.но вече са напълно изхабени и искам да ги отпиша.
Каква документация е необходима и дава ли отражение на фин.резултат в ГДД?

Независимо, че ДМА са напълно изхабени , ако ги използвате в дейността на фирмата не следва да ги отписвате от САП.
Имате в Справката за задълженията и плащанията посочено задължение по първата декларация ли ? И в същото време протокол за приети данни по втората декларация ? Нещо не се връзва - не следва да плащате недължими суми за ДДФЛ, а да видите какво се е получило.
Всичко е правилно - следва да имате в задължение резултата по втората декларация. Погледнете в меню " справки за задължения и плащания" дали е отразено по-малкото задължение там.
Може да е управленската дейност, която е по ДУ без възнаграждение :)

И управленска да е си става дума за дейност. А избягването на само / осигуряване вече е друга работа.  :smile1: