За момента не прави справки, но обявиха, че ще се правят подобрения в това отношение и ще я регистрират като СУПТО даже впоследствие. Тя обаче има възможност за експорт в Ексел...
такава програма не може да направи справки за продадени количества,цени

Ако е такава съм съгласна с тебе, но има някои, които правят такива справки. Зависи от програмата.  :smile1:
Т.е да разбираме ,че всяка фактурираща програма е СУПТО,защото има клиенти,стоки,количество,цена.Явно няма измъкване или кочанчето и пишем на ръка.

Нямате ли в програмата функция печат в Ексел ? И защо пък на ръка като може да е на екселска бланка ?
(9) (Изм. - ДВ, бр. 92 от 2017 г., в сила от 01.01.2018 г.) Алинеи 1 - 8 не се прилагат за:
1. бюджетни предприятия и еднолични търговци, които не подлежат на задължителен независим финансов одит;

и

2. (изм. - ДВ, бр. 98 от 2018 г., в сила от 01.01.2019 г.) предприятия, които не са осъществявали дейност през отчетния период; това обстоятелство се декларира с декларация, която се публикува в срок до 31 март на следващата година, както следва:

а) от лицата по ал. 1, т. 1 и 2 - в търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел
........

Аз го разбирам така :
Алинеи 1 - 8 не се прилагат за...ЕТ, които не подлежат на одит И предприятия без дейност. Последното декларираме с подаване на декларация... Прочитът на текста ми говори това .

Отделен въпрос, че миналата година не се подаваше, но вече не помня дали някъде нещо се каза по въпроса или така го изтълкуваха всички / вкл. и институциите / . Като чета обаче разбирам друго , а именно че се подава .
А дали е така...кой ли ще каже ?
Казаха,че е напълно възможно да няма осигуровки за довнасяне,независимо,че ЕТ е на печалба!

Разбира се - нали затова внася авансово осигурителни вноски и "покрива" с тях печалбата до определен размер.
Но ако в кол.5 се впише сумата от печалбата и сумата от кол.4 като сбор

Това е практически невъзможно, защото двете колони се отнасят за различни по своя характер величини. Не се събират. В указанията към Т1 е посочено точно от кой ред на различните приложения се вземат цифрите за попълване на р.13 .
За ЕООД е ясно, а за ООД  с двама собственици физически лица, които са вписани в партидата на дружеството в търговския регистър, логично ни би трябвало да се подава нищо, или? Какво ви е мнението?

Същото като Вашето . :smile1:
.Това означава ли,че трябва да си купуваме и изцяло нов счетоводен софтуер , за да се "върже " с СУПТО-то и да можем да продължим да си вършим работата , а да не вадим пак тефтерите .

E , това пък защо ? Нито ще си купуваме нов софтуер, нито ще вадим тефтерите. Ще ни дават вече инфото от СУПТО на фирмата. Ще изискваме разпечатки или справки.  :smile1:
Но какво се случва ако счетоводна къща издава фактури от името на клиентите си, а те си пускат ръчно касови бележки? Ако счетоводната къща им води склад, наличности и фактурира - това реално си е СУПТО, но изнесено извън търговския обект..

Поне на този етап няма такова понятие като СУПТО извън търговския обект. Вижте и по-горе поста на registrirana от 20,57 вчера . Дава отговор точно на питането Ви.
Обаче тъй като водя счетоводството на собствената си фирма на същата тази програма ,фактурирам си на клиентите от нея и издавам касови бележки в същия офис,значи трябва да имам връзка между Сч.програма и касовия апарат и да декларирам СУПТО-то в НАП. :blink:

И аз мисля така. :smile1:
       Относно програмите за фактуриране смятам, че също не попадат в категорията на СУПТО, тъй като фактурите при плащане в брой и издадени след маркиране продажбата на касовия апарат, се явяват вторичен или не знам кой си по ред счeтоводен документ, но категорично не e първичeн счетоводeн документ. Първичен документ е фискалният бон.

Напълно си права с изключение на това / според мене /, че програмата за фактуриране не попада в СУПТО . Това, че първо се издава фискален бон и после програма ще се промени с въвеждането на СУПТО, когато това ще става едновременно.
       И екселска  да е пак е програма.
       

Не мисля, че е така. Не се създават и съхраняват база данни, контрагенти и прочие.
Ами да,издавам ги директно от счетоводната програма-фактурите за клиентите ми.ще си купя един кочан фактури и вече ще ги пиша на ръка и без това не са чак толкова много.
Ама ,дали това ще оправи проблема?

Ще го оправи, да.  :smile1:
Можеш да помислиш и за екселска бланка на фактурите. Защо да се връщаме назад...
Колкото повече разяснения,толкова повече въпроси. :blush:
Имам компютър.....
.....
В офиса имам касов апарат...


http://www.nap.bg/news?id=3843

" С промени в законодателството от 1 април 2019 г. се забранява едновременната употреба на касов апарат и софтуер, управляващ продажбите в един и същи обект, без софтуерът и касовият апарат да са свързани и софтуерът да отговаря на новите изисквания в наредба Н-18/2006г."

На компютъра имаш ли софтуер за твоите фактури към клиентите си ?

 Ако  получаваме информацията след като е приключил  моментът на плащане и движение на стоки, няма СУПТО.


Много точно и правилно казано . Не управляваме чрез софтуера продажбите в обекта на клиента ни и няма СУПТО.
Да - без значение, че доходът от наем няма да намери отражение там.
Как се процедира в такъв случай?
...да ... им издам служебни бележки и те да си подадат декл. по чл. 50 и така да им се въстанови надвнесения данък.

Вие питате ...Вие отговаряте. :good:
Дължима е 4000 лева, толкова е наредена, излиза от банката 2052.97 евро.

Това разбрах. :smile1:
Питах обаче колко лева постъпват в НАП.
Извън въпроса Ви за курсовите разлики...
Каква сума е дължимата и каква постъпилата по сметката на НАП?