В практиката съм срещала и осчетоводяване на тези средства през разчетни сметки без да се минава през приходно-разходни сметки , което може би е и най-правилният вариант. Идеята е тези средства да "покриват" направени разходи и не би трябвало осчетоводяването им да влияе на финансовия резултат.
Тези средства от БТ се предоставят като възстановяване на направени вече разходи за работна заплата и осигуровки от работодателя. Те не са дарение, защото не са безусловни, а се превеждат, защото лицето и дружеството отговарят на определени от програмата условия. Лично аз смятам, че следва да се признае приход за 2013 и начислявам тези средства през 2013, като при получаването им само закривам разчета . Обосновавам се с това, че разходите, които по договор с Бюрото по труда се покриват по тази програма са извършени през 2013 г. независимо кога са преведени парите.Смятам , че водещо в случая е, че средствата по тази програма не са дарение .  :smile1:

един "поглед" към поставения въпрос

http://www.kik-info.com/forum/index.php?topic=4175.0
Да, така е, но втората колона всъщност ще подадете от 01 до 25.03.2014 с период 02.2014 и дата 28.02.2014 . Тя на практика ще се яви втора за декларация 6 с код 5 с осигурителните вноски за 02.2014 .
Аз бих взела Дт 122 / Кт 70... със сумата , която е неправомерно използвана и после Дт 122 / Кт 452 и...чл.75 ЗКПО. Важното е да не се " изкриви " резултатът за 2013 .
Софтуерът на НАП "обработва " обр.1 така, както сте го подали и правят изчислението за данните в обр.6. Не променяйте обр.1 , а както са Ви посъветвали вече променете в обр.6 сумата съгласно техните изчисления. Разликата е от закръгления . :smile1:
Вижте чл.75 ЗКПО за коригиране на счетоводни грешки, защото при Вас изглежда ще се внася и корпоративен данък за 2011 . Иначе, ако сте отчели разход неправомерно то вземете Дт 122 / Кт 70 група и приложете чл.75 ЗКПО .

" Как се извършва контирането за приспадане на счетоводна грешка ЕТ излиза за на печалба за 2011 г. въз основа ва разходи който не са на името на фирмата "

Може би сте искали да напишете " загуба " ?
.... чрез сторнирането на грешния превод няма ли да се получи разлика при осчетоводяване на банковите извлечения?

Ще се получи, разбира се, но логично е да въведете правилната контировка вместо " сторнираната " .
Месечна  Ведомост  трябва ли да съставям. Изплащам възнаграждението с РКО нали


Аз лично правя ведомост с подпис на получил сумата и не пиша РКО . Всъщност е въпрос на организация - както прецените.
 :good:

Подавате код корекция и попълнени клетки 31 , 31 А / във Вашия случай 0 /  и 34.
" Не са му изплащани възнаграждения. Няма назначен персонал."

Ако не са му изплащани наистина възнаграждения няма за какво да променяте вече подадената информация. Ако смятате да изплатите възнаграждение за личен труд то следва с код корекция да подадете обр.1 за месеците на полагане на този труд съгласно указанията от Писмото на НАП , а за обр.6 нямате какво да подавате до достигане на сумата от 7920 на лицето.

Ако питането Ви е за 2014 то можете да подадете корекция на обр.1 за 2014 до 30.04.2015 , а не само до 25.02.2014 за 01.2014. :smile1:
Осигуряването като СОЛ е достатъчно да " покрие " управленската и друга дейност, извършвана от СОЛ в дружеството.

нещо полезно по въпроса

Скрит текст :
доп. По-горният пост е за НСИ, не за ТР.  :wink1:
Иначе за ТР - подават , ако подлежат на задължителен одит.
Подават и те едни такива" по-мънички "....... - кой ще ги остави . :smile1:

https://www.nsi.bg/node/528
А с код 04 - втори трудов договор какво се случва?

Същото като с код 01 - изисква равнение между обр.1 и обр.6 с код 5.  :smile1:
Пусни ги заедно - така или иначе за код 12 не се прави засечка.

Писмо № 94-00-114 ОТ 03.05.2010 Г.
 
Скрит текст :
КТ
Чл. 118.
................
(3) (Нова - ДВ, бр. 25 от 2001 г., в сила от 31.03.2001 г.) Работодателят може едностранно да увеличава трудовото възнаграждение на работника или служителя.

както и Бобо по-горе е писал
Хм, дали получен не значи получен, макар и непрочетен ?