" Аз си мисля, че щом собственика на фирмата има приходи от дейността на фирмата е длъжен да внася осигуровки......"

Фирмата може да има дейност и да има управител, различен от собственика , а същият в това време да не полага труд. В този случай не следва и да се осигурява. Полагането на труд, а не приходите от дейността на фирмата са в основата на изискването за осигуряване.
Един собственик или съдружник в рамките на самоосигуряването може и да управлява и да упражнява дейност свързана с основната дейност на фирмата. В този случай , ако няма възнаграждение по ДУК не следва ида се осигурява като управител, а само като самоосигуряващо се лице.

 
" Собственикът :blink: е безработен и има еднолична фирма, която работи"

Как работи като няма наети, има само управител , който управлява и собственикът не полага труд ? Защото , ако полага следва и да се осигурява........

" Възможно ли е собственик на ЕООД да не внася осигуровки, ако фирмата е действаща и осигуровките да се внасят на името на назначен друг чомек за управител? "

За да е възможно това собственикът не трябва да упражнява дейност в ЕООД-то си. Назначеният управител управлява, а дейността на фирмата трябва да се извършва от наети лица, а не от собственика.Упражняванет о на каквато и да е дейност в дружеството води след себе си и осигуряване на работещия съдружник или ЕСК.
ЗКПО
..........
Признаване на приходи и разходи от последващи оценки (преоценки и обезценки)
Чл. 35. (1) Непризнатите за данъчни цели приходи и разходи от последващи оценки по реда на чл. 34 се признават за данъчни цели в годината на отписване на съответния актив или пасив.
Трите дни от работодател са обезщетение, но не по КТ.

http://www.mlsp.government.bg/bg/faq/faq.asp?qid=33401
Следва според мене да се включват в облагаемия доход и в нетното трудово възнаграждение.

" В нетното не включвам обезщетенията по КТ, които са облагаеми с ДДФЛ (които преди се включваха). Изваждам и данъка, който е начислен по тях. "
И аз и софтуерът ми като Пъпешче , но допълвам облагаеми само с ДДФЛ.
Нали питането е за попълване на обр.1 ?
от указанията за попълване на обр.1
"Точки 29 и 30 се попълват само за лицата, работещи по трудови правоотношения, ако в т. 12.4 е попълнено "1" и лицето не попада в кръга на лицата по чл. 7, т. 1 - 3 от Закона за гарантираните вземания на работниците и служителите при несъстоятелност на работодателя"

Т.29 - нищо, т.34 - всичко, върху което са начислени осигурителни вноски . В по-тесен смисъл е изключено обезщетението по чл.224 КТ.
Допълнителните вноски по чл.134 отТЗ според указанията на МФ не се декларират.

Би ли постнала това указание ?
Защо в служебната бележка, издавана от фирмата трябва да фигурират обезщетения, получавани от НОИ ? Тях лицето би трябвало да декларира само в самата декларация за детските .
А как стои въпроса според вас свързани лица ли са еоод  и ет с един и същи собсвеник

Да, свързани са.
От указанието не ми стана ясно нещо, за което и нашият адвокат ми даде уклончив отговор: попада ли в обхвата на приложението свързаност между две дружества на баща и син или всякакви видове роднински връзки, когато помежду си не са съдружници в нито една фирма... Според юриста - това е по-скоро от изключенията по буква а). Как мислите вие?

Аз мисля, че ако А и Б са роднини, то фирмите им не " споделят " тези техни роднински връзки - просто няма сделка между свързани лица.
За приспадането на данъчна загуба от формирана данъчна печалба не следва да вземате контировка в счетоводството - приспадането в този случай е само за данъчни цели .
Ако обаче имате решение на ОС на ООД или на собственика на ЕООД за покриване на загуба с последваща печалба само тогава ще контирате 122/121 .
За целите на определяне на данъка след приспадане на данъчната загуба от данъчната печалба начислявате данък, за който вземате контировката Дт 123/Кт 452 или която сметка ползвате.
Данък се начислява на данъчната печалба, когато има такава.  :smile1:
Зависи  каква  е сделка..напр.чл. 25 ал. 4 от ЗДДС и са сделки с периодично изпълнение и съответно има друг ред за определяне на дата на данъчното събитие ...

Да, така е.  :good:
В питането ставаше въпрос за закупувани стоки с касови бележки .
В указанията за попълване на уведомлението при заличаване пише, че се попълват т.2,3,4,8 и 10. За тип на документа - този, който ще заличавате - 01 при Вас. :smile1:
mari_m_ ,

" Може ли и двата болнични да подам сега до 15 март или втория трябва да се подаде до 15 април . "


Можете, не е необходимо да чакате 15 април.