Да, определянето на ДДФЛ в случая е правилно. В обр.1 посочвате в т.21 осиг.доход 420 лв., в т.31 - 1000 лв., в т.31А - дължимия ДДФЛ 87.69, в т.34 - 420 лв..
Ако съм разбрала правилно  плащаш наема на физ. лице със РКО, Служебна бележка на физ. лице за удържания и внесен данък в бюджета и накрая Сметка за изплатени суми. Относно удържания данък които е 10% се внася до 10 число на месеца, следващ този на изплащане на дохода от наем на физическото лице и се внася в бюджета от Наемателя/фирмата, предприятието/ Ако греша моля поправете ме.

Правилно си разбрала , това е в момента актуалното законодателно положение. Излезлите промени в ЗДДФЛ касаят и плащанията на ДДФЛ за доходи от наем, но за това - след 01.01.2013 г..
Да, правилно е. Приключването на 602 и 611 би могло да бъде и по други сметки в зависимост от счетоводната политика на фирмата, но така също е ОК.
"Наема се плаща всеки месец с РКО."
Освен това се издава  СИС за изплатения наем и служебна бележка за удържания данък. Служебната бележка се дава в два екземпляра на лицето при всяко изплащане на наема и удържане на данъка.

"Наемателя си удържа всеки месец 10% данък от ЗДДФЛ и на шест месеца го внася с платежно нареждане в бюджета."
ДДФЛ се внася до 10 число на месеца, следващ този на изплащане на дохода от наем на физическото лице. Щом го изплащате всеки месец редното е да внасяте и данъка ежемесечно в определените срокове.

"Задължително ли е този данък да се внася от Наемателя?
Да, задължително е.

ЗДДФЛ
чл.44 (4) (Нова - ДВ, бр. 94 от 2010 г., в сила от 01.01.2011 г.) Когато платецът на дохода от наем или друго възмездно предоставяне за ползване на права или имущество е предприятие или самоосигуряващо се лице, размерът на данъка се определя и данъкът се удържа от платеца на дохода при изплащането му. В тези случаи размерът на дължимия авансов данък се определя, като облагаемият доход по чл. 31 се умножи по данъчна ставка 10 на сто
Подаването на обр.1 и 6 няма да е обвързано с изплащане на заплатите. Даже подадената информация би трябвало да изпревари плащането на осигуровките, за да е декларирано какви задължения имаме и да бъдат покрити при превода с общото платежно.
" Аз го разбирам, че ако заплатите за м.01 се начислят или платят на 28.02, то срокът за  Д1 е края на м.02. А осигуровките трябва да са внесени до 25.02 според новото КСО. Така ли е?"

Аз го разбирам също така, само за осигуровките - как да бъдат внесени, ако не сме начислили заплати ? И респективно не бихме могли да знаем размера им.

"И ако заплатите за м.01 се платят на 05.02, то осигуровките  могат да се внесат на 25.02, Д1 също на 25.02. болничните до 15.02. Нали?"

Така мисля и аз по отношение на осигуровките и Д1, но болничните - да, до 15.02.2013 само в случай, че са представени във фирмата от лицето до 31.01.2013 г..

Дано и други изкажат мнения, на този текст и аз се замислих.
От предложеното от Вас осчетоводяване разбирам, че фактурата е издадена от Вас за извършените две дейности - транспортна и товаро-разтоварна. Товаро-разтоварната дейност е извършване също на услуга и можете да осчетоводите и двете в с/ка 703 - приходи от услуги.

Дт 411 / Кт 703 с данъчната основа
             Кт 4532 с начисленото ДДС

В случай, че искате да водите отделно приходите от тези дейности бихте могли да си направите аналитичност по сметка 703 съответно 703/1 и 703 / 2 или да заведете товаро-разтоварната дейност в отделна сметка 70... според вашия индивидуален сметкоплан.
до 31,12,2012 може ли да се отпишат поради давност задължения за периода 01,01,2007 до 31,12,2007 / конкретно имаме само лихви/

Давността им ще е изтекла на 01.01.2013 г. и тогава следва да подадете в НАП молба за отписването им. Друг е въпросът дали лихвите са наистина дължими или следва да ги преразгледат в случай, че не се дължат, както често се оказва при превеждане на главницата в ред поради някакво необвързване в системата.
За раздадената рента нали имате списъци с имената на получателите на рентата и раздадената им рента ? Осчетоводявате въпросните списъци или счетоводна справка на база същите .
Явно и това е идеята - да си оправи всяка фирма в рамките на тази година задълженията и да се работи ритмично - най-вече имам пред вид коректните данъкоплатци.
" Какъв е срокът, в който трябва да поискам отписване на старите си неплатени публични задължения, за които е настъпила давност, така че текущите ми удръжки за данъци и осигуровки да не се насочват за тяхното изплащане?

До 31 декември 2013 година.

Дали този принцип ще се запази за всяка година, за която настъпва давност по отношение на дължими наши задължения? В смисъл примерно дали през 2014 ще продължи технологията - погасяване по давност на задължения от 2008 и едва тогава удържане на тези задължения в случай, че не са погасени от текущи вноски по единната сметка..........
Това е едно добро начало с отговори на новите въпроси.......Благодаря , алфа ! С една дума след 01.01.2013 г. е добре да видим задълженията за стари периоди по фирмите и да подадем документ за погасяването им по давност до 31.12.2013 г..
По същия повод ходих на консултация в НАП. Категорични са, че финансов лизинг е само, ако е издадена фактура за цялата стойност. Иначе го разглеждат като наем, а не като актив, без значение как е оформен договора.  :no:

Дали това им становище е правилно или не не знам, но определено лизинговите компании си спестяват ДДС на гърба на лизингополучателите издавайки им само фактури за частичните плащания, а не за общата сума , когато това е необходимо.
Интересно ми е следното положение - сега, като поискаме да ни издадат документ , че нямаме задължения често като задължение излизат суми, които на практика не са дължими, а се обвързват и всичко си идва по местата. Дали такива суми ще си ги прихващат автоматично пък после ще изясняваме защо , кога и как.......? Представям си как си плаща дадена фирма ДДС-то и се оказва , че част от него е отишло за някаква такава " дължима " сума, а ДДС-то останало ненапълно издължено.......Просто си разсъждавам на " глас "..........
Не прочетох никъде да има опция да бъдем уведомявани какво ще си вземат от нас без да ни питат...........
Интересно при име и ЕИК на различни фирми за задължено лице как са избрали да разнесат на ЕИК-а, а не на името.......Пожелавам ви да отстоите правото си, а не да приберат поредните грешни пари ....
ЗКПО
чл.26
....
4. (изм. - ДВ, бр. 110 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.) разход, отчетен от доставчик по Закона за данък върху добавената стойност за начислен от него или от органа по приходите данък върху добавената стойност за извършена доставка, с изключение на начисления данък при безвъзмездни доставки и доставки по повод дерегистрация по Закона за данък върху добавената стойност; тази точка не се прилага за разходи, отчетени в резултат на корекция на данъчен кредит по Закона за данък върху добавената стойност;

Във Вашия случай не сте начислили ДДС на разход и нямате основание да увеличавате финансовия резултат.
Все пак не бих изключила възможността в НАП това плащане да е " висящо " и неотразено по ничия партида поради несъвпадението на името на фирмата и посочения ЕИК. Проверете на място и може да се окаже , че проблемът не е голям. Успех !
Лина, аз определено не съм специалист в тази област - само някои наблюдения от личен опит да споделя. Имам по фирмите наети на трудов договор на 4 часа, защото били ЗП и одобрени по дадени програми. Те изисквали , ако ЗП работи на трудов договор да бъде на 4 часа. Едно лице даже се оказа, че трябвало да връща пари, защото по неговата програма искали това условие да е изпълнено 3 години назад във времето. В такъв смисъл добре проучете въпроса да не се окажете неинформирана и после да връщате взети пари.
Поднесено , както се казва сдъвкано и готово за употреба - благодаря много за навременната и така прегледно поднесена информация! :flowers:
.............Срочен трудов договор, сключен на основание чл.68 ал.1 т.1,  автоматично е преминал в безсрочен с изтичане срока на договора, като не е сключван нов договор или ДС за това........

Все пак бихте могли да подпишете едно ДС с цел промяна срока на предизвестие, ако този 3 месечен срок не е целесъобразен - още повече, че след като договорът е вече безсрочен  имате и законово основание за това.