При надвишаване на допустимите дни за ползване на обезщетение за временна нетрудоспособност ТЕЛК може да издава следващи , за което трябва личният лекар да Ви даде направление за явяване на ТЕЛК и там според преценката за състоянието на лицето се издават и болнични .
 МОД 2013 е публикуван в ДВ 99 от 14.12.2012 г..
ТЕЛК ще издадат болничен лист от деня след изтичане на последния болничен на лицето до датата на явяване на ТЕЛК.
Ако това салдо е от предходни години вижте чл.75 ЗКПО за коригиране на грешки. Сметката не би трябвало да има салдо към 01.01.2012 г..
Ако лицето има действително осиг. стаж за 12.2011 следва да се подаде обр. 1. . Цитираното по-горе е в случай, че такава не се подаде - ще придобие въпросния осиг. стаж впоследствие.Ще придобие е условно, защото този 12.2011 просто няма да е коректно отразен в персоналния регистър.
А до момента как е работило - има ли назначени лица или собственикът е полагал личен труд ?
" ЕООД има намерение да спре дейността си за известно време..."

От написаното разбирам, че спирането на дейността е за определено време, не изобщо прекратяване на същата. Не виждам причина да правите нещо с касовия апарат - нямате дейност, нямате продажби и съответно маркиране на апарата.Само може да се консултирате с обслужващата ви фирма за касови апарати дали трябва или не да правите месечни отчети макар и нулеви.
" Самоосигуряващо се лице съм в ЕООД.Работя и на трудов договор, през м. декември имам граждански договор..."

Този граждански договор да не би да е в собственото ЕООД ? Ако да - то вижте  пар.1 отДР на ЗДДФЛ и т.26 и от тях.
" Да,не го лишава,но НОИ при неподадена декл.1 ,не изплаща обезщетението........ "

Да, за съжаление, но НОИ има право да направи предписание на работодателя да подаде обр.1 на база попълнената трудова книжка и разминаването на записаното в нея с персоналния регистър. Не ми се мисли, че недобросъвестното поведение на работодател би довело до лишаване от права на работник.
Неподадената декл.1 не лишава лицето от осигурителен стаж при положение, че действително има такъв .
Осигурителният стаж се доказва с трудова книжка и евентуално УП3, когато лицето е работило на по-малко от 8 часа. При работа на 8 часа би трябвало в трудовата книжка да е вписано, че осигурителният стаж е равен на трудовия. Подаването на обр.1 само "удостоверява" в персоналния регистър този стаж. Неподадена декларация обр.1 за този един месец не лишава лицето от осиг. стаж, ако трудовата книжка и евентуално УП3 са коректно попълнени. За този един месец обаче задължително следва да се подаде и обр.1 от работодателя.
" Майката / на 20 г./ няма 12 м. осигурителен стаж преди първия болничен за 45 дни преди раждане.Не й достига 1 месец,тъй като там където преди е била на трудов договор за този един месец не са подали декл. 1- м.12 2011 г."

Не би трябвало неподаването на декл. обр.1 да е причина за недостига на осигурителен стаж - все пак времето, през което е работила в предходната фирма би трябвало да е отразено в трудовата и книжка. И ако има неподадена декларация коректно би било да се подаде - в този случай след като бъдещата майка има 12 месеца осиг. стаж и само неподадената декл. е причината да не може да се удостовери това следва да се направят постъпки да се подаде. Доколкото данните в персоналния регистър са тези, които са база за изчисление на обезщетението то неподаването би повлияло на размера на обезщетението .
plamenag1965 , наистина без да имате фиш за заплата от този месец трудно бихте могли да направите правилния извод какво Ви е платено и какво не.След като цитирате становище на ИТ значи ли, че тя се е занимавала с Вашия случай ? И защо тя като официална институция би дала неправилно становище ?
Имате право да поискате фиш за работната си заплата, където би трябвало точно да е отразено какво Ви се плаща. Ако Ви отказват от фирмата можете да си потърсите правата чрез Инспекция по труда.
delphine,
Грешката е моя - права си. Не обърнах внимание на факта, че данъкът от септември е напълно приспаднат, а този от октомври - не. Полезно е да си припомняме текстовете от ЗДДС. :smile1:
 

Все пак е неделя и пак не си даваме почивка - не можем да изключим. Дано питащата прочете, че в началото и аз не съобразих, че не е за подаване.
Пожелавам ти хубава и спокойна вечер , irenabrili! :give_rose: :wave:
Прихващане, приспадане и възстановяване на резултат за периода - данък за възстановяване
Чл. 92. (1) Данъкът за възстановяване по чл. 88, ал. 3 се прихваща, приспада или възстановява, както следва:
1. при наличие на други изискуеми и неизплатени данъчни задължения и задължения за осигурителни вноски, събирани от Националната агенция за приходите, възникнали до датата на подаване на справка-декларацията, органът по приходите прихваща тези задължения с посочения в справка-декларацията данък за възстановяване; за остатъка, ако има такъв, се прилага редът по т. 2;
2. (изм. - ДВ, бр. 95 от 2009 г., в сила от 01.01.2010 г.) когато няма други изискуеми и неизплатени задължения по т. 1 или техният размер е по-малък от посочения в справка-декларацията данък за възстановяване, регистрираното лице приспада данъка за възстановяване или остатъка по т. 1 от дължимия данък за внасяне, посочен в справка-декларациите, подавани в следващите два поредни данъчни периода;
3. ако след приспадането по т. 2 остане данък за внасяне, той се дължи в срока по чл. 89;
4. (изм. - ДВ, бр. 95 от 2009 г., в сила от 01.01.2010 г., изм. - ДВ, бр. 94 от 2010 г., в сила от 01.01.2011 г.) ако след изтичането на срока по т. 2 има остатък от данъка за възстановяване, органът по приходите прихваща този остатък за погасяване на изискуеми публични вземания, събирани от Националната агенция за приходите, или го възстановява в 30-дневен срок от подаването на последната справка-декларация;
5. (изм. - ДВ, бр. 95 от 2009 г., в сила от 01.01.2010 г.) ако данъкът за възстановяване, по отношение на който е започнала процедура по приспадане, не е приспаднат изцяло към подаване на справка-декларацията за последния от двата данъчни периода, всеки друг данък за възстановяване по справка-декларация за някой от тези два данъчни периода се добавя към него и подлежи на възстановяване или прихващане наред с остатъка и в срока по т. 4;

В случая обаче данъкът за възстановяване за периода, за който е започнала процедурата Е приспаднат изцяло и не възникват обстоятелства по т.5 от горецитираната разпоредба. " Оригиналната ситуация е:
м. септемри - 52,21 лв на възстановяване
м. октомври - 218,57 лв на възстановяване
м. ноември - 60,62 лв на внасяне
Имаме класическа ситуация на процедура, която приключва с възстановяване."

irenabrili, не съм съгласна с тебе с това ти мнение. През септември започва процедура и същата приключва 11.2012, защото с ДДС за внасяне се покрива изцяло ДДС за възстановяване от 09.2012 и естествено част от ДДС за възстановяване от 10.2012. Започва нова процедура от 10.2012, която ще приключи 12.2012 г..
Да, вярно е, че не прихващаме, а приспадаме. Следваше 52.21 да я посоча като сума за 11.2012 в реда на клетка 70.
Не знам защо имаш тази ситуация за класическа за възстановяване като очевидно имаме приключила септемврийска процедура - наистина, би ли пояснила.
tania_dimitrova, във Вашия случай обаче с ДДС за внасяне 11.2012 г. в размер на 60.62 лв.  изцяло е покрито ДДС за възстановяване от 09.2012  и част от ДДС за възстановяване от 10.2012 г.. В дадения случай от 10.2012 г. започва нова процедура, защото старата от 09.2012 е приключила с пълното покриване на тези 52.21 лв. от 09.2012 г.. С ноемврийската СД по ДДС не би трябвало да подавате прил.6 от ЗДДС.
В хода на изясняването на това как се попълва прил.6 не съм обърнала внимание на последователността. В ред 14 на справката за месец 11.2012 не остава сума за възстановяване във Вашия случай.
Дано ме прочетете.
С подаването на СД за 12.2012 ще проследите процедурата , започнала при Вас от 10.2012.