ЗКПО

Скрит текст :

В чл.46 точно се визира кога да бъде направено увеличението на финансовия резултат - в годината на настъпване на определено обстоятелство - не по-рано. Ако това е направено по-рано то това е данъчно-непризнат приход и не може да поражда последици за фиска .

" (3) (Нова - ДВ, бр. 110 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.) Когато ал. 1 е приложена през предходна година, при определяне на данъчния финансов резултат за текущата година счетоводният финансов резултат се намалява със:......"

Изказаното мнение е, че тази "предходна" година е годината преди изтичане на давността, но това би било незаконосъобразно съгласно ал.1 / а там е точно определено кога да се увеличи ФР / и не е логично ал.3 да допуска  законово нарушение по прилагането на ал.1 .

Смятам, че за текуща следва да приемаме тази, за която съставяме ГДД, а предходна да е тази преди нея.
След като нямате задължения по единната сметка не мисля, че нещо трябва да Ви безпокои.
/ и аз като Пъпешче /
а ако управителя просто не ги иска таз пари
мога ли да закрия с/ка 452 за сметка на 122?

Ами управителят взема Решение и каквото реши...
Ще трябва да си ги поискате - в ГДД няма опция за приспадане.
Hrili ,

Благодаря, че сподели с нас тази бланка. Това е един доста срещан начин на работа вече, но ми звучи смущаващо задължението на работника да дава достъп до дома си на разни органи и институции. Питала съм се как ли е в други страни - дали и там осигуряват такъв достъп...Все пак домът е нашата крепост. :smile1: И друго в тази връзка - ами ако работя не от дома си , а просто по интернет - може да е от зона със свободен интернет достъп, от кафе, ако щеш...варианти всякакви и напълно реални. Май КТ под работа от разстояние все пак си визира някакво стационарно място. :smile1:
Ок,вашето мнение съвпада с нейното!
На какво основание не подлежи на нач. на ДДС тази покупка?


А на какво основание според Вас следва да начислявате ?

иначе малко по въпроса :

http://www.trud.bg/Article.asp?ArticleId=5252904

/ тука рибата все още я няма /
Като подотчетно лице би могъл да вземе парите с един РКО. :smile1:

/ иначе си е супер някой да ми заповяда да си взема пари /
Изведени от употреба / временно /ДМА
/данъчни и счетоводни амортизации/


СС16 т.11.3
Консервиране – извеждане от употреба за определен период и последващо въвеждане в употреба.

Следователно временно изведените от употреба ДМА са консервирани.


Счетоводни амортизации
СС 4 т.6.2
Начисляването на амортизация се преустановява от месеца,следващ месеца,в който амортизируемият актив е изведен от употреба,независимо от причините за това.


Данъчни амортизации
чл.59 ал.1 ЗКПО
Начисляването на данъчни амортизации се преустановява,когато съответния актив временно не се използува през период,по-дълъг от 12 месеца.Начисляването се преустановява от началото на месеца,следващ месеца,през който е изтекъл срокът по изречение първо и се възобновява от началото на месеца на връщането на актива в експлоатация.ДМА не се отписва от ДАП.

чл.59 ал.2 ЗКПО
При определянето на данъчния фин.резултат за годината,през която е изтекъл 12 месечният срок по ал.1,годишната данъчна амортизация на данъчно-задълженото лице се намалява с размера на начислената дан.амортизация за актива през 12 месеца,през които активът не се е използувал.С размера на намалението по изречение първо се коригират стойностите на данъчния аморт. актив към датата на преустановяване начисляването на данъчна амортизация,както следва:
1.намалява се начислената данъчна амортизация на актива
2.увеличава се данъчната стойност на актива

Промените по т.1 и т.2 са само в ДАП без да се правят счетоводни записвания.
да

При доходи от наем не се приспадат внесените осигуровки освен, ако лицето не е безработно и има вноски за здравно осигуряване на основание чл.40 ЗЗО.
Може би искате да кажете, че ЮЛ-ООД плаща наем на автомобил, собственост на ФЛ-СОЛ ?
Скрит текст :

Бих осчетоводила също 503/122 и бих приложила чл.75 ЗКПО за определяне на данъка за минал период и коригирането му в случая в посока увеличение.
Или променете договора като впишете дата на явяване 16 число / без впоследствие да променяте каквото и да било в уведомлението / или заличете - няма срок за това.
Това за осигуровките иил за данъка?
Аз подадох Д6 за осигуровките за м.01.2016 /месец 1.2016 в т.9/ и дата 29.02.2016 в т.18 и декларацията е приета още на 11.02.2016

Съобщенията за причините за неприемане касаеха само датите в т.18. Приемам, че има някакъв бъг в програмата или по-точно е имало и се надявам да е отстранен.
Значи като подадох Д6 за януари с дата 29.02.2016 ми я отхвърли. Подадох я с дата 25.02.2016 и отново същото - трябвало да е последния ден от месеца, за който се отнася. Нещо не е съвсем наред. Подадох я с дата 31.01.2016 и ми я прие. Мисля, че с дата 29.02.2016 беше правилното отразяване съгласно промените от 2016, но нещо не е , както трябва...
Хм, повече от странно ми е и на мене - подавам Д6 за заплати 01.2016 и с код 5 пиша дата 29.02.2016 - декларацията е върната. :hmmm:
6739
Бюджет » Re: Д6 и данък
17.02.2016, 12:23
В колона 17 е данък по чл.42 ал.6 :

" (6) Когато през съответния месец са направени само частични плащания за този или за друг месец, работодателят внася данъка по ал. 4, определен върху брутния размер на сумата от частичните плащания."

Доколкото нямате частично плащане на заплати , а предполагам ги изплащате месец за месец в пълен размер ДДФЛ попълвате в к.16.
Здравейте!Имам няколко въпроса.Ако се върна на работа след 1-вата година от мачинството и детето посещава ясла имам ли право на 50% от майчинските за 2-та година?Ако детето не може да се адаптира на яслата мога ли да изляза пак в мачинство 2-та година след като съм прекъснала и почнала работа?


Два пъти ДА.