Някакво съобщение не Ви ли дава ? В момента на подаването виждате ли описа си попълнен ?
https://ekspertis.bg/document/view/qanda/135283/0/


Преоценка на възникнало вземане във валута

Скрит текст :
Здравейте!
Искам да попитам задължен ли е "Личен състав"да издава   на служител който е в болнични,"служебна бележка" колко дни е ползвал болнични в последните 3 години,

Замислих се как ли би издал Личен състав такава бележка / нека приемем, че е задължен / , ако същият работник е бил при повече от един работодател през последните три години ? Може би ще го пращат при всеки за бележка ?
Подавате искане за възстановяване по ЕИК и съответно плащате по ЕГН с възникналите по повод закъснялото плащане лихви. Други документи не се прилагат при подаване на искането , а в случай на необходимост ще Ви ги изискат впоследствие.
Ако не беше запор , а примерно ДДФЛ или ДЗПО щяхте ли да направите превода независимо от банковата такса ?
За по-голяма прецизност да пиша "Счетоводните амортизации не се признават за данъчни цели". Питащата сигурно ме е разбрала. :smile1:
Не попадате в хипотезата на чл.75 , при която следва да уведомявате НАП. Вижте ал.4 от чл.75 - той се отнася точно за Вашия случай по отношение на данъчните амортизации. За определяне на данъчния резултат счетоводните така или иначе не играят роля.
http://www.admcourt-bs.org/CMS_ADM/images_content/1683_2012R.htm

"От счетоводна гледна точка прехвърлянето на предприятието на едноличен търговец на търговско дружество със сделка по реда на чл.15 от ТЗ не следва да се разглежда като бизнескомбинация по смисъла на стандарта. В първата хипотеза, обединяването на отделни предприятия в една стопанска единица е вид преобразуване по чл.261 от ТЗ, които се осъществяват само между търговски дружества, а едноличният търговец не е търговско дружество. Не е налице и втората хипотеза, според която бизнескомбинация е придобиването на контрол от едно предприятие върху нетните активи и дейността на друго предприятие, тъй като при сделката по чл.15 от ТЗ се прехвърля обособено в предприятие имущество на търговец, но търговецът може да има и друго предприятие, като продължи да съществува като ЕТ, развивайки дейност след прехвърлянето. Предмет на сделката е обособено имущество, представляващо съвкупност от права, задължения и фактически отношения, а не предприятието като субект на търговското право. В този случай нетните активи на прехвърляното предприятие на ЕТ стават собственост на придобиващото предприятие, затова не може да се говори за придобиване на контрол върху нетните активи. Същото се отнася и за контрола върху дейностите, след като осъществяваните след прехвърлянето дейности не са такива на прехвърляното предприятие, а на придобиващото. В този смисъл е актуалната практика на Върховния административен съд на Република България, видно от решение № 13913/06.11.2012г. по адм. дело № 502/2012г. по описа на ВАС на РБ."
С уговорката, че в питането в темата не са направени никакви конкретизации като информация и следва питащият да зададе коректно въпроса си :

http://magazine.askana.com/ver_05/article.php?art_id=377ПОКУПКА НА ПРЕДПРИЯТИЕ НА ЕТ

ВЪПРОС: ЕООД купува предприятие на ЕТ по чл.15 от Търговския закон. ЕТ не е заличен от търговския регистър.
Какви счетоводни статии трябва да се съставят към датата на съдебното решение за сделката, за да се включи покупката в баланса на ЕООД? Предприятието се купува за 620 000 лв., изплатени по банков път. Прилага ли се НСС 22 и всъщност това бизнескомбинация ли е?

ОТГОВОР: Евгени Рангелов, магистър по финанси
 
Скрит текст :
Най-полезен би бил в случая ЗМДТ. Все пак може да видите и този материал :

http://www.trudipravo.bg/component/content/article?id=127:mat19
 След като ни изпратят отговора си по имейл ще го публикувам.

Благодаря, че се ангажирате !  :good:

Аз не бих се учудила да получим някакви указания как следва да удържаме едни големи пари от едни малки заплати и пенсии. И след като законотворците не са помислили за социалния "ефект" от тези неща може все по-чести да са делата в съда по тези въпроси.
има и друга гледна точка по въпроса с удръжките, както и тълкуване на ЧСИ-та също по телефона, но в подкрепа на приспадане на МРЗ преди изчисляване на размера на удръжката.

Много актуален стана този въпрос и наболял, защото няма нищо по-болезнено от това да олекне на някого джоба и то благодарение на нашите изчисления и разбирания по въпроса. До момента, в който ще излезе някакво официално разяснение от институциите аз смятам да продължавам изчислението , както съм го правила до момента - от нетното възнаграждение изваждам МРЗ и тогава прилагам разпоредбите на чл.446 ГПК. Коментирала съм това и с ЧСИ - не съм имала разногласия. То всъщност това последното май е най-важно.
ЗКПО

Последващи разходи, свързани с актив, наличен в данъчния амортизационен план


Чл. 63. Данъчната амортизируема стойност на актив, наличен в данъчния амортизационен план, се увеличава с последващите разходи, които съгласно счетоводното законодателство водят до бъдещи икономически изгоди, свързани с данъчния амортизируем актив. Данъчната амортизируема стойност се увеличава от началото на месеца, през който са завършени последващите разходи.
Всъщност искате да кажете, че след подаването на Д6/13 лицето продължава да има задължения ? Това на практика означава при подадени Д1 за авансовите вноски, че има неплатени осигурителни вноски. Проверете си всичко назад, защото при една такава ситуация проверявайки всичко видях, че имам подадени два пъти Д1 за един от месеците . Може и друга да е грешката, но няма да стане без проверка назад във времето.
Изяснете си / ако е необходимо и с помощта на юрист / какво всъщност искате да правите. Ако прилагате чл.15 от ТЗ то няма приложение понятието бизнескомбинация. Вижте тука някои неща по въпроса , но най-вече си изяснете какво ще правите по същество и дали това всъщност не е прехвърляне на предприятие по чл.15 ТЗ .

http://balans.bg/5137-eood-izkupuva-et-chlen-15-tz/

https://zakonnik.bg/document/view/qanda/145875/5351032
...в трудовата книжка при оформяне на стажа ще запиша 0 години 2 месеца и 20 дни, а не 0 години 11 месеца и ... дни?

Да, така е.  :smile1:
Чл. 3. (1) (Изм. - ДВ, бр. 7 от 2007 г., в сила от 01.01.2007 г., изм. - ДВ, бр. 1 от 2010 г., в сила от 01.01.2010 г., изм. - ДВ, бр. 103 от 2012 г., в сила от 01.01.2013 г.) Декларация образец № 1 се подава в съответната компетентна териториална дирекция на Националната агенция за приходите:

1. (изм. - ДВ, бр. 110 от 2013 г., в сила от 01.01.2014 г.) от работодатели, осигурители и техните клонове и поделения - за всеки календарен месец:

а) до 25-о число на месеца, следващ месеца, за който се отнасят данните, включително и при полагащо се обезщетение на трудоустроено лице, на което не е предоставена подходяща работа; при начислено или изплатено възнаграждение за същия месец след този срок - до края на месеца, в който е начислено или изплатено възнаграждението;

за Д6 :
(3) (Предишна ал. 2, изм. - ДВ, бр. 7 от 2007 г., в сила от 01.01.2007 г.) Декларация образец № 6 се подава в съответната компетентна териториална дирекция на Националната агенция за приходите:

1. (*) (изм. - ДВ, бр. 103 от 2012 г., в сила от 01.01.2013 г., изм. - ДВ, бр. 99 от 2013 г., в сила от 01.01.2014 г., изм. - ДВ, бр. 110 от 2013 г., в сила от 01.01.2014 г.) от работодателите, осигурителите и техните клонове и поделения за дължимите осигурителни вноски и вноските за фонд "Гарантирани вземания на работниците и служителите" - едновременно с подаване на декларация образец № 1;Срок - 25.12.2017 за подаване на Д1 и Д6 с дата 30.11.2017.
https://www.kik-info.com/forum/index.php/topic,19688.0.html

Всичко си е правилно относно това, че в този случай може да се подаде само баланс. Помислих си, че е добре включването на текста към ГФО, който целеше "обясняване" на този факт при публикуването.