Сега ако е така както казвате, че на 25.08.2016г. сте платили заплатите за м,07, то данъкът Ви става дължим на деня на изплащането и имате задължение да го декларирате и платите  до 26.09.2016г.

 :good:
 Пример заплати за м.07 се начисляват и изплащат на 25.08. Кой месец се счита за месец през който данъка е удържан 07 или 08?

08.2016
ДУК не е възнаграждение по Кодекса на труда...

Сама сте си отговорила........ :smile1:
Нека да има санкции и наказания,но да се подхожда според конкретния случай.

Вероятно така и ще бъде - явете се да подпишете и обяснете нещата така, както ги излагате тука.  :smile1:
Здравейте, ще се сключи граждански договор с адвокат. Трябва ли да се удържат осигуровки и данък от хонорара или само данък се удържа?

Отправна точка е декларацията на адвоката, че е СОЛ. Иначе имате и полезен линк по въпроса.
 Но моя клиент тълкува че услугата приключва в следващия месец и съответно държи фактурата да е тогава.

И аз мисля така - не виждам основание за задължително фактуриране на услугата на части освен , ако не е уговорено  поетапно авансово плащане.
" Но проблема ми е че искам да се аргументирам законово, че трябва да фактурирам в края на всеки месец за частта извършена в този месец"

А можете ли надлежно да изчислите сумата на частта от услугата към даден момент ? А може би имате предвид авансови плащания ?
Според мене следва да декларирате само нововъзникнали обстоятелства, но не и вече декларирани такива.
Д1 с код К за всички наети, Д6 с код К и верните суми със същата дата като на преди подадените Д6.
Отвод и самоотвод


Чл. 76. (1) Не може да участва в административното производство орган по приходите, служител или публичен изпълнител, който е свързано лице със субекта или е заинтересован от изхода му, или има с някои от другите участници отношения, които пораждат основателни съмнения в неговата обективност и безпристрастност.

(2) По своя инициатива или по мотивирано искане на друг участник в производството той може да бъде отведен. Искането за отвеждане следва да бъде направено незабавно след възникване или узнаване на основанията за това. Отвеждането се извършва от органа, който е възложил производството, а в случаите, когато производството не се възлага с изричен акт, отвеждането се извършва от териториалния директор, съответно от изпълнителния директор на Националната агенция за приходите.

(3) Длъжностното лице, за което е възникнало основание за отвод, предприема само действия, които не търпят отлагане, за да се защитят важни държавни или обществени интереси, да се предотврати опасност от осуетяване или сериозно затрудняване изпълнението на акта или да се защити особено важен интерес на заинтересованите лица.
А ако не подам какво? Нали на нея ще и изплатят обезщетението до 410-тия ден. След това тя ще си търси вариант за втората година.

В същия такъв случай не съм подавала нищо в НОИ , а само в Д1 отразих последен ден в осигуряване.
Преди доста време - носих на ръка тогава - имах промяна на банкова сметка и си спомням, че ме накараха да впиша и номера на болничния лист, с който  е трябвало да съм подала тази промяна. Не знам при новите формуляри как би изглеждало това. Един вид все едно, че подавам болничен, а при допълнително представени данни - променената банкова сметка.
Каква грешка изписва като подадете файла ?  То ще се ходи явно на място, но поне да знае човек как да реагира в бъдеще...
Благодаря ви, но утре ще го нося да го подам на хартия, защото и при двата варианта при подаване ми дава грешка. Не успях да се свържа и с тези, които ни поддържат софтуера и затова реших да се разходя до НОИ. Излиза някаква грешка, която не мога да разбера на какво се дължи.


С актуалната последна версия на програмата за болнични ли работите ?
От указанията към патентната декларация :

" 1. Когато започвате или прекратявате дейност   през течение на годината (с изключение на дейностите „средства за подслон и места за настаняване с не повече от 20 стаи” и „заведения за хранене и развлечения”), данъкът се определя пропорционално на броя на тримесечията на извършване на дейността, включително тримесечието на   започване или прекратяване на дейността."

За касовия апарат се обърнете за компетентен отговор към обслужващата КА фирма.
Попълвате II раздел на Приложение 9 , където в т.13 е мястото да попълните променената банкова сметка.