На основание чл. 4, ал. 6 КСО лицата, определени в чл. 4, ал. 3, т. 1, 2 и 4 от кодекса, на които е отпусната пенсия, се осигуряват по свое желание, т.е. те не подлежат на задължително осигуряване без значение на вида на отпуснатата пенсия. На основание чл. 1, ал. 6 от наредбата пенсионерите, които желаят да се осигуряват, провеждат осигуряването си по общия ред, определен за самоосигуряващите се лица в наредбата.
Съгласно допълнението, направено в чл. 1, ал. 6 от Наредбата за обществено осигуряване на самоосигуряващите се лица, българските граждани на работа в чужбина и морските лица „за лицата по чл. 4, ал. 3, т. 1, 2 и 4 от Кодекса за социално осигуряване, на които е отпусната пенсия, осигуряването възниква от датата, посочена в декларацията по чл. 1, ал. 2, но не по-рано от 1-во число на месеца, през който е подадена декларацията.“
Практиката досега беше пенсионерите, които не желаят да упражняват правото си на осигуряване по КСО, да подават декларация в компетентната териториална дирекция (ТД) на НАП, с която да заявят, че не желаят да се осигуряват.
Предвид обстоятелството, че по закон те не подлежат на задължително осигуряване по КСО и във връзка с прилагане на чл. 1, ал. 6 от наредбата, считано от 09.04.2013 г., само лицата, на които е отпусната пенсия и желаят да се осигуряват по реда на КСО, следва да заявят желанието си чрез подаване на декларация в компетентната териториална дирекция на НАП, в определения срок по чл. 1, ал. 2 от наредбата. В декларацията те определят обхвата на осигуряването си и датата, от която ще се осигуряват.
Следва да се има предвид, че началото на осигуряването не може да бъде по-рано от 1-во число на месеца, през който е подадена декларацията.
Във връзка с прилагането на разпоредбата е променен и образецът на декларацията за регистрация на самоосигуряващо се лице (обр. ОКД - 5).

Румяна СТАНЧЕВА, експерт по социално осигуряване


И подайте Д1 с последен ден в осигуряване - денят, предхождащ датата на придобиване право на пенсия.
Следва ли да разделям на облагаеми след 15.09 и на необлагаеми преди 15.09?

Да, разбира се.  :smile1:
И по-точно облагаеми след 14.09.2015 / т.е. 15.09.2015-30.09.2015/
Ограничения за корекции
чл.80
...........
(2) Корекции по чл. 79, ал. 3 не се извършват в случаите на:
.............
6. брак на дълготрайни материални активи по смисъла на Закона за счетоводството, когато балансовата им стойност е по-ниска от 10 на сто от отчетната им стойност.

Не извършвате корекция на ползваното ДДС.
ЗКПО
.........
Отписване на активи от данъчния амортизационен план
Чл. 60.
.............
(2) Когато активът се отпише за счетоводни цели, преди да е напълно амортизиран за данъчни цели, той се отписва от данъчния амортизационен план в началото на месеца, през който се отписва за счетоводни цели.

Отписвате актива съгласно горепосочената разпоредба на закона, начислявате данъчни амортизации до този момент и с тях намалявате финансовия резултат за данъчни цели в ГДД.
Няма как да сте сигурни включил ли е или не получателят на документа  фактурата в дневниците по ЗДДС. Следва или да Ви върнат оригинала или да подпишат протокола.
Добре де, ако се сключи до завършване на определена работа не може ли в ТД да се впишат обектите, които работят?

 :good:

И въобще "големият" въпрос тука е " Следва ли работодателят да има грижа наетите от него работници да ползват след прекратяване на трудовия договор "максимална" борса ?
 Работниците продължават да работят на друг обект.

Да им прекратите настоящите трудови договори и да сключите нови за извършване на определена работа ?
 
Благодаря, delphin4e  :smile1:
Колебаех се, защото не рядко б.лист отива преди да е подадена Д1 и едва ли има от къде да видят в НОИ как и какво е за месеца.
 :wave:

Нали изчисляват обезщетението от предходни месеци, пасатче , а там вече си имат подадени данни  . :good:  :yes3:
В обр.1 - 7/7 , в Приложение 15 - 7 часа и намирам, че всичко трябва да е наред.  :smile1:
Приятен ден и продължавайте да заблуждавате питащите!  :smile1:

Понякога гледаме да го предотвратяваме , ако и друг го прави . :smile1:

Напразно е писането с агресивен и нетърпящ възражение тон. Едва ли това допринася за нормална дискусия.Аз лично съжалявам, че въобще се включих, но потвърждавам мнението си такова, каквото съм изложила по-горе, както и това на pmihaleva .
Не, не си отговорила. Това за Д1 е ясно, но защо не начисляват ЗО в моя случай до датата на Д1?

Прочети какво съм питала в 12.01ч

Защото некоректно си попълнила Д7 .
А за края на периода, какво ще кажеш?

За края на периода отговорих в 12.00.

"Колкото до задължението за ЗОВ до края на месеца на прекратяване на ТД - такова няма да се появи, ако подадете Д7 с дата от следващия месец. "

Ами нали точно това коментираме - вяжно е коя дата се посочва за начало и понеже говорим ПРИНЦИПНО за нещата следва да изключим манипулиране на датата.

И смятам, че темата вече е изчерпана напълно .
Крайната ми дата като безработна е датата на начало на осигуряване, подадено с обр.1 от работодателя или СОЛ / зависи в какво качество ще започна да се осигурявам / .
" Подала съм Д7 за задължение да си плащам здравните осигуровки от 01.04. "

Така подадена декларация естествено ще формира задължение от 01.04.2015 . Въпросът е, че в дадения пример принципно задължението не възниква на 01.04.2015, а на датата на прекратяване на трудовия договор, когато то е безработно вече и следва да се самоосигурява здравно съгласно ЗЗО  и тя е трябвало да бъде попълнена като начална дата в декларация 7.

Дали НАП ги търсят или не тези осигуровки това е вече друга работа . Каквато дата подадеш в Д 7 тя служи за начална за формиране на задължение.
С подаването на декларация 7 се формира задължение - и излиза сметнато до стотинка колко се дължи пропорционално, подавала съм вече за такива случаи на мои близки.

Точно така - тя и самата декларация 7 носи наименованието
ДЕКЛАРАЦИЯ обр.7                                                                     
"Данни за възникване на задължение за внасяне на здравноосигурителни вноски    и за избрания осигурителен доход на основание чл. 40, ал. 5, т. 1    от Закона за здравното осигуряване   "                                                                                    
                                                                                          
                                                                                              

"
Подкрепям мнението на pmihaleva .

При попълването на декларация обр.7 се попълва " 1. Началната дата от периода, за който възниква задължението ми за внасяне на вноски на основание чл. 40, ал. 5, т. 1 от Закона за здравното осигуряване е ........"


Скрит текст :

Възникването на задължението е от датата на която лицето придобива статут на безработно . Вярно е, че в системата на НАП за внесени осигуровки за част от месеца то не губи правата си на здравноосигурено лице. Разбирам обаче поставения въпрос като принципен и мисля, че осигуровки се дължат от датата, която се попълва в Декларация 7 като начална за възникване на това задължение.                                                
                                                                                                   
                                                                                                      
Трябва ли анулираната фактура да се отрази в дневника за продажби с нулеви стойности.

Да, следва .

Скрит текст :