Предполагам, че с отиване на място само . Не съм пробвала дали става по електронен път с ПИК точно това. Прекратявам е при юридическо прекратяване на фирмата, но не мисля, че за СОЛ-а ще има каквито и да било последствия от това объркване.
Една година собственикът на една фирма беше изразил възмущението си пред тях и освен всичко, което им наговори беше и това " Вие ли ще плащате на счетоводителката ми допълнителни пари за тая работа" хахах .
Не знам за това ли или друго, но ни оставиха на мира... :lol:
ТАКАВА ДЕКЛАРАЦИЯ ИМА,
ЗАКОНА ВЛИЗА В СИЛА ОТ 01.01.2018 ГОДИНА И ВАЖИ ЗА ФИНАНСОВАТА 2018 ГОДИНА
ПО ДАННИ НА НАП

http://www.nap.bg/page?sId235fsL=3&sId235dsA=2018&id=323&textMode=0
Ако сте обърнали внимание тази декларация 1010А за фирми без дейност е с текст " Годишна данъчна декларация по чл. 92 (обр. 1010а -за лицата, НЕизвършвали дейност през 2016 г.) от ЗКПО "

За 2017 такъв образец не виждам изобщо.
В Е-услуги на НАП пише "Декларация по чл.92 от ЗКПО и чл.92 от ЗКПО без дейност за доходите на юридически лица".Е за това питам.

Няма вече формуляр 1010А за фирми без дейност. Подава се само 1010 и с нея се декларират определени обстоятелства - може и указанията в ел.услугите да видите - ХХХХХ е дала подробен отговор.
Правите си правилната декларация - тя ще остане последно валидна. Тази фактура, която е анулирана нали си е при вас с оригинала ? Подавате я като анулирана - нали сме задължени да включваме в дневниците и анулираните фактури .
Имате време да си подадете правилната декларация - в срок ще сте. Надплатената сума ще си стои и при следващо задължение ще я ползвате .
Може и така, както си го описала и е по-лесно.
Иначе " по учебника " :
За разликата в повече - редовна Д6 само с тази разлика.
За разликата в по-малко - Д6 с код корекция, с правилната сума по фонда, който се намалява и другите суми - еднакви с вече подадената.
За тези, които това ги интересува :

КСО
............
Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА КОДЕКСА ЗА СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ
(ОБН. - ДВ, БР. 92 ОТ 2017 Г.)
§ 154. (В сила от 01.01.2018 г.)

 (1) Лицата, на които до 31 декември 2018 г. включително остават по-малко от 5 години до навършване на възрастта им по чл. 68, ал. 1 и на които не е отпусната пенсия за осигурителен стаж и възраст, могат еднократно, в срок до 31 декември 2018 г., да упражнят правото на избор по чл. 4б за промяна на осигуряването им от универсален пенсионен фонд във фонд "Пенсии", съответно фонд "Пенсии за лицата по чл. 69", на държавното обществено осигуряване, по реда на наредбата по чл. 179, ал. 3 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.
Можете да я покриете при наличие на сума по кредита на 122 към момента на вземане на Решение за това независимо от годината на формиране на печалбите.
Не трябва да подаваш уведомление, още ровече, че нямаш смъртен акт.

Ако работникът е починал, но така и никой не донесе акта какво се случва ?
Здравейте ,
имам следния въпрос ! Физическо лице отдава под наем апартамент на фирма полага ли му се 10 % нормативно признати разходи ?

Апартаментът е на самото ФЛ, а не е етажна собственост. Полагат се 10 % НПР.
Отстъпката ползате, ако :

Лицата, които подават годишната данъчна декларация по електронен път, могат да ползват 5 на сто отстъпка от данъка за довнасяне по годишната данъчна декларация, но не повече от 500 лв., ако едновременно отговарят на следните условия:
•подали са годишна данъчна декларация по електронен път в срок до 31 януари на следващата година;
•към момента на подаване на декларацията нямат подлежащи на принудително изпълнение публични задължения; и
•данъкът за довнасяне по годишната данъчна декларация е внесен в срок до 31 януари на следващата година.
какви контировки правите? 421/498 и превода 498/503 ли?

Може и така / вероятно 498 при Вас е ЧСИ ? Аз контирам направо 421/503 с аналитичност ЧСИ .
Всички фирми с този вид дейност / особено с онлайн търговия и плащане в брой по куриер / имат тези проблеми и въпроси. Не знам някой идеално да е разрешил проблема. Дори издаването на самата касова бележка с цел да бъде пратена със стоката и тогава получени парите / не по банков път, а в брой / не е много редно действие. Все пак издаването на касова бележка документира получаването на парите. Това с издаването на КБ и после извеждането на неплатените пари по тази бележка / което е просто някакъв абсурд / е голяма играчка според мене. Още повече, че тези сторно касови бележки често се отнасят за отказана стока , за която е издаден касов бон предходни дни.
При всяко положение извеждайте за деня сумите, намалени със сторно касовите бележки издадени в самия ден. Една идея по-достоверно ще е.
" Какво се случва с попълването на касовата книга, при положение че даден клиент не си вземе стоката и съответно се налага да се анулира касовия бон след няколко дни,а същият касов бон вече е изведен служебно когато е издаден? "

Бихте ли обяснили какво означава това ?
Имам доходи от дейност като свободна професия и от Трудовия договор.Други доходи нямам.

Не вписвате тогава в Т2 здравните осигуровки. Ако имахте доходи от наем щеше да е необходимо.  :smile1:
Интересува ме ,дали в ГДД освен ,че съм СОЛ да отбележа също и че съм бил лице ,което си е внасяло само ЗОВ. И тези вноски по 18.40,дали трябва да ги вписвам в Табл.2 или изобщо не им е там мястото?
Зависи.
Всъщност какви доходи имате ?
 Предполагам, че към 31.12 сте наясно със ситуацията, следователно следва да си начислите приходите. 

Точно в случая с очаквани приходи по Програма СС 20 казва друго . :smile1:
Сега погледнах една книжка - там си има графа - "за време от-до" и след това "изплатена сума" .