...само трябва да го изтръскам от съдържанието, че да си набутам вътре моя багаж...  :wink1:

Това съдържание да знаеш е след облагане......... :lol:
Честит празник на всички именици - бъдете здрави и щастливи !
Честит имен ден, P.G.H.R.-че !  :give_rose: :air_kiss: :give_rose:
Много здраве, щастие, усмивки и все хубави хороскопи ! Все така сладкодумна и отзивчива !
и един скромен подарък от мене :

Обърнете внимание на текста още в началото на СИС :
Скрит текст :


Чл. 96. (1) (Изм. - ДВ, бр. 97 от 2017 г., в сила от 01.01.2018 г.) Всяко данъчно задължено лице с облагаем оборот 50 000 лв. или повече за период не по-дълъг от последните 12 последователни месеца преди текущия месец е длъжно в 7-дневен срок от изтичането на данъчния период, през който е достигнало този оборот, да подаде заявление за регистрация по този закон. Когато оборотът е достигнат за период не по-дълъг от два последователни месеца, включително текущия, лицето е длъжно да подаде заявлението в 7-дневен срок от датата, на която е достигнат оборотът.

Оборотът Ви е достигнат за период не по-дълъг от два месеца ли ? Облагането ще зависи от датата на регистрацията Ви по ЗДДС. От нея ще зависи кой оборот ще влезе в първия Ви данъчен период като регистрирано лице.
Като една мокра кокошка се шлях от банка на банка докато накрая не изсъхнах на собствен ход ... и дъждът спря съвсем резонно, когато това вече беше без значение...Вече нищо не е същото като едно време - и тропиците не са там, където бяха...
Не е вписан Договорът за управление в НАП, така ми отговориха днес от там и няма на какво основание да бъде освободен.

Най-вероятно отговорът на НАП означава, че ДУ не е сключен по КТ и по тази причина не е регистриран в НАП /съвсем правилно/. Вероятно Вие опитвате с уведомление да прекратите  договор , който не се прекратява по този начин.
http://www.labour-bg.net/index.php?option=com_content&view=article&id=37:-331-&catid=3:2009-11-19-12-34-31&Itemid=12

ВЪПРОС: Служител е освободен по чл.331,ал.1,2 от Кодекса на труда срещу уговорено обезщетение в размер на 5 БРЗ. Получаваните месечни суми по  СБКО трябва ли да включат в брутната заплата, за да се изчисли това обезщетение или се отчитат само основната заплата и доплащането за трудов стаж и професионален опит?

Скрит текст :
Но този документ е за страни  в ЕС-а    Норвегия не е член на ЕС.


http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=bg&catId=862

Разгледайте информацията на този линк - видно от нея Норвегия по отношение на процедури за безработица се споменава заедно с ЕС .
Да, но последното получено брутно трудово  е с празничен труд и бонус. Това значи ли тези Х заплати трябва да са като последната /+празничен и бонус/

Каквото и да включва последното то е база за изчисляване според мене. В текста няма посочени изключения.
Предполагам, че ДУ не е сключен по КТ / като трудов /, защото иначе нямаше да коментираме код 10 ?
От Указанията за попълване на Д1 :
- 90 - за лицата, получаващи доходи по § 1, т. 26, буква "и" от допълнителните разпоредби на Закона за данъците върху доходите на физическите лица, за които не се подават данни за държавното обществено осигуряване, допълнително задължително пенсионно осигуряване и здравно осигуряване (осигурителен доход, осигурителни вноски, дни в осигуряване и др.), но задължително се подава информация за данъка по чл. 42 от закона;

В ДР на ЗДДФЛ лицата с ДУ са обхванати в т.26 З
"з) (нова - ДВ, бр. 113 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г., доп. - ДВ, бр. 109 от 2013 г., в сила от 01.01.2014 г.) правоотношенията по договори за управление и контрол..."

Т.е. ДУ не попада в обхвата на код 90 и следва да го подадете с код 10.
КТ
чл.331
(2) Ако работникът или служителят приеме предложението по ал. 1, работодателят му дължи обезщетение в размер на не по-малко от четирикратния размер на последното получено месечно брутно трудово възнаграждение, освен ако страните са уговорили по-голям размер на обезщетението.
http://www.nssi.bg/forusers/faq/196-faqermdunempl/899-faqermdunempl15

" Въпрос: Какъв преносим документ ми е нужен за удостоверяване на периоди на осигуряване в други страни, за да кандидатствам за обезщетение за безработица (преносим документ U1)?

Отговор: Преносимият документ U1 удостоверява периодите Ви на осигуряване в друга държава от ЕС, които ще бъдат взети предвид при изчисляване на обезщетенията Ви за безработица.

Можете да го получите в националната служба по заетост на последната страна/последните страни, където сте работили, и трябва да го изпратите на националната служба по заетост на страната, в която ще кандидатствате за обезщетение.

Този преносим документ съответства на предишния формуляр E301."

Иначе на конкретния въпрос - може, стига да иска , но това няма да свърши работа. :smile1:
Чл. 13. (1) Вътреобщностно придобиване е придобиването на правото на собственост върху стока, както и фактическото получаване на стока в случаите по чл. 6, ал. 2, която се изпраща или транспортира до територията на страната от територията на друга държава членка, когато доставчикът е данъчно задължено лице, което е регистрирано за целите на ДДС в друга държава членка.

 :good:
Нещо времето ни повлиява явно, P.G.H.R. - че- както казва Хрили в минорно настроение сме изпаднали. То пък си е и готино да се завие човек с едно одеалце и с една книжка в ръка да се отнесе...
http://www.nssi.bg/eservicesbg/cashbenefits/documents


 
Скрит текст :
Върши Ви работа всеки член ИЗВЪН тези, които са упоменати в чл.54б ал.3 КСО.
мисля да подремна следобед на люлеещия се стол

Такъв ти е в офиса ли, Хрили ?  Я го смени с хамак.......:ok:
След отговорите тук и аз започвам да разбирам защо повечето счетоводители биха постъпили така. Жалко, че живеем в малко вълча държава.

Всъщност каква е истината по въпроса ? Питам понеже задълбочихте нещата в друга посока . Съкращават ли щата, намалява ли обема на работа и то не на думи , а в действителност ? Или наричаме държавата вълча, когато не става на нашето ? Вие се опитвате "да разберете счетоводството " , а аз пък бих искала да разберем Вас и действителната ситуация.../ не е задължително , разбира се / .