Публикувана от: create
« -: Вчера в 09:59 »

"Лихвата се начислява на период, описан в договора /обикновено е месечно/ и погасителния план. По заема ще има движения, отпускане на средства, връщане на средства, едва ли ще се спазва някакъв погасителен план, не е възможно преди да изтече периода да се определят лихвите.
Момента на плащането на лихвата не е основанието за отнасянето и на разход, а начисляването и."


"Според мен, лихвата се начислява за целия период и след това се признава като разход в годината когато е станал изискуем.$
Dorii taka da procedirate pak otprawnijat moment e nacisljawaneto.
Документът, удостоверяващ къде и за какво е пътувала колата и респективно, че се е използвала за дейността на фирмата е пътният лист.
" Но как ще отнесеш лихвата като разход преди да е изплатена!
Начислената лихва не е разход ,защото може и да не се плати!"

Това не е вярно . Начислението отнасяме на разход, а с плащането закриваме разчета.
Да направим една аналогия с други разходи - примерно имаме фактура за канцеларски материали, която не е платена. Плащането ли ще чакаме, за да признаем разхода ?  :smile1:
Да, за всяка промяна в условията на договора. :smile1:
Да проверите дали осигуровките са Ви на правилния МОД и евентуално да го коригирате ?
Уведомление се подава за промяна на срока на договора и на длъжността. Мястото на работа не намира никъде отражение в уведомлението.  :smile1:
ЗКПО

Чл. 217. (1) (Нова - ДВ, бр. 110 от 2007 г., в сила от 01.01.2007 г.) Данъкът върху разходите се декларира с годишната данъчна декларация, подавана от данъчно задълженото лице.
(2) (Предишен текст на чл. 217 - ДВ, бр. 110 от 2007 г., в сила от 01.01.2007 г., изм. - ДВ, бр. 94 от 2012 г., в сила от 01.01.2013 г.) Данъкът върху разходите се внася до 31 март на следващата година.
" Значи не ми се налага корекция на уведомлението "

 :ok:
 :wave:

"  Мога ли да подам дата на сключване 02,12,2013 а да го пусна на работа в декларация 1 примерно от 13,12,2013 /ако със служителя сме се споразумяли че ще почне след 1 седмице/по някакви причини/ "

 :thumbup: Датата на ТД и на започване на работа могат да са различни .
забравих да поясня управителят, го подавам чрез код . 12 самоосигуряващо се лице

Управител с код 12 е СОЛ, стига да не е управител по трудов договор с код 01 или по ДУК с код 10 .
" При втория вариант:
Осигуровки = 1 300,32
Облагаема печалба = 61 000
Корпоративен данък = 6 100
Данък дивидент = 3 000
Общо плащания към хазната = 1 300,32 + 6 100 + 3 000 = 10 400,32 "

Данък дивидент се изчислява не от печалбата преди облагането, а от тази след намаляването и с данък печалба. В случая данък дивидент би бил

/ 61 000 -6100 / х 0.05 = 2745
Смятам, че неправилно сте определила осигурителните вноски за довнасяне за годината.
Указанията за попълване на Таблица 1

" 5.2. Тази колона се попълва от собствениците или съдружниците в търговски дружества, както и от физическите лица-членове на неперсонифицирани дружества, които декларират доходи от извършване на услуги с личен труд в тези дружества. Те формират годишния си осигурителен доход за тази дейност като на ред 13, колона 5.2 от Таблица 1 вписват съответната част от облагаемия доход, получен от извършването на услуги с личен труд само в тези дружества, деклариран в Приложение 3 част І, Таблица 7, ред 7.10 (и/или в Приложение 3а част І, Таблица 7, ред 7.10 в случай, че за лицето е определено като приложимо българското осигурително законодателство по реда на Регламент 1408/71) от данъчната декларация. Месечният осигурителен доход се определя като тази сума /или сбора от сумите,попълнени в редове 7.10/ се разделя на броя на месеците, през които е упражнявана дейността. "

СОЛ упражнява дейността за всички 12 месеца за годината, а не само през тези 6, които сте посочили със суми за личен труд. Разпределяйки възнаграждението за личен труд на 12 месеца сумата от 60 000 ще се разпредели на 12*5000 и осигурителният доход ще се ограничи до максимума за всеки месец. При това положение изравнителните вноски на максимума ще бъдат за 12 месеца, а не за 6 и отново можете да пресметнете Вашите два варианта.  :smile1:
 :wave:

При първия вариант плащате реални 9650.18 лв.. Тези 6000 са "спестени" в резултат на разход за възнаграждение за личен труд. На практика си дължите 9650.18 лв..

" Е тези 6 000 реално се внасят "
Не, не се внасят, нито намалят задължението Ви - до плащането им " не се стига " благодарение на личния труд от 60 000 . Като сума то , задължението Ви в случая е

" Осигурителни вноски в/у 420лв= 420*25.8%*12 = 1300.32
Данък по ЗДДФЛ = (10 000-108.36)*10%*6 = 5 934.98
Осигурителни вноски за довнасяне = ( 2 400*6 - 108.36*12)*25,8%= 2 414.88 "

или 9650.18

" според мен има смисъл цялото упражнение......"
Да, изплащането на възнаграждение за личен труд определено има смисъл , но зависи от поставената цел. Ако се ограничим в двата Ваши варианта първият не е " по-евтин " от втория.
Обърнах внимание .  :smile1:
Именно този минус игнорирах, за да илюстрирам,че реално внесените пари са 9650.18.
" Общо вноски за годината = 1300.32 + 5 934.98 + 2414.88 - 6 000 =3 650.18лв "

Реално внесените пари за данък и осигуровки обаче ще бъде
1300.32+5934.98+2414.88 = 9650.18

не съм проверявала изчисленията на отделните суми, приемам, че са верни
" Идеята на човека е по този начин да си разпредели неразпределената досега печалба, вместо да плаща 5% данък дивидент."

Точно този мотив не го разбирам, защото е далече по-евтино да си разпредели данък-дивидент.Въпрос на аритметика колко се спестява, но би могъл да си гласува личен труд в размер на дължимите осигуровки, за да си спести ДДФЛ и данък дивидент за този размер. Може пък СОЛ да се осигурява на максимума и в този случай дали ще плати 10 % ДДФЛ или същият процент данък печалба е все едно . Не знаем каква е фактическата ситуация.......От гледна точка на размера на възнаграждението за личен труд - никъде не съм срещала ограничения и ако има пари може да си ги разпредели, особено като си плати и дължимите данъци за това.  :smile1:
 :wave:

" Т.е. аз всяка година ще намалявам резултата с признатите съгл. ЗКПО данъчни амортизации. Формира ли се данъчна временна разлика (тук нямам счетоводен приход или разход)? "

Темата е интересна и се надявам да се получи дискусия . Ще споделя моето мнение, но нека имащи повече опит и знания по въпроса се включат . :smile1:

СС 12
...........
Временни разлики - разликите между балансовата стойност на един актив или пасив и неговата данъчна основа.


СС12 ни дава определение за временна разлика и е видно, че същата произтича не от разходите за амортизации, а от разликите в балансовата стойност на един актив и неговата данъчна основа . Доколкото в САП и ДАП инвестиционният имот ще има различни такива смятам, че ще възникнат данъчни временни разлики , а тяхното проявление е чрез начисляваните амортизации - нулеви счетоводни и съответните данъчни .Обратното проявление на тези данъчни временни разлики би могло да настъпи при продажбата на имота .
Уговорената лихва трябва да не се различава от тази между несвързани лица .
След като е от този месец е достатъчно клиентът да Ви върне оригинала, да опишете фактурата в дневник продажби като анулирана без да издавате за това протокол.

" ЗДДС
Чл. 116. (4) Когато погрешно съставени документи или поправени документи са отразени в отчетните регистри на доставчика или получателя, за анулирането се съставя и протокол - за всяка от страните, който съдържа::"

В случая издадената фактура не е отразена в дневника на доставчика.
 :wave:

ЗДДС
.............
Чл. 112. (1) Данъчен документ по смисъла на този закон е:
1. фактурата;
2. известието към фактура;
3. протоколът.


Кочанът, с който документирате продажбите съдържа данъчни документи, които си имат поредна номерация и във формуляра дапълнително указвате дали е фактура , ДИ или КИ в случая. Ако следва издадените документи да са КИ то документите следва да имат пореден номер от кочана, да е указано, че са КИ и да е посочено отделно към кои фактури са тези КИ .