Да, ако е бил СОЛ и прекратява самоосигуряването.
Е с това има общо!

Няма общо , gergenetsite , ако не излизаме извън контекста на питането.  :smile1:
Да бръкна в касата да си наброя малко

Това няма общо с питането.
Необходимо ли е да бъде съставен ПКО при получаване на плащане по фактура в брой,
http://balans.bg/286-3-8-otchet-za-izvyrsheni-prodajbi-po-zdds/

В табличката може да си въведете ваш текст / тази е свързана с отчет по ЗДДС / .
А не би ли следвало да издам насрещен документ, реално ще имам приход без документ🤔

Ще си направите месечен отчет за приходите по банка примерно.
Може и по банка да се плащат таксите, разбира се. А фактурата не е задължителна освен, ако лицето не я изисква.  :smile1:
А могат ли да се третират като такъв?


Те ще се третират като членски внос, ако СА членски внос. За това следва да има съответна членска маса и тези деца да са там, в тези списъци на членове. Това следва да е предвидено в устава на ЮЛНЦ и други такива подробности, които самото ЮЛНЦ следва да е предвидило, а Вие като счетоводител само да получите тази информация и да осчетоводите таксите в светлината на този факт...
Плащат, за да тренират.

Не упоменавате, че става въпрос за членски внос. По-скоро има характер на такси от стопанска дейност на ЮЛНЦ и следва да имате и касов апарат за платените такси в брой.
Това членски внос ли е или такса от стопанска дейност на клуба ?
Два - за всеки осигурител. Издаването на болничните не зависи от осигурителния доход при различните работодатели/осигурители.
За да не отварям нова тема - фирма, която не е извършвала дейност през 2019 г., но има задължения за лихви /сума по-малка от 500 лв/ с изтекла давност през 2019 г., които отписва и така формира приход, остава ли в хипотезата на предприятие без дейност съгласно ЗСчет.?

ЗСчетоводство
ДР
30. (нова - ДВ, бр. 97 от 2016 г, в сила от 01.01.2017 г., изм. - ДВ, бр. 92 от 2017 г., в сила от 01.01.2018 г.) "Предприятия, които не са осъществявали дейност през отчетния период" са предприятия, за които едновременно са налице следните условия:
...
б) през отчетния период не са възникнали условия да бъде признат приход съгласно Закона за счетоводството и приложимите счетоводни стандарти;

Не отговаряте на определението на фирма без дейност поради неизпълнено условие "б" . В НСИ - Декларация, в която чеквате приходи/разходи под 500 и ГДД в НАП.
И да запитам какъв управител може да бъде пълнолетно лице с трети завършен клас, оправомощено писмено от едноличния собственик на 2-та лева "Капитал" при спазен чл.141 от ТЗ?

Трети, ама пък завършен...
Този пример е за една дейност с два обекта и съответно две материално отговорни лица за обектите.

Да кажем тогава, че имаме управители на две дейности / търговия и услуги примерно / , които обаче няма как да са идентични с управителя на фирмата , вписан в ТР .
Добре де, ако предприятието примерно има две основни дейности и се налага двете дейности да имат ръководители

Ще направим разлика между управителя на фирмата и всеки един от ръководителите на определена дейност с правомощия само за нея, нали ? Управител на фирма А и управители на супермаркет 1 и супермаркет 2 на същата фирма примерно ?
Вторият съдружник е и управител по ТД на 8 часа в друга фирма. Може ли управленската дейност, която упражнява в двете дружества да се оформи в 2 трудови договора - по 4 часа във всяка от фирмите?

https://kik-info.com/forum/index.php?topic=22921.0

Тази тема е една от многото с противоположни мнения по въпроса за управител на ТД. Лично мое мнение е, че ТД не е коректната форма за този вид договори. В същото време обаче виждам множество примери на сключени такива ТД / вкл. и на 4 часа / с управители.
Реално погледнато въпреки задължителния характер на ДУ съгласно ТР управителите са масово дори без такъв или пък безвъзмезден , но се самоосигуряват при извършване на дейност . Другото е "информирано поемане на  риск"
Според мене отговорът на въпроса е не.
Това, че сте на патент не Ви освобождава от воденето на счетоводство след като сте ЕТ.
Цитирам само част от Указанията, които са дадени към Приложение 7 :

" Например, когато е извършвана патентна дейност или дейност върху таксиметров превоз на пътници като едноличен търговец се попълват колони 3 и 4 на Част ІІ. В колона 3 се посочва кодът, съответстващ на конкретния вид дейност, посочен в номенклатурата в Част ІІ. В тези случаи на ред 1 в колона 4 в Част ІІ се вписват приходите от съответната дейност, а на ред 2 общият размер на разходите съгласно данните по Отчета за приходите и разходите. Облагаемият доход на ред 3 се определя, като финансовият резултат от съответната дейност се преобразува по ред, аналогичен на предвидения в Приложение № 2, без да се намалява с размера на приспаднатата данъчна загуба по реда на ЗКПО."

Водите си счетоводство, подавате и ГОД в НСИ . Това, че сте на патент единствено Ви ползва в частта за данъка - такъв за дейността Ви е  патентния.
ние през годината не осъществяваме счетоводство,На патент сме,

А "ние" сте какво ???