Подайте ги сега до 25 число за трите месеца. След 01.01.2013 вече е без значение дали осигуровките са платени или не - обр.1 трябва да е подаден.
Напоследък многото промени ни накараха май да виждаме повече неща от тези, които искат всъщност да ни кажат чрез законите. :laugh:
Декларацията по чл.55 се подава за дължимия данък. След като не се удържа, следователно не се дължи от платеца на дохода и не се подава и декларацията по чл.55.
За лице на трудов договор - да.
Дължи се всичко без ДДФЛ в размер на 660 лв месечно.
Такава промяна и съответно такъв текст в КСО няма.
Всъщност не е правилно да се твърди, че се осигурява като ЗП или ООД - става дума за самоосигуряващо се лице, което се осигурява по ЕГН върху избран от него осигурителен доход. След като този доход е бил 660 в справката за окончателния размер на осиг. доход се пише 660. Друг е въпросът има ли наистина такъв доход за 2012 по ГДД и дали осигурителната му книжка ще се завери на 660 или на минимума от 420. Това зависи от дохода му в ГДД 2012.
Осигуряването е за всички осигурителни случаи на МОД за съответната длъжност, независимо, че лицето е пенсионер.
" Декларацията по чл.  55 от ЗДДФЛ е за доходи облагани с окончателен данък."

ppr  , не си прав - виж новата бланка на декларацията.

Pupeshche, СИС се издава при всяко плащане - нали затова е сметка за изплатени суми. Колкото пъти плащат - толкова СИС .
Само ще коригирам написаното от тебе в частта за внасяне на данъка :

Чл. 65. (1) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 113 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г., изм. - ДВ, бр. 19 от 2011 г., в сила от 08.03.2011 г., изм. - ДВ, бр. 99 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г., изм. - ДВ, бр. 94 от 2012 г., в сила от 01.01.2013 г.) Данъкът по чл. 46 за доходите по чл. 37, ал. 1, т. 1 - 9 и чл. 38, ал. 10 и 12 се удържа и внася от предприятието или от самоосигуряващото се лице - платец на дохода, в срок до края на месеца, следващ тримесечието на начисляването на дохода от предприятието или изплащането на дохода от самоосигуряващото се лице

И ще добавя, че в сроковете на плащане на данъка се подава и декларация по чл.55 за дължимия ДДФЛ.

" В крайна сметка при платен данък и наем за декември в месец декември, подава ли се тази декл 55? "

Не , не се подава в този случай.
"А надвнесените суми могат ли да се приспадат през следващ месец по параграфи. "

Като се има пред вид, че вече сметката е единна би следвало без молби просто да се плати по-малко и това да уравновеси нещата . Не съм видяла обаче в справката да излизат надвнесените суми и това ме кара да не съм толкова голям оптимист. Може би ще го направят да се виждат и надвнесени суми, които да се използват за последващи задължения - иваче би се обезсмислила идеята на единната данъчна сметка.

вероятно написалата поста , на който отговарям се е редактирала........ :wave:
Болничният се описва така, както е издаден, а в приложение 15 дните се ограничават така, както по-горе Таня - ЛС е написала.
Аз бих подала една ОкД5 за прекъсване на дейността и втора за започване без да слагам отметка на вид осигуряване. Такъв ще се посочва само при желание за осигуряване от СОЛ - пенсионер.
"Пазарът на счетоводни услуги е наситен с предлагане и това Ви дава възможност да получите доста по-ниска цена от реалната за този вид труд. "

irenabrili, много, много точно и напълно вярно, за голямо съжаление.........
Всъщност декларирането, че започвате да се самоосигурявате става с подаването на ОкД5 в седемдневен срок от започване на дейността. Ако упражнявате различни дейности подавате за всяка ОкД5, но в сегашния вариант на декларацията вече не се посочва чрез кой ЕИК. Все пак осигуровките се плащат по ЕГН и законодателството не ви задължава, а напротив ви дава правото да се осигурявате на едно основание - т.е. не двойно в случая. Подадената от вас декларация обр.1 и платените по ЕГН осигуровки са достатъчни за удостоверяването на вашето самоосигуряване.