След като ще се издадат нови правилни фактури и сторнират КБ за какво ще служи КИ?

 :good:
Съгласна съм с bobo.
КИ се издава при намаление на цената или количеството , но не и за анулиране на документ.
deny51@abv.bg ,

как е най-добре не знам - за едни едно, а за други - друго. Решението остава за Вас, а е най-добре да е споделено и взето от управителя на фирмата. Проверка може да има и в двата случая и предполагам, че ще има проверени и с коригираща декларация и с изплатени дивиденти.
Както се казва - няма пълно щастие.
Здравейте колеги,
а някой вече подал ли е коригираща декларация по чл.92 заедно с декл.55 и чл.73? Знае ли са какви са санкциите за късно подедните декларации 55 и73? Ако има някой с опит да сподели.

По принцип санкциите са упоменати в съответните закони - каква би била причината да не се налагат и в този случай ? Тъй като срокът за подаване на коригираща декларация е 30.09.2017 г. едва ли някой знае в момента какво следва. Всъщност съгласно законите следват санкции и лихви, но явно ни се иска да вярваме, че приятелското отношение на НАП ги изключва именно сега.

Явно моментът е такъв, че всеки търси някой с опит в ситуацията, но сам не желае да опита. Разбираемо защо. :smile1:
КСО
........
Чл. 41. (1) (Доп. - ДВ, бр. 64 от 2000 г., изм. - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г., изм. - ДВ, бр. 100 от 2010 г., в сила от 01.01.2011 г., изм. - ДВ, бр. 100 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г.)
....................
 Дневното парично обезщетение за временна неработоспособност поради общо заболяване не може да надвишава среднодневното нетно възнаграждение за периода, от който е изчислено обезщетението.
Наредба за командировките в чужбина
.............
Чл. 18. (1) С дневните пари се осигуряват средства за храна, вътрешен градски транспорт и други разходи.
То вече взе да става и смешно - представих си как трупаме печалба 5 години и, ако не ни проверят си я разпределяме без данък на всеки 5. Данъчен рай ще настане !
Аз искам да попитам друг въпрос във връзка с дивидентите. Може ли сега да се плати дивидент за неразпределена печалба за 2008, 2009 година тъй като от колежка чух, че може само 5 години  назад да се изплащат. Има ли такъв срок посочен някъде ?

Колко хора биха се зарадвали, ако колежката Ви е права особено сега в този момент ! Да я послушат, ако искат и да зададат този въпрос на НАП като им дойдат на проверка .
Скрит текст :
Вижте и СС8 за счетоводно коригиране / евентуално / на грешки.По втория въпрос :
ЗКПО
Чл. 37. (1) (Доп. - ДВ, бр. 106 от 2008 г., в сила от 01.01.2009 г., предишен текст на чл. 37, изм. - ДВ, бр. 100 от 2013 г., в сила от 01.01.2014 г.) Непризнатите за данъчни цели приходи и разходи от последващи оценки и от отписване на вземания по реда на чл. 34 се признават за данъчни цели най-рано в годината, в която настъпи едно от следните обстоятелства:

Да, можете да отпишете вземането и през 2017.
https://www.kik-info.com/forum/index.php?topic=12336.0

http://www.account-bg.info/e107/page.php?369.10


https://zakonnik.bg/document/view/qanda/146485/262167 - тука ви трябва абонамент, но може някой да копне статията

Разгледайте и Закона за ЧСИ .

Чл. 75. (1) При откриване през текущата година на счетоводна грешка, свързана с минали години, данъчните финансови резултати за съответните минали години се коригират съгласно изискванията на действащите през съответните минали години закони така, че все едно грешката не е била допусната.

Всяка операция по реда на възникването и. Сторнирането - в годината на неплащане на съответното задължение. Отписването - в годината на наличие на условия за това съгласно ЗКПО. И уведомяване на НАП съгласно чл.75. Преработвате си счетоводните записвания за всяка съответна година и  формирате данъчния резултат все едно не е допускана грешка. НАП прави необходимото за промяна на данъчния Ви резултат през съответните години.
И двамата имат договори за управление, независимо че нямат посочено възнаграждение, не се ли признават за исканите договорни отношения?

Е, това е вече друго нещо.  :good:
Защо обаче пишете, че става дума за самоосигуряващи се собственици, а се оказва , че имат ДУК ? И това, че единият не се осигурява не означава ли, че не упражнява дейност ?

И в двата случая значение има не осигуряването, а наличието на някакви договорни отношения с даденото лице . Осигуряването вече е следствие / евентуално / на тях. При така зададен въпрос бих казала, че и двамата управители нямат право на данъчно-признати разходи за командировка - не съобщавате да има каквито и да било договорни отношения.
На всеки един от съдружниците ли можем да изплатим дивидент 9999 лв. или на всички съдружници общо сумата трябва да е не повече от 9999 лв.

Съгласно примерите в едно Указание на НАП по въпроса - общо на всички максимум 9999 в един протокол .
Да, може да сключи ДУК / не по КТ обаче / . Договорът не се обявява в ТР - достатъчно е, че лицето е вписано като управител на дружеството.
Всичко си е ОК - неприето е неправомерно подаденото уведомление. Вижте сега и в справката за актуалните ТД имат ли си всички ЕКАТТЕ и това е . :smile1:
здравейте, при скрито разпределение на печалбата, трябва ли да се начисли дивидент, и ако да, подаваме ли декл.чл.55?

Ако прочетете темата ще срещнете и изказани мнения по този въпрос. :smile1:
. Щото няма нито логично нито икономическо обяснение защо дивидентът не е платен наведнъж 30000 лв, а три пъти по 9999.99 лв. Айде, да е през няколко месеца как да е, ама три пъти в един месец - ми то свети отвсякъде.

То логическото обяснение е ясно, но дали ще свети по-малко, ако се разпредели наведнъж тази сума от 30 000 , а пуснем 30 пъти едно платежно с 1000 лв. и след всеки превод си ги теглим и внасяме и пак така - 30 пъти.
Доказателство ,че няма плащане е декларацията .че не е платил и задължението да плати до...

Добавете към това и чл.75 ЗКПО . :smile1: