Найс, а :smile1: :smile1: :smile1:

Яко, както биха казали тийнейджърите !  :lol:

Уви, така ще се кара, дано по-рядко да изтегляме късата клечка!!!


И да вземем да ръсим сол да не дойдат крокодили / по Слави Трифонов / .
И ако при дивидентите, да речем, можем да минем изцяло по банков път, ако излезе категорично становище по въпроса,

Angel Halembakov  ,
вече извън темата - кога ли ще имаме това щастие да прочетем категорично становище ? А още по-добре, ако имаме недвусмислен и ясен законов текст , но явно яснотата не е за предпочитане. Когато е неясно става като ловенето на риба в мътна вода. За голямо съжаление може да се каже , че законодателството ни има един резерв за прибиране на пари именно от разнопосочното тълкуване на законови текстове. Нещо като златна мина са.
 какво правим с вноските по чл.134 от ТЗ,

Аз мисля, че и с тях правим същото - вземаме Решения за всяка конкретна сума и плащаме по това Решение.
Правото на дивидент наистина произтича от членственото правоотношение, но без решение за вземане на дивидент не може да се реализира. Така че смятам, че определящото основание е решението.

Аз се "прикрепям" твърдо към това мнение .  :smile1:
Дори и да намеря основание за признаване на такъв разход счетоводно то при проверка няма ли да се третира като начин за избягване на плащане на данък дивидент?

Бихте ли намерили основание да осребрите една фактура , издадена на името на съвсем различна от Вашата фирма ? Носят я и я осребрявате ? Извън контекста на командировки същото е и с ФЛ - какво място има такава фактура изобщо в счетоводството Ви дори и да е разчет ? Разчет за какво ? И всъщност въпросът е не дали няма да се третира като разпределение на дивидент, а че всъщност е точно това или скрито разпределение на печалбата.
Да, ако е бил СОЛ и прекратява самоосигуряването.
Е с това има общо!

Няма общо , gergenetsite , ако не излизаме извън контекста на питането.  :smile1:
Да бръкна в касата да си наброя малко

Това няма общо с питането.
Необходимо ли е да бъде съставен ПКО при получаване на плащане по фактура в брой,
http://balans.bg/286-3-8-otchet-za-izvyrsheni-prodajbi-po-zdds/

В табличката може да си въведете ваш текст / тази е свързана с отчет по ЗДДС / .
А не би ли следвало да издам насрещен документ, реално ще имам приход без документ🤔

Ще си направите месечен отчет за приходите по банка примерно.
Може и по банка да се плащат таксите, разбира се. А фактурата не е задължителна освен, ако лицето не я изисква.  :smile1:
А могат ли да се третират като такъв?


Те ще се третират като членски внос, ако СА членски внос. За това следва да има съответна членска маса и тези деца да са там, в тези списъци на членове. Това следва да е предвидено в устава на ЮЛНЦ и други такива подробности, които самото ЮЛНЦ следва да е предвидило, а Вие като счетоводител само да получите тази информация и да осчетоводите таксите в светлината на този факт...
Плащат, за да тренират.

Не упоменавате, че става въпрос за членски внос. По-скоро има характер на такси от стопанска дейност на ЮЛНЦ и следва да имате и касов апарат за платените такси в брой.
Това членски внос ли е или такса от стопанска дейност на клуба ?
Два - за всеки осигурител. Издаването на болничните не зависи от осигурителния доход при различните работодатели/осигурители.
За да не отварям нова тема - фирма, която не е извършвала дейност през 2019 г., но има задължения за лихви /сума по-малка от 500 лв/ с изтекла давност през 2019 г., които отписва и така формира приход, остава ли в хипотезата на предприятие без дейност съгласно ЗСчет.?

ЗСчетоводство
ДР
30. (нова - ДВ, бр. 97 от 2016 г, в сила от 01.01.2017 г., изм. - ДВ, бр. 92 от 2017 г., в сила от 01.01.2018 г.) "Предприятия, които не са осъществявали дейност през отчетния период" са предприятия, за които едновременно са налице следните условия:
...
б) през отчетния период не са възникнали условия да бъде признат приход съгласно Закона за счетоводството и приложимите счетоводни стандарти;

Не отговаряте на определението на фирма без дейност поради неизпълнено условие "б" . В НСИ - Декларация, в която чеквате приходи/разходи под 500 и ГДД в НАП.
И да запитам какъв управител може да бъде пълнолетно лице с трети завършен клас, оправомощено писмено от едноличния собственик на 2-та лева "Капитал" при спазен чл.141 от ТЗ?

Трети, ама пък завършен...
Този пример е за една дейност с два обекта и съответно две материално отговорни лица за обектите.

Да кажем тогава, че имаме управители на две дейности / търговия и услуги примерно / , които обаче няма как да са идентични с управителя на фирмата , вписан в ТР .
Добре де, ако предприятието примерно има две основни дейности и се налага двете дейности да имат ръководители

Ще направим разлика между управителя на фирмата и всеки един от ръководителите на определена дейност с правомощия само за нея, нали ? Управител на фирма А и управители на супермаркет 1 и супермаркет 2 на същата фирма примерно ?
Вторият съдружник е и управител по ТД на 8 часа в друга фирма. Може ли управленската дейност, която упражнява в двете дружества да се оформи в 2 трудови договора - по 4 часа във всяка от фирмите?

https://kik-info.com/forum/index.php?topic=22921.0

Тази тема е една от многото с противоположни мнения по въпроса за управител на ТД. Лично мое мнение е, че ТД не е коректната форма за този вид договори. В същото време обаче виждам множество примери на сключени такива ТД / вкл. и на 4 часа / с управители.