... от негово име по ЕГН нали мога да внеса касово сумата от друг град, все пак е моя грешката.

Важното е в полето задължено лице да бъде вписано правилното име. :smile1:
Проблема е, че това е от старата счетоводителка, която вече не е служител,а тя казва не: незнам- забравила съм!!!

Това със старата счетоводителка е несериозно - сега Вие сте настоящата счетоводителка и вие следва да оправите нещата. Неприятно е, но това е положението. Съгласна съм с Пъпешче - вземете си сега операцията приход по каса. Направете си един ПКО и приключете въпроса - станалото е станало, важното е да си приведете касата в актуален вид. Обясненията са си за Вас в случай на необходимост, а не да ги пишете някъде.
 Аз мисля 25.03.2016г и с код 5.

Начислихте заплатите за 03.2016 на 25.03.2016 ли ?
Разяснение на НАП :
Скрит текст :

http://www.tita.bg/page/341

Не знам на практика някой ЧСИ да е дал информация на взискателя за сумата на своето възнаграждение , съдържаща се в плащането по запора.
Според мене не би трябвало отстъпката да е от фиксираната цена / по фактурата, която разглеждам /. По-скоро е от данъчната основа на фиксираната цена / фиксирана цена минус ДДС / .
Ако можеш да ми кажеш, от какво е формирана ДО-3.499, защото ако е разликата м/у фиксираната цена и ТО, то тогава тя ще е 22,...%, а всъщност ТО при цигарите е до 6%.

Във фактурата въобще не е упомената отстъпка , а просто на реда с наименованието на цигарите е посочена и фиксираната цена. А относно 3.499 това е в графата единична цена и после се начислява ДДС. Според мене тази цена 3.499 , която се явява и данъчна основа си е цената , намалена с отстъпката.
Този пример ме накара да погледна една фактура за цигари, но нещата изглеждат така :

Пример :
покупка
цигари Уинстън - 4.50 фиксирана цена   - данъчна основа - 3.499
                                                                                ДДС                        - 0.70
                                                                              общо                      - 4.199

продажба

продажна фиксирана цена 4,.50  = 3.75 + 0.75 / ДДС /

Примерът е от реална фактура, но цифрите са за една бройка. Не е посочена изрично ТО .
Наистина е чудо, но ако се покрият задълженията без превод ще е двойно чудо:)

Хахах , освен да почакам :)))

/ да не би от НАП да знаят и без декларации сумите ....... да вземат да ги отменят /
Такова чудо случвало ли ви се е : подала съм Д6 13/2015 и декларацията към момента все още е в режим "обработка". В същото време поглеждам задълженията на лицето и ...там вече са отразени вноските за довнасяне по 13/2015. Направо гледам и не вярвам на очите си - как е възможно това  / но е факт / ???

/ не е въпрос...малко офтопик... :smile1:/
Здравейте,
Използвам темата, за да ви попитам следното: ЕТ с патентна и непатентна дейност. Попълвам приложение 2 и приложение 7 от ГДД, както и справка за окончателния размер ... От НАП връщат човечеца, като му казват, че трябва да подаде само едно от приложенията - или 2 или 7. Според мен не са прави, а вие как мислите?

Две , разбира се - след като има  патентна и непатентна дейност Прил.2 и Прил.7. Все пак има някаква причина да са му казали това - може да не е разбрал точно.
възможно ли е това прихващане

Възможно е, но трябва да имате направен протокол за това. И въпрос - вероятно става дума за един и същ контрагент ?
Прихващане ?

401/411 ?
Да, губи правото на отстъпка.
Начисляване на ДДС във фактура за аванс
Ивайло Кондарев – данъчен консултант

Въпрос: Издадохме проформа с нулева ставка ДДС на македонска фирма за износ на наша проукция (ние сме производителя). Фирмата от Македония ни изплати 50% аванс от стойността на продукцията.
Трябва ли да издадем оригинална фактура в 5-дневен срок от получаването
 на парите за получения аванс (ако трябва да издадем фактура, с каква
 ставка – с 0 или с 20 на сто ДДС да бъде авансовата фактура оригинал)?

    Отговор: На основание чл. 113, ал. 1 от ЗДДС всяко данъчно задължено лице - доставчик, е длъжно да издаде фактура за извършената от него доставка на стока или услуга, или при получаване на авансово плащане преди това (освен в случаите, когато доставката се документира с протокол по чл. 117 от закона). Това означава, че когато българско данъчно задължено лице получи паричен превод (плащане) от лице, установено извън Общността във връзка с доставка за износ, задължително е издаването на фактура с реквизитите по чл. 114, ал. 1 от закона, в 5-дневен срок от получаване на плащането. В нея то трябва да посочи ставка от нула на сто.
Отделен е въпросът, че задължението за съставяне на такава фактура няма кой знае какво логично обяснение, както и че при неиздаването й доставчикът едва ли може да бъде санкциониран по чл. 182 от ЗДДС.
Във връзка с въпроса на фирмата - износител, е нужно да се отбележи и следното:
Издадената фактура за авансовото плащане по доставка, облагаема с нулева ставка (в случая съгласно чл. 28 от ЗДДС), трябва да се отрази в дневника за продажбите в периода на издаването й (чл. 124, ал. 2 от закона). Начинът на нейното отразяване е идентичен с този на окончателните фактури, съпровождащи физическия износ на стоките. Това означава, че данъчната основа (стойността) на аванса се посочва в дневника за продажбите в колона 19 „ДО на доставките със ставка 0% по глава трета от ЗДДС”, съответно в клетка 14 на справката-декларация за ДДС.
Фактурите, които следва да се съставят във връзка с възникване на данъчното събитие по повод доставки на стоки (и услуги) по глава трета от ЗДДС – при реалното осъществяване на износа, също следва да намират отражение в дневника за продажбите на износителя. Не е необходимо обаче сторниране на фактурите за авансовите плащания, тъй като те не са погрешно съставени. За да няма дублиране на обороти, в окончателната фактура за износа на отделен ред следва да се посочат вече платените (и документирани) аванси. Като данъчна основа в тази фактура трябва да се впише (и съответно да се отрази в колона 19 в дневника за продажбите и в клетка 14 на справката-декларация за ДДС) стойност, равна на разликата между договорената за износа цена и платеният и вече фактуриран аванс/аванси.
От казаното следва, че на практика стойността на авансите е отразена като доставка, облагаема с нулева ставка, преди реално да е осъществен самият износ. Това не следва да поражда проблеми, тъй като произтича от самата нормативна уредба на ДДС.
За отбелязване е обаче, че, съдейки от Разяснение на НАП с изх. № 3-2598 от 3.06.2008 г. относно реда за доказване на доставките с нулева ставка по смисъла на чл. 28 от ЗДДС, за приходната администрация стойността на получените и фактурирани аванси за износ явно не трябва да се взема под внимание при изчисляване на съотношението по чл. 92, ал. 3 от ЗДДС – защото доставките все още няма да са удостоверени с изискваните от ППЗДДС (чл. 21 - чл. 38) документи
Здравейте. Моля за помощ относно следния казус - Имам наложен запор върху банкови сметки.

По отношение на този запор ще трябва да кореспондирате с банката какви удръжки по запора ще Ви прави и дали ще прави, позовавайки се на чл.446. Много е вероятно да Ви изискат някакви документи / декларации и други подобни , с които да удостоверите доходите си . Най-важното е да има "желание за диалог " по въпроса от страна на банковата институция . Няма значение какъв произход има дохода Ви, защото чл.446 не прави изключения по отношение на това обстоятелство.

" чл.446
 (1) (Изм. - ДВ, бр. 50 от 2008 г., в сила от 01.03.2008 г.) Ако изпълнението е насочено върху трудовото възнаграждение или върху друго каквото и да е възнаграждение за труд..."
Не вписвайте последните 4 цифри - те са разширение на основния ЕИК и не се вписват. Вероятно става дума за общинско предприятие с ЕИК на общината + 4 цифри за предприятието.
Сега обаче се сещам, че той започна дейност от 16.09.2015г. Дали да направя корекция декларацията?

 Грешката е вярна и декларацията Ви е правилно подадена !  :good:
Първо уточнете в частна полза ли е сдружението или е в обществена. Ако е в обществена полза ще трябва да подадете отчетите в Централния регистър на юридическите лица с нестопанска цел към Министреството на правосъдието.

Много важно уточнение !  :good:
.......трябвало да бъде публикуван в някакво "списание", което ме озадачи.
Какво е това списание и мога ли аз чрез ЕП да го подам, или да се отзова на многобройните предложения на фирми, извършващи услугата?

Правилно сте разбрали - ще го публикувате не в ТР, а в специализирано издание / вкл. и електронно / и да, можете да ползвате предложения на фирми, предлагащи услугата . Те ще Ви предложат както вариант на хартия, така и публикуване чрез интернет и ще изберете удобния за Вас вариант.
Според мене би трябвало да разделите общата сума на доходите на лицето по видове пропорционално на работните дни за всеки месец поотделно. В такъв смисъл е и Указанието. Така мисля. :smile1:

" Месечният осигурителен доход в колони от 5.1 до 5.4 при упражняване на трудова дейност за непълни месеци, се определя като сумата в ред 13 на тези колони, се разделя на работните дни за периода, през който е упражнявана дейността. "