Намалението ще е за третото тримесечие.

 :good:
Ако правилно те разбирам, като задължение би следвало да изчезне след 01.07 ?

Мисля, че задължението за второ тримесечие ще остане, а намалението ще бъде вече от 01.07.2014 .
Днес подадена мисля, че няма как да влезе в сила със задна дата - логично е задължението да стои, а намалението следва да е от датата на подаване.

от указанието в декларацията :
" Срок за подаване на декларацията
Няма срок за подаване на декларацията, но намалението на авансовите вноски се ползва след нейното подаване. "

Всичко това е за Ваша информация - няма задължителни изисквания от НАП или банките за това, какво ще пишете в платежното извън задължителните реквизити.

код 11 00 00
Декларирате данък-дивидента с декларация чл.55 до 31.07.2014 г. от фирмата . На платежното за данъка - наредител - фирмата. Период не е задължително да се попълва, като практика съм срещала различни варианти - месец на вземане на решението, период-съответното тримесечие или месеца на дължимост на данъка .
Не, не се виждат като надвнесени ...

Така и предполагах, че трябва да е.  :smile1:
По принцип имате право да изискате възстановяване на всички надвнесени суми, независимо за какво се отнасят те. Друго си мисля обаче - Вие не сте декларирали пред платеца на дохода, че сте СОЛ и той съвсем правомерно Ви е направил удръжките и съответно ги е внесъл по фондове. Вие си искате евентуално Вашите удържани суми, но така и платецът на дохода остава да е внесъл повече за своя сметка, което не е така при положение, че не сте декларирали определени обстоятелства . Интересно ми е във Вашата единна сметка виждате ли тези суми като надвнесени ?
Ако сте задължена да имате касов апарат трябва да издадете и касова бележка. Вижте Наредбата за касовите апарати и там се ориентирайте дали Вашият статут изисква или не да имате касов апарат. В случай, че сте задължена, но нямате плащането по касов път е невъзможно и следва да получите парите си по банка. Иначе да - тази фактура влиза в дохода ви , който ще декларирате за 2014 г. с подаване на ГДД .

http://lex.bg/bg/laws/ldoc/2135540645
Задължително по банков път се плащат само фактури равни или над 15 000 . Фактурата може спокойно да се плати в брой .
" ... по какъв начин работодателя легално може да ми плаща остатъка от договорената сума, така че да не ми се спира борсата с 60%. "

Да Ви  плаща по-дълго време суми под 300 лв. след НПР до изчерпване на сумата .Правя уговорка, че в договора трябва да е отразено всичко това - месечните суми и начина на плащане , за да отговаряте на изискванията за право на обезщетение . В отговора на Ирена това е т.1 .  :smile1:

Ако работата е за три месеца по 500 лв. документално да бъде примерно за 6 месеца по 250.
" Просто сумата ще се трупа в сметката за данъци, ще си стои надвнесена..."

Дали обаче ще е така ? Ако ЕТ-то има и други задължения текущо към Републиканския бюджет тези суми ще ги покриват и накрая на годината ще има надвнесени, но едва ли точно разпознаваеми като ДДФЛ - авансови вноски на ЕТ-то. Иначе от НАП не спират никого да налива пари по сметките......
Авансовите вноски е следвало да се обявят чрез подаване на декларацията по чл.50 в частта и за прогнозната печалба и избор на опцията за внасяне на авансови вноски по чл.83 ЗКПО.

Чл. 83. (Изм. и доп. - ДВ, бр. 110 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.; изм. и доп., бр. 94 от 2012 г., в сила от 01.01.2013 г.) (1)(Предишен текст на чл.83 - ДВ, бр. 110 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.; доп., бр. 94 от 2012 г., в сила от 01.01.2013 г.) Данъчно задължените лица правят месечни или тримесечни авансови вноски за корпоративния данък на базата на прогнозна данъчна печалба за текущата година.
(2) (Нова. - ДВ, бр. 110 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.) Авансови вноски не правят:
1. (изм. - ДВ, бр. 94 от 2012 г., в сила от 01.01.2013 г.) данъчно задължените лица, чиито нетни приходи от продажби за предходната година не превишават 300 000 лв.;
2. новоучредените данъчно задължени лица за годината на учредяването им, с изключение на новоучредените в резултат на преобразуване по Търговския закон.;
(3) (Нова - ДВ, бр. 94 от 2012 г., в сила от 01.01.2013 г.) Лицата по ал. 2 могат да правят тримесечни авансови вноски по реда на тази глава, като в този случай не се прилага чл. 89.

Ако не е задължен, но е избрал да прави авансови вноски то те могат да бъдат само тримесечни. Смятам, че това, което прави - да внася по желание месечни авансови е незаконосъобразно.
Тези авансови вноски ЕТ-то ги прави на база декларирана прогнозна печалба  за 2014 ли ?
Но плаща авансово само данъка по сумата, намалена с признатите 25% разходи нали? - без осигуровките в/у нея и не подава декл. 1 или греша?
Да , плаща ДДФЛ само на сумата по ГД, намалена с НПР без да се приспадат осигурителните вноски. Обр.1 се подава само за авансовите вноски върху 420 лв. като СОЛ .
Полученият доход по граждански договор би следвало да е изплатен без направени от него никакви удръжки, защото лицето е самоосигуряващо се. При изчисляване на авансовия данък не следва повторно да приспадате личните осигуровки, защото веднъж вече е ползвана тази сума за намаление на данъчната основа при изчисляване на ДДФЛ. И да, СОЛ следва да подаде декларация по чл.55 за дължимия ДДФЛ по този ГД .
СС 16
.............
4. Първоначално всеки дълготраен материален актив се оценява по цена на придобиване, която включва покупната цена (включително митата и невъзстановимите данъци) и всички преки разходи.

Реално покупната цена на актива е била 2400 през 2013 г. и правилно сте завели актива след въвеждането му в експлоатация по тази покупна цена. Издаденото КИ обаче я "коригира" в посока намаление . Правим уговорката, че КИ е правилно издадено и се отнася за намаление на цената, защото по принцип КИ е за намаление на количество или единична цена. Въпросният актив е бил заведен вероятно в САП през 2014 г. след като става ясно от написаното от Вас, че до 03.2014 е бил на отговорно пазене. Следва да коригирате стойността на актива в САП и да коригирате също така начислената амортизация доколкото това касае един отчетен период - 2014 г..

ЗКПО
.............
Промяна в стойностите на данъчния амортизируем актив

Чл. 62. (Доп. - ДВ, бр. 94 от 2010 г., в сила от 01.01.2011 г.) (1) (Доп. - ДВ, бр. 94 от 2010 г., в сила от 01.01.2011 г.) Промяна в стойностите на данъчния амортизируем актив се извършва при настъпване на обстоятелства, налагащи промяна съгласно този закон или счетоводното законодателство, с изключение на случаите по чл. 61.
(2) Промяната в стойностите на актива се отразява в данъчния амортизационен план към 1 януари на годината, в която са установени обстоятелствата, налагащи промяната. Не се извършва промяна в данъчния амортизационен план и не се коригира начислената данъчна амортизация за предходните години.
Това си е една новина, заслужаваща адмирации като практическа инициатива . Благодаря на Катя, че я сподели тука . Надявам се промяната да стане с отчитане на всички необходими стъпки, гарантиращи точност на информацията при работодателя. Представям си до какво ще доведе непредставянето на болничен или заместващия го документ от работника на работодателя - корекции на обр.1 и 6 и надвнесени суми по единните сметки по фондове. Това ще рефлектира и върху изплащането на болничния, защото вероятно НОИ няма да плати болничен при образец 1 от работодателя, в който лицето си е " на работа " . Все пак това е голяма крачка напред и дано да е успешна.
Някой с друго мнение?
За да бъде достоверна информацията не ли по - правилно да се заведе с курса на БНБ при  освобождаване на митницата?

Ами, ако по някаква причина не освободите стоката от митница - няма да я заведете ли в счетоводството ?
Важно било, кой поема риска и отговорността от неизпълнение или лошо изпълнение на услугите. Определянето на това, дали съдружниците носят изцяло риска и отговорността ми се струва твърде субективно, особено ако става въпрос за едно лице, което е собственик на ЕООД и получава възнаграждение за положен личен труд.

Страна по дадена договореност е самото дружество, а не съдружникът в качеството му на физическо лице. Той само полага личен труд с цел изпълняване на тази договореност от страна на дружеството. По принцип договорът за личен труд си е по ЗЗД , а не по КТ , а по отношение на отговорността съдружникът носи такава пред дружеството, но не и пред друга страна и в никакъв случай не е независимо лице доколкото изпълнява дейност по взаимоотношения , договорени не от него, а от юридическото лице .
" след 1 месец се появи лице и ви каже ,че не е купувало стока от вас "

Ако това е истина въобще е нямало сделка и фактурата си е за анулиране , мисля .