...търси си щастието в Великобритания и има все още надеждата да започне да реализила приходи в Бг.
 Как да подам очета - като без приходи  или изцяло със загубата ?

Търсейки щастието си вероятно прави разходи с цел получаване на приходи ? Как се виждате в светлината на т.30 в определението на това що е то фирма без дейност ?
СС 18
3.1. (изм. - ДВ, бр. 86 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.) Приходът се определя по справедливата стойност на полученото или подлежащото на получаване възнаграждение под формата на парични средства.
.......................
7.1. Приходът, свързан със сделката за извършване на услуги, се признава в зависимост от етапа на завършеност на сделката към датата на съставянето на счетоводния баланс, при условие че резултатът от сделката може да се оцени надеждно.

Прихода ще си признаете за частта от съответната година - в случая до 31.12.2019 на база сключения договор. Фактурата издавате на датата на данъчното събитие - съгласно договора при плащането през 2020.
Т.е. във 31, 31а и 34 попълвам само личния доход и данъка (след изваждане на 25% на признати разходи, умножавам по работните дни и от полученото пиша 10%)?

Тези 25 % може и да не Ви се полагат , ако под личен доход имате предвид доход от личен труд като самоосигуряващо се лице.
ЗДДФЛ
чл.73
(7) (Нова - ДВ, бр. 98 от 2018 г., в сила от 01.01.2019 г.) Справката по ал. 6 се предоставя в срока и по реда на ал. 2, 4 и 5.

.............
(2) (Нова - ДВ, бр. 113 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г., изм. - ДВ, бр. 94 от 2012 г., в сила от 01.01.2013 г.) При преобразуване или прехвърляне на предприятие справката по ал. 1 се изготвя от правоприемника.
Може би трябваше да уточня, че мястото, където се продава брашното и фактурирането не са в един и същи обект.И все си мисля,че можем и без СУПТО 

Най-важното обстоятелство в случая. :smile1: :good:
Завеждам го в счетоводната програма за съжаление по себестойност(наше производство е) и след това го изписвам след продажбата.

Вижте тука имаше специална тема по въпроса със счетоводните кантори - описаният от Вас вариант изисква задължително СУПТО освен, ако не преминете на плащане само по банка.
Фри? Това фактури ли е? Леле, какво направихте с това спестено време :)))

Ами станало е  фри...
Ако сте сигурни, че фактурата не е платена по банка или с карта ще си получите касовите бележки от Еконт - дават ги наведнъж с един опис. Просто си ги изискайте. Бих казала, че Еконт работят много точно.
 
Лицето ще изиска днес старата си длъжностна характеристика, за да е сигурен какво точно пише. Реално, за мен, тази смяна на длъжност е направена само и само да бъде освободен по чл. 71, а не по взаимно съгласие.

Някак погледнах на въпроса от гледна точка на "борса" и ми се стори странно питането. Имало ли е вариант за взаимно съгласие ?
 Лицето ще изиска днес старата си длъжностна характеристика, за да е сигурен какво точно пише. Реално, за мен, тази смяна на длъжност е направена само и само да бъде освободен по чл. 71, а не по взаимно съгласие.

Всъщност каква е "задачата" ? Вие питате в качеството си на ... ?
Да за декл. 1 също, важното е да не е ощетено лицето и да получава по-малка пенсия. ошото е, че, за да се прехвърлят в НОИ фондовете ;ицето трябва да има 5 години до пенсия,така пишеше на сайта им.
https://nap.bg/page?id=528

Всъщност това не е така. Точният текст е :
" •Осигурените в универсален пенсионен фонд лица могат да променят осигуряването си от универсален пенсионен фонд във фонд "Пенсии", съответно във фонд "Пенсии за лицата по чл. 69", с увеличена осигурителна вноска в размера на осигурителната вноска за универсален пенсионен фонд, не по-късно от 5 години преди възрастта им по чл. 68, ал. 1 от КСО и ако не им е отпусната пенсия за осигурителен стаж и възраст."
Колеги, прехвърляте ли осиг. вноски по ф. ДЗПО към ДОО, целата е да не се ощетяват пенсиите? Може ли да се прехвърлят и за минал период или след подаване на заявление от следващ месец?

Всъщност като се подаде Заявлението цялата натрупана сума от единия фонд преминава изцяло към другия. Изразът " за минал период " някак няма смисъл.
Причината да го напиша беше ей това тука :

 въпроса е дали само персонално узържаните от получателя на доход или целия осигурителен разход на платеца?

 :smile1:
Вижте чл.52 ЗДДФЛ - там си е точно казано.