според мен - 1 е достатъчно

Не и за ползване на осигуровките в намаление на данъчната основа. :smile1:
Какво точно се разбира под : "внесени чрез дружеството"? 1. Че СОЛът се самоосигурява като съдружник в това дружество и Д1 се подава от това дружеството  или 2. Осигурителните вноски са преведени от сметката на дружеството.

Според мене - двете заедно.
Според мен не,

Да, правилно освен, ако не реши да се възползва от чл.50а ЗДДФЛ :
Чл. 50а. (Нов - ДВ, бр. 97 от 2017 г., в сила от 01.01.2018 г.) Местните физически лица могат да декларират в годишната данъчна декларация по чл. 50 придобитите през годината доходи по чл. 13, полученото имущество по наследство, завет и дарение, както и полученото имущество с възстановено право на собственост по реда на нормативен акт.
Въпроса ми е: Мога ли да подам уведомление за заличаване, преди да съм получила отговор, че лицето е назначено. Ако не мога, а отговора закъснее, ще мога ли да залича лицето или ще имам проблем?

Не подавайте сега заличаване - изчакайте регистрацията на договора и тогава подайте. Независимо от времето няма да имате проблем със заличаването.
Здравейте,

с ДС се променят вече договорени условия по сключен трудов договор. Ако в ТД е упоменат КИД на дадено лице бихте могли да направите и ДС, в което да актуализирате този код. Ако се налага ще направите и промени в длъжностната характеристика . Уведомление не се подава в този случай - нямате промяна нито в срока на договора, нито на длъжността. Промяната ще отразите и в Д1 на всеки нает във фирмата.

Предполагам, че вместо ДС би могло да се приложи и една Заповед за промяна на дейността към досието на всеки, но най-важно е отразяване на тази промяна в Д1.
Те на същите длъжности ли ще си останат ?
Аз успешно подадох уведомления и в неделя и вчера - естествено без да имам върнат резултат. Това обаче, което описваш ми се случваше непрекъснато при подаване на Д1 и Д6. С постоянство стана. Подавах Д1/6 вчера - за днес не знам как е.
Не е казано целия заем върнете част от него. Останалото ще го отпишете в 2021 стават 5 години. Лихви може да отписвате на всеки 3години.... Мисля че ще се получи.

На кого ще го върне ? Ако става дума за фиктивни пари как ще обясни на наследниците какво става, че и да декларират "доход"  ? Сред наследниците може да не е само синът. Някой от тях може и реални пари да си потърси след като има това "наследствено" право.
Всичко това хубаво, но дали това са реални пари за издължаване ? Нищо чудно да са едни пари на хартия и този въпрос с издължаването е малко деликатен може би.  :smile1:
Фактурата има ли дата ?
Запетайките са важно нещо :)
В тази връзка се сещам за нещо прочетено някъде, някога...
" Не се лекувайте по интернет, за да не загинете от печатна грешка "
/ извинявам се за офтопика /
Хубав слънчев ден !
Конкретният отговор ще си дадете Вие.  Няма кой да реши вместо Вас.:smile1:
Заедно със собственика ще направите избора, на който имате право.
След като всичко това Ви е известно не виждам смисъл във въпроса - явно е без значение какво ще изберете.
Вижте ЗБДОО Приложение 1 към чл.9 т.1 - Забележка 3


3. Осигурителят определя основната икономическа дейност съобразно преобладаващия брой заети лица по трудови правоотношения. Определянето на групата професии се извършва по структурата на Националната класификация на професиите и длъжностите - приложение № 2 към Заповед № РД-01-931 от 27.12.2010 г. на министъра на труда и социалната политика.

Когато осигурителят осъществява две или повече икономически дейности, основната му икономическа дейност се определя от дейността, в която са заети най-голям брой лица, работещи по трудово правоотношение. В този случай при определянето и не се вземат предвид работниците и служителите, които са общофункционално свързани с всички дейности на осигурителя. При равен брой работещи по трудови правоотношения в отделните дейности основната икономическа дейност на осигурителя се определя по негов избор.
Към ГДД има различни приложения в зависимост от произхода на дохода за деклариране. Когато си изясни точно как ще се случват нещата ще намери и подходящото Приложение към ГДД. Всяко от тях съдържа подробна информация за вида на доходите, които обхваща.
А срокът за подаване на приложение 11 е до 10.01.2021г. или до 10.02.2021г.

Ако примерно е до 10.01.2021, но Ви донесат документите и ги входирате с дата след 10.01.2021 срокът вече няма как да е този. Получавате, входирате , подавате. :smile1:
Най-вероятно доходи от граждански договори в общия случай, ако не е нещо друго, което в момента не е изяснено в питането.
Допускаме, че щом има поле за имената и на бащата следва да се впишат. И аз съм установила, че ако се чекне "не е избрано" от падащото меню софтуерът приема информацията. Същото е и за майката . :smile1:
Ако имате данните пък попълнете ги. :smile1:
https://www.noi.bg/forusers/faq/191-faqbgunemplkso/6170-faqpob40

Открих това. Вторият параграф приложим ли е в конкретния случай и как следва да се декларират месечните доходи, ако са под МРЗ за страната?

Всъщност този отговор на НОИ отговаря и на Вашия въпрос. Няма проблем да се получават възнаграждения успоредно с обезщетението за безработица при упоменатите в линка условия. Доходите се декларират с подаване на годишна данъчна декларация.
Здравейте,

според мене коректно е тези доходи да се посочат в частта за граждански договори, защото не са придобити от лицето в качеството му на адвокат, за каквото е регистрацията като свободна професия / вероятно / .