Осигуровките са спрямо мястото, от където се полага труда (директива 883/2004 мисля, че е), тоест при дистанционна услуга от БГ - БГ.

Да, тази е.  :smile1:
 Едва ли ще дойде да осигурява чуждата фирма лицето в България  :wink1: :wink1:

Самото лице извършва услуга в съответната държава от ЕС. Нейно е и приложимото осигурително законодателство.
Фактурата се издава само при поискване от лицето. Не сте длъжни да издавате при всяка продажба. За сумите, които са продажби без фактура съставяте отчет продажби.
 нужно ли е физическото лице да има регистрация като свободна професия и регистрация по ДДС?

Според мене да и за двете.
Това не е от значение. Вижте датите и текста срещу тях - осигурен за ..... случаи. Последната като подадена и като дата е валидната, а не подредбата в таблицата.
Здравейте,
всяко захранване на сметка или каса / независимо от сумата /   трябва да има своето основание - при юридически лица това са вноски по чл.134 ТЗ или заем от собственика. Не е необходимо за всяка сума да имате договор или Решение за вноски по чл.134 - тези суми могат да са част от една глобална сума.
Принципно това е най-доброто решение. От него могат да се възползват тези, които "плащат" заплатите месец за месец. При плащане на заплати следващ месец се нарушава принципа на "получени" суми през календарната година. Не знам кому е нужна тази сложна гимнастика, но така казват закона и наредбите.
Личните ми наблюдения са, че проблемът не е в програмните продукти, които правят всичко коректно.

Просто трябва да се следва правилно предвидената за това процедура по формиране на 73/6 като "стъпки" , заложени в софтуера.
Ами те са в справката за 2020 и няма какво да правят в справката за 2021

Именно - така и трябва да бъде. Въпросът е да си видят програмния продукт за ТРЗ и като обхващат периода 12.2020-11.2021 да се изключват облекченията от 2020, а да включва тези от 2021.
Да. Правите изравняване за 2021 - значи облекченията за 2021 фигурират навсякъде - справка, служебни бележки.

Питането е за облекченията за 2020, които са във ведомостта за 12.2020, а РЗ са изплатени 01.2021.
 дали ще ми приеме системата това да стане от 01.01.2022, май съм закъсняла.

Като пробвате ще ни кажете Вие вече.  :smile1:
Добро утро!
Не е необходимо да има прекъсване и започване. Подаване на ОКД5 от желания за осигуряване ЕИК с чекване на осигуряване ще активира осигуряването от новия ЕИК. Това можете да видите после в история на самоосигуряването с ПИК.
 сега въпроса е дали да си самоначислим 20 % на 50 000 лв или на 100 000лв

Не следва на нищо да си самоначислявате ДДС. Обърнете се към адвокат и обжалвайте. Има доста такива заведени дела по подобен повод.

В самият акт на регистрация по ЗДДС е посочен първия данъчен период , през който сте задължени да започнете да си начислявате ДДС.
1. Не се начислява ДДС тъй като е еднократно изплатена сума в рамките на 1 година.

Този е най-близкият до истината отговор, но не поради еднократността на изплащането на сумата. След достигането на оборот от 50 000 / достигате го 31.08.2021 примерно / подавате Заявление за регистрация в определените срокове и след това Ви регистрират по ЗДДС. Именно от датата на регистрацията по ЗДДС следва начисляването на ДДС , а не за оборот преди тази дата.
 което е управител на своя фирма да бъде назначено във фирмата си по договор за управление без възнаграждение. Крие ли това някакви рискове?

Доколкото назначаването е по ТД не съм срещала такъв без заплащане .Както обаче казва ХХХХХ - не е забранено. За рисковете има един чл.16 в ЗКПО - ако го видите може да си прецените сама / не може без тази емблематична фраза /.
... този автомобил ще бъде продаден, но докато се продаде ще се наложи обслужване и др. такива неща, за които ще се наложи зареждане на автомобила с гориво.

Вие сте дали и сама отговор на въпроса си. Този автомобил все пак ще има разходи за привеждането му в търговски вид.
При положение че няма никаква промяна, необходимо ли е да се попълва и
Образец 2004:

Разбира се. То се визуализират и много други справки, но задължително попълваме съответните Приложения към ГДД.
До 31.01.2022 можеш да подадеш с дата 01.01.2022

 :good:
НООСЛ.....

чл.1
(4) (Нова - ДВ, бр. 15 от 2007 г., изм., бр. 17 от 2016 г., в сила от 1.01.2016 г., бр. 71 от
2020 г., в сила от 11.08.2020 г.) Видът на осигуряването може да се променя за всяка
календарна година
с подаване на декларация по ал. 3 от 1 до 31 януари на съответната
календарна година. При прекъсване и възобновяване на съответната трудова дейност, както и
при започване на друга трудова дейност през календарната година, самоосигуряващото се
лице не може да променя вида на осигуряването.

До 31.01.2022 можеш да подадеш с дата 01.01.2022


Разбира се, че ще я приемат - в срок сте .