в 8 часа вече почваме да работим,обяд имаме 1 час почивка и в 17 часа спираме работа

Това е работното Ви време. Така като гледам е ОК. Ако гледаме кой къде работи има хора и в други градове работят и пътуват ...
Може да приемете, че изчисленията, които съм приложила са в пълно съответствие с тези на Калкулатора в КиК инфо.  Мога само да кажа, че всичко е пробвано в практиката и работи. Благодаря за което на колегите, които са се потрудили върху калкулаторите. :smile1:
Имате два възможни / и прилагане в практиката / варианта за изчисляване на ТС.
Първият вече го коментирахме. Да, това са изчисленията  за примера, който давате : 02.02.2009-01.03.2009 - 29 дни. Тука прилагаме чл.352 Кт , съгласно който за трудов стаж се взема и времето през празничните и почивни дни.
Другият вариант е разгледан в Наредбата за трудовата книжка и трудовия стаж.
" Чл. 9. (1) Трудовият стаж се изчислява в дни, месеци и години.

(2) За един ден трудов стаж се зачита времето, през което работниците или служителите са изработили най-малко половината от максимално установената с Кодекса на труда нормална дневна продължителност на работното време или установеното за тях с решение на Министерския съвет намалено работно време.

(3) При подневно изчисляване на работното време, когато са изработени всички работни дни за съответния месец, той се признава за пълен.

(4) При изработени през отделни месеци на годината по-малко от работните дни трудовият стаж се признава за толкова месеца, колкото се получават, като общият брой на изработените дни през тези месеци се раздели на 21 при петдневна работна седмица и на 25 при шестдневна работна седмица. Към изчисления по този начин трудов стаж се прибавят и изработените през годината пълни месеци по реда на ал. 3."

При спазване на тези разпоредби от чл.9 за Вашия пример 09.02.2009 - 01.03.2009 бихме записали 0 г 0 м 15 дни. Това са 15 работни дни.

Ако трябва да обобщим :
09.02.2009 - 17.09.2018
по първи метод 9 г 7 м 8 дни / на база 30 календарни дни в месец /
по втори метод  9 г 7 м 3 дни / на база 21 р. дни в месец /

Попълвайки ТС по който и да било от двата начина бихте имали верен резултат. Аз лично ползвам първи метод .
Може ли да извадите от КИК колко е стажа за период 09.02.2009 до 28.02.2009 вкл т.е. считано от 01.03.2009.

Предполагам, че не е много коректно да го правя при положение, че бихте могли и сами да видите това чрез съответния абонамент / който може и да бъде месечен / .  :smile1:

Ако следваме единствено логиката на цитираното по-горе би следвало да се получи резултат от 22 дни / 30-8=22/.
По тази логика един месец има 28, друг 30, трети 31 календарни дни. Изчисленията в случая съм взаимствала от Калкулатора за трудов стаж. Ако имате достъп / абонамент / бихте прочели над самия Калкулатор упътванията и обясненията. Цитирам само сега за Вашия случай :

Скрит текст :
от 09.02.2009 до 31.12.2010 включително (т.е. считано от 01.01.2011)

1 г 10 м 22 дни
Да , подадох Д1 с вид осигурен 22 , код корекция и верните данни - успешно приета. Но СОЛ е ходил в НАП и от там твърдят, че това не е достатъчно.

Проверете с ПИК дали ежемесечните задължения на лицето до момента включват и здравно осигуряване. Ако излизат нормално всички суми по фондове за месеците, изминали до момента можете да спрете до тук. :good:
А опитали ли сте да подадете с код 22 коригираща Д1 с верните данни ?
Здравейте ,
Услугата е с място на изпълнение страна извън ЕС. Префактурирането на транспорта е между две данъчнозадължени лица по смисъла на ЗДДС. В този случай ДДС  не се начислява съгласно чл.86 ал.3 ЗДДС и във връзка с чл.21 ал.2 . Във фактурата се вписва и текста "Обратно начисляване."

/ Първоначално разбрах, че питате дали се начислява или не изобщо ДДС. :smile1: /
Из констатациите на статистиците...
- Българинът живее в пъти по-добре!
- Спрямо коя година?
- Спрямо следващата...
Разгледайте тази табличка - със сигурност ще намерите отговор.  :smile1:
Запознават се младеж и девойка .

Младежът:

- Как съ казваш ?

Девойката:

- Мии,няма'а ти кажа .

Младежът:

- Шъ пузная,ама ми пудскажи с коя буква ти почва имито ? Девойката:

- Мии , с "И".

Младежът:

- Имилия?

Девойката:

-Не, Илена !
Т.е. изчисленията на колежката са правилни ли?

Правилни са в смисъл, че така е приравнявала нощните часове към дневни, а не , че така е изчислявала нощния труд в празник.
ЕГН?

Вижте Приложение 12 от ППЗДДС. Там е казано следното :
Скрит текст :
Чл. 79. (Изм. - ДВ, бр. 97 от 2016 г., в сила от 01.01.2017 г.)
(1) Регистрирано лице, което изцяло, частично или пропорционално на степента на използване за независима икономическа дейност, е приспаднало данъчен кредит за произведена, придобита или внесена от него стока, при унищожаване, установяване на липси или при бракуване на стоката начислява и дължи данък в размер на ползвания данъчен кредит.

Да, начислявате ДДС в пълен размер на ползвания данъчен кредит.

Относно Декларация 1 с код корекция ли трябва да се подаде и със цялата сума 16300 или трябва да подам първо заличаваща на предходните Д1, след което да се подадат редовни Д1?

Подайте с код К и правилната сума . :smile1:
Здравейте,
аз някак не съм съгласна и с двете. Нощният труд си е нощен - плащате си го стандартно. Във фиша заплащане за работа на празник си има отделен ред и сумата в него се изчислява съгласно чл.264 КТ.
Тоест да не подписвам каквито и било документи свързани с фирмата.

Да. Имате договор с нотариална заверка за прехвърляне на дяловете Ви на други лица. Нямате вече нищо общо с фирмата.
И да не забравите да си подадете декларация за този доход за 2018.
За Вас въпросът е приключен. Как да продадете и прехвърлите нещо, което вече не притежавате ?