" Ами защото има две лобита - едните са за пълна либерализация, другите за регулация."

Не ми се струва да е така. Кои са за пълна либерализация ? И какво значи пълна ? Ако под пълна разбираме без изпити и чл.35 - такива няма мисля, да лобират за това. По-скоро новата "вълна" е за изпити , а чл.35 не е много ясен искат ли го или не . По-скоро им пречи, защото си изпълнява своята роля на регулатор като задава едни параметри кой може да бъде съставител и кога. Ако сме и без него то вече и инженер да си стига да изкараш изпитите - съставяй на воля.

Аз съм за чл.35 и спазването му. Ако е необходимо - и прецизирането му.
Да си пожелаем Дядо Коледа да е счетоводител.  :laugh:
Ако едното дефиниране на икономическо образование ни кара да пишем и спорим за изпити възниква резонният въпрос - защо ? Защото не искаме да го дефинираме или липсата на дефиниция ни развързва ръцете да дефинираме други понятия ? Защо да е трудно ? На пазара на труда има завършили икономически специалности във ВУЗ-ове и техникуми. Нека се прецизира кои са по-икономисти и кои не чак толкова с оглед специалностите. Но е смешно да кажем, че не може - това е равнозначно на " не искам " . Който има желание намира начин, който няма търси оправдания или обяснения, съшити с бели конци. Хайде сега да се изпитваме, че е много трудно да кажем с оглед на наличните кадри като завършени специалности кой може да съставя отчети.

Изпадаме в положение едва ли не да се оправдаваме или обясняваме защо не искаме изпити, да търсим доводи за това. Нека тези, които родиха тази идея те да ни изложат своите доводи . То стана като да сме виновни до доказване на противното.
" При абсолютно неясна дефиниция, на служителите от НАП не им е работа да се занимават с горните опции.  Решението е просто - цялата работа се подминава или става повод за изкарване на дребен рушвет.  "


Не е трудно да се " въведе " липсващата дефиниция, яснота или прецизиране на " икономическо образование " и така бихме спестили дребния рушвет без да преминаваме към по-едър такъв.
 
" Пазарът е най-добрия регулатор "

Ей под това се подписвам и аз, но защо оставам с впечатлението, че искате да помогнете на пазара и с изпити ? Пазар плюс администриране ? Иначе чл.35 си стои добре, мисля, все пак е един минимум като изисквания за квалификация.
 :smile1:
И аз преди година имах такива и ги подадох след 01.01., но честно казано го направих поради невъзможност да го сторя по-рано. Правя аналогия с трудовия договор, който се счита за регистриран от датата на получената за него справка. Един вид работникът е работил известно време без регистриран такъв. Та и с ДС така. Я по-добре сега ги подай, а ?  :hmmm:


иначе за фатално не ми се струва да е........
Подавай 2013 , датата на подписване и тази на влизане в сила може да са различни . :ok:
Управителят е по ДУК ? Значи е трудово правоотношение, срокове за подаване обр.1 и обр.6 до 25 число на месеца, следващ този на полагане на труда.

за повече информация http://lex.bg/laws/ldoc/2135514771

http://www.kik-info.com/forum/index.php/topic,4692.0.html
Издавате правилната СИС и бележка на работника, връщате му удържаните пари за ДДФЛ,не подавате декларация чл.55,а надвнесената сума си прихващате от други бъдещи задължения.
" Същевременно ми предстои встъпване в длъжност Управител (и собственик) на ЕООД (дружеството е същото, където работя на 4-часов трудов договор ) "

След като станете собственик на ЕООД, където сега сте на трудов договор последният трябва да бъде прекратен. Собственик на ЕООД не може да има ТД в собственото си ЕООД. Правилно е да се самоосигурявате и това самоосигуряване ще покрие дейността Ви като управител и работещ съдружник. Подавате ОКД5 за начало на дейността Ви като съдружник. Най-добрият съвет в момента към Вас би бил да си намерите счетоводител , с когото да обсъдите всички въпроси с оглед на правилния старт на дейността Ви.


Чета в проекта на Закона за ДОО за 2014 следното :
" Промените в Глава пета КСО - чл. 55, ал. 2, чл. 58, ал. 6, чл. 59, ал. 1, т. 4 и 5, чл. 60, ал. 3, чл. 66, чл. 66а и чл. 67 КСО са с оглед синхронизирането на текстовете за трудова злополука и професионална болест с относими изменения в Кодекса на труда и други нормативните актове, които не са отразени в КСО. "

Иначе не е сериозно да приемем, че осигурените лица не следва да познават Правилата за ВТР и да спазват изискванията по безопасност на труда. Може би точно в този раздел на КСО не е целесъобразно да се фиксират тези изисквания. По-горният ми пост беше повече иронизиращ тези текстове от цитираното от Вас резюме, които само объркват, отколкото да изясняват защо са предприети.

Не, че съм права, опитвам се да разсъждавам...
преди

Задължения на осигуреното лице
Чл. 67. Осигуреното лице е длъжно:
1. да познава и да изпълнява изискванията на нормативните актове за безопасност на труда и опазване на здравето при работа, както и правилата за вътрешния трудов ред на предприятието;
2. да уведоми незабавно осигурителя или негов пълномощник за настъпила трудова злополука или за установена професионална болест, с изключение на случаите, когато това е невъзможно.

сега

Чл. 67. Осигуреното лице е длъжно:
1. (отм. - ДВ, бр. 106 от 2013 г., в сила от 01.01.2014 г.)
2. (изм. - ДВ, бр. 106 от 2013 г., в сила от 01.01.2014 г.) да уведоми незабавно осигурителя/предприятието ползвател или негов пълномощник за настъпила трудова злополука или за установена професионална болест, с изключение на случаите, когато това е невъзможно.


Всъщност какво има за коментар ? Просто май е достатъчно да прочетем въпросния член преди и сега.....изглежда практиката е показала, че това с познаването на какви ли не актове и наредби от точно тези лица си е чисто излишна работа.
Определение на понятието „търговски обект” е дадено в §1, т.41 от ДР на ЗДДС, който гласи, че това е всяко място, помещение или съоръжение на открито или под навеси, във или от което се извършват продажби на стоки или услуги, независимо че помещението или съоръжението може да служи същевременно и за други цели, да е част от притежаван недвижим имот или да е производствен склад или превозно средство, от което се извършват продажби.
 :give_rose:

Все така успешни, динамични и професионално ориентирани да сте винаги , КИК-инфо ! Успехи и все повече такива признания !  :give_rose:
Здравейте.
Преди няколко дни в счетоводството постъпи фактура за ДМА от 2012г. Как следва да се отрази счетоводно тази фактура сега през 2013?

След като въпросният ДМА не е въведен в употреба / следователно е неамортизируем / осчетоводяването на фактурата няма да доведе до промяна на финансовия резултат - данъчен и счетоводен . Промяна ще има само касовата наличност, но предполагам, че сумата е несъществена. Просто си заведете актива със стандартните осчетоводявания през 2013 г..
Корекциите за 2013 до 30.04.2014 и не, не следва да има санкция, защото няма за какво.  :smile1:
8356
Графикът не е ли достатъчен ?
 :wave:

Подаваните декл. 1 за месеците до сега ще трябва да коригирате, защото вероятно не сте попълвали клетки 31 и 31А за личния труд на СОЛ - пишете, че решение за това сте взели 12.2013. Независимо, че сте изплатили цялата сума наведнъж тя се отнася за всеки един месец от годината по 420 лв. и следва да подадете 12 обр.6 за всеки месец с дата на изплащане датата от 12.2013 г..
СС 20

Правителствена помощ – действие от страна на правителството, чрез което се предоставя икономическа изгода за конкретно предприятие или за група предприятия, отговарящи на определени критерии.


Правителствено дарение – предоставянето на средства от правителството на дадено предприятие като компенсация за спазване от негова страна в миналото или в бъдеще на определени условия, отнасящи се до текущата дейност на предприятието.

И аз смятам,както е писала и Ирена, че следствата от БТруда по наемане на лица на трудов договор са правителствена помощ, а не дарение. Както е пояснено и в стандарта за дарението то се дава като компенсация за спазване на определени условия. В случая нямаме такива условия , а имаме предоставяне на икономическа изгода на предприятие, отговарящо на определени условия.
8359
СИРВ » Re: ФОРМА 76
16.12.2013, 13:39
http://www.mlsp.government.bg/bg/faq/faq.asp?qid=35845

един "завъртян" отговор на МТСП
8360
СИРВ » Re: ФОРМА 76
16.12.2013, 12:19
 :wave: