Е, това с инвентаризацията направо и "промени" ролята ! Инвентаризацията  всъщност има задачата да установи има ли липси и излишъци в действителност, а не да даде информация какво е употребено или вложено.
" имам фирма-ООД, чиято дейност е закупуване и монтаж на щори и дограма."

Смятам, че имате две дейности - продажба на дограми и щори и монтиране на същите. От питането става ясно, че закупувате дограмите и щорите като готов продукт, а не ги дообработвате или изработвате. Дограмите и щорите, които закупувате следва да бъдат заведени като стоки . Услуга е самото монтиране и приходът от него отчитате като приход от услуги.
След като няма наети лица във фирмата съдружникът вероятно е СОЛ и е подал декларация за упражняване на дейност като такова. В случая определено полага личен труд , а това дали ще има или не възнаграждение за него е отделен въпрос. То по принцип / възнаграждението / не е задължително.Полагането на личен труд с полагащо се за това възнаграждение обаче според мене е най-оптималния вариант , приложим в случая , но това си е въпрос на собствена преценка.  :smile1:

http://www.kik-info.com/forum/index.php/topic,5347.0.html
........би трябвало да има норматив, колко боя се изразходва за боядисване на елемент или на цял автомобил. ....

Как може да има норматив за такова нещо ? Една кола ще изисква по-малко, друга повече.......боите и те различни...изискванията на клиента и те........
С продажбата на автомобила "неусвоената" част от застраховката автокаско вече няма да представлява данъчно-признат разход за продавача . Същият няма да черпи "ползи" от нея и няма да има обстоятелства за ползването и поради факта, че МПС-то, за което се отнася това автокаско не е вече собственост на фирмата-продавач. Не става дума в питането няма ли префактуриране на това автокаско, което е отнесено за бъдещи периоди от продавача ? Или пък дали застрахователят няма да възстанови направените вноски по застрахователни премии на същия за сметка на такива от вече новия собственик ?
Документ, независимо от наименованието му, съдържащ реквизитите по чл.7 от Закона за счетоводство . :smile1:
Някой може ли да публикува формуляр за такава сл. бележка? Благодаря предварително!!!

Редовете са по желание на клиента .  :yes3:
ЗДДС чл.126

Скрит текст :


Чл.126 ЗДДС е този, който Ви трябва в случая, а не чл.75 ЗКПО. Приключвайте си нормално и без последствията на тази грешка. И вижте чл.126 ЗДДС.  :smile1:
Вероятно това действие - да се преведе сумата за сеялката направо на доставчика е упоменато в договора или в някакво споразумение към него. В този случай възниква задължение по отпуснат заем без обаче да има задължение към доставчик , защото същото ще е погасено от институцията, отпуснала заема.

за условието преводът да бъде направен на доставчика

Дт 401 / Кт 152

по фактурата от доставчика

Дт 204 / Кт 401

/ това, както се казва на прима виста - може да има и по-коректно решение /
Отписвате и кредитирате приходна сметка без повече да преобразувате.

http://balans.bg/5220-otpisvane-na-zadyljenija-kym-dostavchici/
Непопълването на справката не Ви лишава от правото Ви за приспадане на данъчната загуба при формиране на данъчна печалба при условията на ЗКПО.
ЗЗД
........
Чл. 110. С изтичане на петгодишна давност се погасяват всички вземания, за които законът не предвижда друг срок.

Чл. 111. С изтичане на тригодишна давност се погасяват:
а) вземанията за възнаграждение за труд, за които не е предвидена друга давност;
б) (изм. - ДВ, бр. 12 от 1993 г.) вземанията за обезщетения и неустойки от неизпълнен договор;
в) вземанията за наем, за лихви и за други периодични плащания.
г) (зал. - ДВ, бр. 12 от 1993 г.)

при отписване  - Дт задължение за лихви / Кт приход
При год.отчет за ЕТ, несъст. баланс, има точка 3. икономическа дейност, код по КИД-2008. Пише, че се попълва от ТСБ. Трябва да ходя до НСИ само заради това ли, за този код, който мога и аз да го видя кой е?  :blink: :blink:


Никъде не ходите - просто не го попълвате .
Добро утро , много моля Бонбонче, примерно във връзка и с разясненията , които четох.................им ате Дт или Кт - но салдо по 493 сметка Разчети със собственици  ................към 31 12 2014 г. и сме длъжни да го декларираме , защото е салдо /остатък/, така ли :))???

Акация, то освен, че е салдо/остатък е и задължение и това е едно от недвусмислените неща в тази таблица - деклариране на задължения към свързани лица.
http://zakonnik.bg/document/view/qanda/139823/240733

http://ekspertis.bg/document/view/qanda/133865/0/


И вижте чл.55 ЗКПО , който Ви дава право да променяте данъчната амортизация един път годишно като за годините на консервиране на актива тя може да е и 0 / ако не искате да имате различия между счетоводните и данъчни амортизации / .

"Чл. 55.
.................
(2) Годишните данъчни амортизационни норми се определят еднократно за годината и не могат да превишават следните размери : "

т.е. чл.55 ал.2 определя максималните стойности на амортизацията
Назначаването на лицето е стандартно като на всяко друго наето по трудов договор. Осигуровките са също без разлика с наетите по общия ред лица. От БТруда ще Ви дадат образци на документи, които ще представяте ежемесечно.

Прилагам една тема, която ще Ви бъде , според мене , изключиетелно полезна по въпроса .  :smile1:

http://www.kik-info.com/forum/index.php/topic,4175.msg20571.html#msg20571
Подадената от Вас Декларация по чл. 55, ал. 1 от ЗДДФЛ и чл. 201, ал. 1 от ЗКПО е отхвърлена. Декларацията за промени е подадена след законно установения срок за подаването й и не поражда правни последици за целите на данъчното облагане - чл. 104, ал.3 от ДОПК.

това ми е излязло

Аз имах същия проблем и трябваше да отида на място за корекция. Като писахте, че сте я подали допуснах , че вече е възможно , но щом съобщавате , че е отхвърлена / и основателно  / следва да отидете на място .А иначе срокът за четвърто тримесечие също е изтекъл.
Така е, но той иска осигуровките му да минават за разход на фирмата.

Като СОЛ , получаващо възнаграждение за личен труд би му минавала за разход цялата сума на личния труд, а при изчисляването на ДДФЛ за него личните осигуровки биха намалявали данъчната основа върху която се дължи данъкът.

Ползите биха били по-големи.  :smile1: