Най-накрая прословутите нотариални такси си намериха място под слънцето. Само като си помисля колко дискусии и писма разясняваха правилността на включването им в данъчната основа.......сега вече ни го "разясниха" както това стана и със запорите . Разтълкувано е . :smile1:
Виждам доста новости по същество , които ще водят до по-сериозен данъчен контрол. Тези лични нужди на собствениците дано " понамалеят " или по-точно казано дано вече не се удовлетворяват от фирмите им.
Тази промяна за описа на наличните активи е добра, но дано си оправят и продукта за онлайн подаването на същия. Наложи ми се да подавам опис с към 100 реда и блокираше през ред...така и не стана и го правих на ръка в екселска таблица .
Като цяло мисля, че европейските директиви определено имат положително влияние при актуализиране на законодателството ни.
n_alex76.

този ми отговор по-горе не е за този въпрос. Грешката е моя. :smile1:
Не се замислих дали лицето ще има от достатъчно ДДФЛ удържан, а тръгнах да мисля дали работодателят ще има от какво да си го прихваща...
Проблем ще е , ако облагаемият му доход за годината е под 2000 или 2200 лв.

Вернооо, да - сигурно дядо Коледа ми е замаял главата. :good:
За мен, по-добрият вариант е ако мъжът й работи по ТД и има по-големи облагаеми доходи, да се подаде декларацията при неговия работодател, за да могат да си ползват облекчението в пълен размер.

Какъв е проблемът и при вас да си получи сумата в пълен размер ?
Няма проблем да си подаде декларацията при вас - ще възстановите сумата, а ще приспадате същата от следващи вноски за дължими суми ДДФЛ.
Т.е. може ли да му откажат пенсия с условието преди това да плати здравните си задължения?

Според мене - не.
609/4538 - с непризнатата сума и в ГДД увеличаване на резултата с нея

ЗКПО
..........
Чл. 26. Не се признават за данъчни цели следните счетоводни разходи:
.....................
3. разход за начислен данък или ползван данъчен кредит по реда на Закона за данък върху добавената стойност, когато разходът от стопанската операция, с която е свързан данъкът върху добавената стойност, не е признат за данъчни цели;
На практика подаването на Д6 с код К и нули си е заличаване. А код К следва да бъде само за ЕГН-то с промяна. Подавайки код К на обр.1 за всички Вие на практика не сте коригирали непроменените, а сте ги потвърдили. Корекцията практически е била само за променената Д1 на съответното ЕГН.
Аз съм ЗА единственото мнение в дискусията, изказано от Далила. :good:
Правилно . И по-горе са Ви го казали. :smile1:
Към вариант 1 добавете и ЗМДТ.
http://www.trudipravo.bg/component/content/article?id=127:mat19

Към вариант 2  - уточнете и качеството на лицето, което продава книгите - то извършва търговска дейност и проверете в случая въпроса с осигуровките му.
Фактурата е за извършена услуга в IT сектора.
Тъй като клиента не е останал доволен от услугата се налага да кредитираме част от нея.
Не мога обаче да разбера как трябва да се направи, защото все пак вече сме регистрирани по ДДС и според мен трябва да начислим такова..

Не е ли редно Вие да заплатите някаква / евентуално уговорена в договора / неустойка вместо да издавате КИ, което по принцип е за намаляване на количество или единична цена / с една дума на данъчна основа / ? На практика нямате промяна на цената на услугата, защото същата е извършена и платена вече.
Ред за ползване
Чл. 173. (Изм. - ДВ, бр. 58 от 2010 г., в сила от 30.07.2010 г., изм. - ДВ, бр. 54 от 2015 г., в сила от 17.07.2015 г.)
 (1) Платеният годишен отпуск се ползва от работника или служителя с писмено разрешение от работодателя.
(2) На работниците и служителите, които изповядват вероизповедание, различно от източноправославното, работодателят е длъжен да разрешава по техен избор ползване на част от годишния платен отпуск или неплатен отпуск по чл. 160, ал. 1 за дните на съответните религиозни празници, но не повече от броя на дните за източноправославните религиозни празници по чл. 154.
(3) Дните за религиозните празници на вероизповеданията, различни от източноправославното, се определят от Министерския съвет по предложение на официалното ръководство на съответното вероизповедание.
(4) Работодателят има право да предостави платения годишен отпуск на работника или служителя и без негово съгласие по време на престой повече от 5 работни дни, при ползване на отпуска едновременно от всички работници и служители, както и в случаите, когато работникът или служителят след покана от работодателя не е поискал отпуска си до края на календарната година, за която се полага.
(5) Работникът или служителят използва платения си годишен отпуск до края на календарната година, за която се отнася. Работодателят е длъжен да разреши платения годишен отпуск на работника или служителя до края на съответната календарна година, освен ако ползването му е отложено по реда на чл. 176. В този случай на работника или служителя се осигурява ползване на не по-малко от половината от полагащия му се за календарната година платен годишен отпуск.Отлагане на ползването
Чл. 176. (Изм. - ДВ, бр. 100 от 1992 г., изм. - ДВ, бр. 58 от 2010 г., в сила от 30.07.2010 г., изм. - ДВ, бр. 54 от 2015 г., в сила от 17.07.2015 г.) (1) Ползването на платения годишен отпуск може да се отложи за следващата календарна година от:
1. работодателя - поради важни производствени причини при условието на чл. 173, ал. 5, изречение трето;
2. работника или служителя - когато ползва друг вид отпуск или по негово искане със съгласието на работодателя.
(2) Когато отпускът е отложен или не е ползван до края на календарната година, за която се отнася, работодателят е длъжен да осигури ползването му през следващата календарна година, но не по-късно от 6 месеца, считано от края на календарната година, за която се полага.
(3) Когато работодателят не е разрешил ползването на отпуска в случаите и в сроковете по ал. 2, работникът или служителят има право сам да определи времето на ползването му, като уведоми за това писмено работодателя най-малко 14 дни предварително.
Т.е ЕТ-то, тъй като СОЛ-а се осигурява чрез него?

Да, аз мисля така.

/ не СОЛ по ЕГН е задължен да представя документи в НОИ ./
Ще правя регистрация като упълномощено лице за собственик на ЕТ.И сега се зачудих, дали трябва упълномощител да е ЕТ-то с ЕИК или самият СОЛ с ЕГН?

Упълномощител трябва да е осигурителят , който ще подава документите за болничния.
Според мене и правилно ОКД5 не се коригира в тази си част за процента. Това би довело до толкова корекции - на кого когато му " хрумне " , че не го устройва единия или другия процент със задна дата . :smile1:
Има си срок в началото на годината - желаещите могат да променят вида осигуряване.
Аз все си мисля, че в НАП са отговорили, че не може да се направи корекция на ОКД5 / не е пояснено всъщност точно / . Там е маркиран вместо ниския високия процент според питането. На практика остава само да се довнесат пари и да се коригира Д1.
нали не бъркам, онлайн подаването ще е валидно и за декемврийските болнични?

Да,ако са заведени в дневника за болнични с дата на представяне след 01.01.2016 .
/не е акционер, само управител/

т.е. фирмата има собственик!
Може да стане!

От това не разбрах аз, че не е собственик. Даже ме учуди този акционер...ама разбрахме се. :good: