"VIES декларации подават регистрирани по ЗДДС лица, извършващи вътреобщностни доставки, доставки като посредник в тристранна операция или доставки на услуги по чл. 21, ал. 2 от ЗДДС с място на изпълнение на територията на друга държава членка. Получатели по тези доставки са регистрирани за целите на ДДС лица в друга държава членка."

ППФ

Всъщност няма нещо по-различно от принципа на администриране на УПФ. :smile1:
Може би датата на началото на ползване на платформата за тази цел ?
ЗСчетоводството
чл.38
........
(7) Когато отчетите и докладите на предприятията по ал. 1, т. 3 се публикуват в интернет, до тях трябва да бъде осигурен свободен безплатен достъп за период не по-кратък от три години след датата на публикуването им.

Само ей това по-горе да се спази .
при самоосигуряване и личен труд пак фирмата ще плаща осигуровките ,но няма да са разход.

Това няма как да е правилно, нали ? И ако лицето иска фирмата да му плаща всичко, а фирмата иска всичко да и е разход не знам наистина как би могло да се реализира  и вълкът да е сит и агнето да е цяло. Ако лицето си поема осигуровките, както е редно , то при един вариант на СОЛ те биха имали далече по-малък размер при избор на минимума / примерно /. Тогава и фирмата не би имала това искане всичко да и минава на разход. Все пак вариантът с ДУК е неработещ, защото не дава възможност лекарят да упражнява личен труд именно в качеството си на лекар и каква полза тогава кое минава или не на разход ?
Хайде пак: лекар ,съдружник-управител по решение на ОС  в ООД се осигурява по ДУ/защото възнаграждението и осиг.са разход/.

Дайте конкретни цифри с ДУК-а - размер на възнаграждението , размер на осигуровките от "работодател" . Също така не става ясно - лицето желае дохода му да е висок / и осигуровките ще са такива респективно / или търси икономичен вариант и допълнителен "бонус" възнаграждение плюс осигуровки от "работодател" да минават на разход.
Сигурна съм, че като СОЛ би могъл да постигне същите резултати и освен това в качеството си на СОЛ и да управлява и да упражнява личен труд като лекар.
Можем да посмятаме и да се убедим в това / или противното / на база Вашите данни.
Разпуснахте ли ? Или още разпускате... :smile1:


Сутрин, понеделник, малка фирма, началото на работния ден, пристигат служителите. Влиза един определено махмурлия.
Шефът:
- Пак ли сте пили през почивните дни?
Служителят:
- Пил съм, но ако плащахте тук нормално, щях и да мезя.

........................ ........................ ........................ .......
Късна вечер. В поликлиниката звъни телефона.
- Ало. Спешно е. Наш приятел току що глътна тирбушона. Ако може елате по-бързо.
Докато доктора си вземе чантата телефона пак звъни. Същият мъжки глас:
- Ало, докторе. Може да не идвате. Намерихме друг тирбушон.
...повредата не би трябвало да е в моя телевизор? :)

 :good:
Хайде, момичета и момчета, прекъсвайте работа вече - петък е , а в понеделник - пак .Искате или не искате - ще я възобновите и то без декларации .  :smile1:
Ако декларацията по ддс се подава от упълномощено лице,тогава със сигурност няма да се отчита като дейност,така ли?А ако се заплаща за това на съответното лице?

Винаги ще има едно АКО, нали... :smile1:
Няма да получите еднозначен отговор - най-вече защото един проверяващ в крайна сметка ще изрази и своето мнение .
Личното ми мнение е, че по-скоро "да" и то не толкова подаването на нулева декларация по ЗДДС / тя може да се подаде и от упълномощено лице / колкото администрирането на осигуреното лице / като част от управленска дейност / . Подчертавам обаче, че със сигурност има мнения и в друга посока .
ЗДДС
Чл. 25
(2) Данъчното събитие възниква на датата, на която собствеността върху стоката е прехвърлена или услугата е извършена.

(6) (Предишна ал. 5 - ДВ, бр. 95 от 2009 г., в сила от 01.01.2010 г.) На датата на възникване на данъчното събитие по ал. 2, 3 и 4:
1. данъкът по този закон става изискуем за облагаемите доставки и възниква задължение за регистрираното лице да го начисли,

чл.117
(3) (Изм. - ДВ, бр. 108 от 2007 г., в сила от 19.12.2007 г., доп. - ДВ, бр. 88 от 2016 г., в сила от 01.01.2017 г.) Протоколът се издава не по-късно от 15 дни от датата, на която данъкът е станал изискуем. Обаче изрично е упоменато, че когато съдържа данни само за ЗО, не е необходимо предписание.

Това всъщност толкова завоалирано и бих казала малко трудно разбираемо е казано, както не едно и две неща в законодателството ни.
Скрит текст :

И според мене тука проблемът е в "неразбирането" на това от страна на НАП и софтуерът им.
Декларации обр.6 : Ред 1: (Колона 1) Крайната дата за подаване на основна декларация с код на плащане 4 е 30.04.2019, а тя е подадена на 19.06.2019.

Не знам дали това съобщение не е във връзка с този нов момент :
ето това

/ в частта на коментара по чл.3 ал.1 т.5 /
Не разбирам как може човекът да е в болничен от 22ч. до 24ч. , а от 0ч. да се яви на работа!

Всъщност никой не казва, че от 00,00 трябва да се яви на работа, а определя времевия интервал с право на обезщетение за времето на нетрудоспособност.
Фирма се дерегистрира по ддс. След това продава стоки,

А преди това подава опис на наличните стоки и им плаща  ДДС .  :smile1:
Днес Гугъл ни съобщава, че е Ден на фалафела. За едни е нещо познато и любимо, за други е съвсем непознато. Във всеки случай е нещо много вкусно и го препоръчвам за опитване, а защо не и приготвяне в домашни условия. Последното е лесна работа.
Ето и една от многото рецепти за това :
Рецепта за фалафел

Продават ги и готови в някои вериги за бързо хранене особено в тези с арабска кухня.
Да ви е сладко !

...възложителят на работата не поема никакви осигуровки. Т.е.  не удържа от мен суми за осигуряване или данъци и ще ми бъде изплатена брутна сума. ( по.чл.43 ал.5 и ал.6)
Как се съчетава обстоятелството, че получавате обезщетение за безработица от НОИ и в същото време сте самоосигуряващо лице ?
Ако бъде подадена, не следва ли да се подаде през 11/2019 ?
Може да трябва да се подаде през 11.2019, но ще бъде не за 11.2019, а за месеца на полагане на труда.
След като получавате по ГД суми над МРЗ след приспадане на необходимо-присъщи разходи за Вас ще бъде подавана декларация обр.1 , в която ще се декларира не месец на плащане, а месец на полагане на труда. Ако съвпада с периода на получаване обезщетение от НОИ вероятно или ще следва да върнете пари или да не бъдат преведени, ако не са изплатени все още.