Д1 е напълно достатъчна . :smile1:
ЗДДС
.........

Данъчно третиране на приспаднат данъчен кредит за налични активи при регистрация или повторна регистрация по Закона за данък върху добавената стойност


Чл. 47. (1) (Доп. - ДВ, бр. 110 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.) При определяне на данъчния финансов резултат счетоводният финансов резултат се увеличава със сумата на приспаднатия от данъчно задълженото лице данъчен кредит за наличните активи към датата на регистрацията или повторната регистрация по Закона за данък върху добавената стойност, когато не са отчетени счетоводни приходи по повод приспаднатия данъчен кредит.

(2) (Отм. - ДВ, бр. 110 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.)

(3) (Изм. - ДВ, бр. 110 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.) Алинея 1 не се прилага, когато:

1. данъкът върху добавената стойност не е включен в историческата цена на актива, или

2. активът не е данъчен амортизируем актив и същият е отписан в годината на регистрацията или повторната регистрация по Закона за данък върху добавената стойност.

(4) (Нова - ДВ, бр. 110 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.) Когато се отпише актив, който не е данъчен амортизируем актив и за който е приложена ал. 1 в предходна година, при определяне на данъчния финансов резултат за текущата година счетоводният финансов резултат се намалява със сумата на приспаднатия данъчен кредит за съответния актив, с която е увеличен счетоводният финансов резултат по реда на ал. 1.
613 e коя сметка при Вас ?
Аз само бих желал да вметна за следобеден завършек, че по принцип, ако човек разполага с излишни пари, може да даде документите на счетоводителя когато желае.  :smile1:   :wink1:

Така де - има обикновена поръчка, бърза поръчка, експресна поръчка..... :good:
човека ми отговори стига сте се карали затварям темата благодаря

Е, не виждам да сме се карали - малко следобедно бърборене . :smile1:
Това си зависи и от обема на работа и броят на фирмите - за ден-два преди срока и денонощната работа няма да помогне в определени случаи. Ама кой както я докара....
Ако е за ДДС ден - два преди подаване на ДДС / краен срок 14- ти/.

Само си представих за момент какво ще стане, ако клиентите на една счетоводна къща и занесат документите за ДДС ден-два преди срока за подаване...
чл.96
(3) (Изм. - ДВ, бр. 108 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) В облагаемия оборот не се включват доставките по ал. 2, т. 2 и 3, когато не са свързани с основната дейност на лицето, доставките на дълготрайни материални или нематериални активи, използвани в дейността на лицето, както и доставките за които данъкът е изискуем от получателя по чл. 82, ал. 2 и 3

Всъщност следва задължително да се съобразите с чл.96 ал.3 и да изключите от оборота за регистрация продадените от Вас ДМА , които са използвани в дейността на фирмата.
Привет!
Може ли да се доподаде декл. 6 само за разликата в периода или не?

Точно така трябва и да се подаде - като редовна Д6 / 13 с разликите в повече.
Специално болничния на СОЛ има срок на подаване до 10 число на месеца, следващ месеца на ИЗДАВАНЕ на болничния.
http://www.clubtrznormativi.bg/statii/bolnichni/izplashtane-na-lichen-trud-v-eood-v-broy-nadvishavashto-15-hillv-154.html

Вариантът Ви е да правите договора за личен труд примерно за година или за интервал, в който няма да надхвърлите ограничението от 10 000 лв.
На когото не му стиска да защити пред НОИ интересите на клиента си, да си публикува

Дали бихте разяснили понятието "не му стиска" ?
При дата на регистрация 30.06.2016 включвате само фактурите, които сте издали и респективно, които сте получили само за тази дата - 30.06.2016. Всички останали фактури за активи , налични към датата на регистрацията по ЗДДС , за които имате право на данъчен кредит правите опис и го подавате в определения за това срок. Независимо, че датата на регистрация е 30.06.2016 първи данъчен период за Вас е  01-30.06.2016 .
Затова трябваше в ДУ да не се споменава за възнаграждение.Дори изобщо да не се публикува такъв.Уви,явно важно е било фирмата да се регистрира и да се вземе хонорара,а после "незнаещите и неразбиращи" счетоводители да си мислят какво да правят.

Това е един нагледен пример за изключителната полза от "компетентната " адвокатска намеса във фирмените дела.
Благодаря.Вчера е излязла регистрацията на фирмата и днес видях този ДУ.Яд ме е,че специално наблегнах на този момент,но явно някой не ме е слушал.Ще го накарам да говори с адвоката си и да направят такъв анекс.Мисля,че не е необходимо да го публикуват в ТР,а само да си го има в документите.

ДУ не е задължителен за обявяване в ТР, но лично аз бих предпочела след като така и така е обявен да не стои в ТР като валидно нещо, което вече е променено. В такъв смисъл , ако направите анекс и отмените този ДУ или условията за възнаграждение бих предпочела да публикувам това обстоятелство.
Как ще може да докажем, че в този телефонен разговор са се обяснявали?

Според мене никак / освен , ако телефонният оператор не съдейства - това с доза хумор / .
http://www.kik-info.com/spravochnik/svurzani-lica.php

Доколкото никое от лицата не участва в управлението на дружеството на другото лице и обратно юридическите лица не са свързани.
 Ще направя опис на фактурите с номер, дата и суми и отивам да го представям. Може ли да копирам фактурите и това да мине за опис на наличните активи преди датата на регистрация? "Регистрационен опис по образец на наличните активи" - образец не намерих...

По-долу съм Ви приложила образеца на Описа на активите - именно него трябва да попълните за целите на ЗДДС. Можете да го намерите на страницата на НАП. Има го и в електронен вариант за попълване онлайн с електронен подпис.

Вместо да се мисли на ниво парламент как да се развива икономиката, да се създават реални работни места за безработните, да се развиват нови производства лобитата работят на пълни обороти за "повишаване" благосъстоянието на по-малко имащите и можещите...адвокати.