Хм, ако имаме вложени препарати и торове през този период, които са за основната дейност - и тях ли е редно да бъдат отчетени в с/ка Разходи за бъдещи периоди или да бъдат в с/ка Разходи за основаната дейност?

В първоначалното питане не уточнявате характера на разходите . При положение, че става дума за селскостопанска дейност разходите по елементи , отнасящи се за бъдещи периоди ще ги натрупвате в 611 / разходи за основна дейност / - номерът на сметката е според индивидуалния сметкоплан. Това ще продължите да правите до прибиране на реколтата на следващата година, когато 611 ще приключите с всички натрупани там разходи и ще дебитирате сметка 303 / продукция /. В ОПР ще имате коректив в увеличение или намаление на разходите за незавършеното производство , което ще е по дебита на 611 / или която там сметка ползвате /  и запасите на произведена продукция.
Здравейте,
в описания от Вас случай бих записала като основание чл.326 ал.1 и във връзка с чл.220 ал.2 от КТ. Все пак инициативата е на работника , а действията на работодателя са последващи и обусловени от този член. Не знам в практиката как се процедира и не съм имала такава ситуация, но изразявам личното си мнение. Още повече за целите на едно евентуално обезщетение за безработица важно е обстоятелството по чия инициатива се прекратява трудовото правоотношение.
Но сега се получава, че тези, които вече съм подала без тази част, са грешни.

Не, получава се , че въпросното облагане ще е по ЗДДФЛ, а не по ЗКПО.
пише ,че за тях е 30,04,2020 а защо е така сигурно и тия дето са го измислели не могат да отговорят

Най-вероятно защото не следят ситуацията, породила извънредното положение или въпреки нея са решили в очаквания пик на епидемията да изпратят хората / поне една не малка част / да си подават декларациите в НАП или в пощата . Може пък да спазват 2 м дистанция, докато чакат...
В учредителен акт на фирма е записано: "Правомощия на Едноличния собственик на капитала: избиране на дипломиран експерт-счетоводител."

Интересно, ако не беше записано и имаше задължение за одит кой ли щеше да избере дипломирания експерт - счетоводител ?


Това задължава ли счетоводното обслужване на фирмата и съставителят на ГФО да бъде дипломиран експерт-счетоводтел?

Има си Закон за счетоводството и там си е определено кой може да е съставител и кой има право да бъде счетоводител. Не виждам как това изречение задължава счетоводител да е именно дипломиран експерт-счетоводтел .
Може би се е имало предвид без с/ка Доставки, а директно по разходната сметка, та се получи Вариант 3.

Всъщност това за използване на сметка доставки си е индивидуален избор - може и с нея и без нея. Важна е основната контировка , отразяваща операцията от гледна точка на нейната същност. Аз не познавам счетоводители, които минават първо през доставки и после по разходни / евентуално / сметки . Както се казва - не е забранено, ако това е избор за осчетоводяване.
Вариант 2, но разходите за куриер или транспорт се включват в стойността на материалите, т.е само 601/401 и съответно ако има ддс си го отразявате по 4531

Всъщност това не е ли Вариант 1 , както и посочи по-горе Маграт ?
Вариант 1. Няма значение, че не минават през материална сметка.

 Варниант 1
1.1) Дт с/ка Доставки (Заедно със стойността на материалите и услугата)
             Кт с/ка Доставчици
1.2) Дт с/ка Разходи за материали
             Кт с/ка Доставки

Все пак посоченият Вариант 2 не отговаря на СС2 в частта за разходи по доставка.
delphine, тази наредба е ОТМЕНЕНА. Като се отвори линка също на цялата наредба го пише.

Да, сега погледнах в лекс-а за актуалната версия. Не знам защо този вариант го държат на сайта на НОИ . Все пак подаването на Д1 с код К и последен ден в осигуряване трябва да отговори на въпроса.

https://kik-info.com/forum/index.php?topic=26738.0
https://noi.bg/images/bg/legislation/ordinances/Naredba_N-8.pdf

Чл. 6а. (Нов – ДВ, бр. 99 от 2013 г., в сила от 1.01.2014 г.)
(7) (Изм. - ДВ, бр. 2 от 2016 г., в сила от 01.01.2016 г.) При прекъсване или при прекратяване на трудовата дейност декларация образец № 1 за лицата по чл. 4, ал. 1 се подава с код „Корекция" и данни за последния месец, през който лицето е подлежало на осигуряване - в срок до 25-о число на месеца, следващ месеца, за който се отнасят данните.
тази мярка с 60/40 дава ли възможност на СОЛ да кандидаства в частта, където е полагал личен труд или е само за нормалните работници на ТД.

Аз си мисля, че това е само за "нормалните" работници. Иначе и тези с ДУ ще поискат...и стана ...
Благодаря ти за споделения опит. Някак така си и помислих, че това, за което мислех не е много ОК.  :wave:
От вчера всички работодатели наскачаха за тези пари ....все едно аз ги раздавам

Добре беше казал един бивш министър да не се дават помощи, а поръчки и работа.
https://www.nap.bg/news?id=4211

" Комуникацията със Системата за е-връчване замества класическия метод за препоръчана поща "

Дали по този нов начин бихме могли да подаваме ГДД на физически лица , които иначе отиват да си ги подават в пощата ? Запознат ли е някой ?
 А  в НАП  трябва ли да се подаде ГДД по чл.92 при условие, че приходите от стопанска дейност са под 500лв.

Имало ли е някога изобщо такова законово положение, при което подаването на годишна декларация да се обвързва с приходи над 500 лв. ???
Едно нещо не мога да си обясня - всички тези срокове бяха променени от грижа за здравето на хората, за да имат възможност да се изолират, да не се ходи на места със струпвания на хора, да се ограничат контакти...списъкът може да е дълъг. Защо остана срокът за физическите лица ???
Това са предимно хора с доходи от наем, граждански договори, хора с доходи от селскостопанска дейност...с една дума маса народ, който в повечето случаи е в една по-висока възрастова граница. И тези хора ще отидат да се редят в НАП, в пощи, в куриерски фирми вместо да си стоят в къщи и да се пазят. Много от тях нямат ПИК, а и да имат не могат да борявят с него, нямат компютри или грамотност за това.
Защо оставиха тези физически лица в такова положение ??? Защо решиха, че в извънредното положение и епидемиологичната обстановка е особено важно да си подадат точно в пика на заразата данъчните декларации ? Още повече, че данъците по тези доходи в една значителна част са удържани и платени от платците на доходи .
В Т1 колона 4  - осиг. доход, върху който са внесени дължимите осиг. вноски
В Т2 колона 3 -  осиг. доход, от който е изчислен болничния / кл 17 на Д1 /
         колона 4 - като същата колона на Т1
Като автоматичните данни не се коригират /реално декларирания доход от дружество е част от целия получен доход/ и съответно ги зареждам, излиза само този доход на реда в приложението с код 306. Там коригирам с цялата сума.

Точно така. Ако подадените данни са всички с код 306 те се отразяват на реда срещу този код, но там вписвате правилната крайна сума. Иначе принципно системата дава право да се коригират зареждащите се данни, но това би трябвало да се прави , ако според лицето не са верни.
Автоматично заредените данни, ако са верни и лицето наистина е получило тези доходи си ги оставяте. Ако има други доходи ги добавяте в самата декларация, а не в прозореца при автоматичното зареждане. Имайте предвид, че с код 306 за доходи от свободна професия данните за платците не се изписват в таблицата по-долу . Вписвате правилната обща сума горе на реда с код 306 - тя е сбор от подалите дохода с код 306 плюс доходи, за които платецът не подава 73/1.