Наредба за командировките в страната
................
Чл. 19. (Изм. - ДВ, бр. 21 от 1991 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 2 от 1994 г., изм. - ДВ, бр. 62 от 1995 г., в сила от 01.07.1995 г., изм. - ДВ, бр. 34 от 1997 г., изм. - ДВ, бр. 40 от 1999 г., изм. - ДВ, бр. 2 от 2008 г., в сила от 01.01.2008 г.) На командирования, когато остава да нощува в мястото на командировката, се заплащат дневни пари в размер 20 лв. за всеки ден от командировката.
Вижте чл.195 ЗКПО дали не попадате в излюченията, при които данък при източника при изплащане на лихви не се удържа.
Благодаря за отговорите !
Ползотворен ден  :smile1:

Хубав ден !
/ лично аз не бих ползвала 304  :smile1: /
И след това отписване 709/613 (207) ли ?
Дали ще е проблем, ако вместо 613(207) използваме 304 Стоки ?

Да, след това отписване 709/613/207 . Така и предположих, че идеята Ви е това да е с характер на стока...от гледна точка на счетоводния резултат не би имало проблем. Важното е да можете да аргументирате осчетоводяването и да го обвържете с евентуална Ваша счетоводна политика съгласно която това право е стока.
Може би при закупуването Дт с/ка Разходи за придобиване на ДМА, а при фактуриране на отказа Кт с/ка Други приходи ?
Благодаря за отговорите !
Статията е хубава, но не ми отговаря на въпроса, в коя сметка да осчетоводя придобитото право.

Упражнявате ли впоследствие това придобито от Вас право и става ли Ваш автомобилът ?

Те не прехвърлят автомобил.
Предмет на сделката са правата им по лизинговия договор.
Фактурират си с ДДС.
Не знам как е по счетоводните стандарти, когато се прехвърлят право по договор и не ми се рови в момента, но съм убедена, че е уредено и в НСС и в МСС.

Не те прехвърлят право , а на тях го прехвърлят.
Купувате опцията право на придобиване на собственост и автомобилът е собственост на лизинговата компания. За да го продадете ще трябва да упражните това си право и да продадете автомобилът в качеството му на вече ваша собственост. Полученото право на придобиване на собствеността ще калкулирате в цената на придобиване на автомобила.
Не е необходимо да го отбелязвате.
Ще въведете 453 и после към нея ще създадете подсметки.
Според мене - точно на бабата - не.
А защо не импортирате стария от Делта ? Или ако по някаква причина не можете да направите импорт да създадете същия ?
 Защото комисионните се пускат към даден отчет.Отчета се отнася за 05,а КИ е в м.09 ,но сега пак нещо не им харесва на застрах.компания и искат ДИ,което ще е пак в м.09.

Явно си преизчисляват сумите със задна дата и това е начинът им да коригират .
Да, възможно е по принцип . Известието е за промяна на количество и единична цена. Може примерно да се намали количеството по дадена фактура, а да се увеличи цената на артикулите в нея.
В поле 9 - 08.2016, а в поле 18 - 31.08.2016 за изплатените през август юлски заплати.
 Сега ако е така както казвате, че на 25.08.2016г. сте платили заплатите за м,07, то данъкът Ви става дължим на деня на изплащането и имате задължение да го декларирате и платите  до 26.09.2016г.

 :good:
 Пример заплати за м.07 се начисляват и изплащат на 25.08. Кой месец се счита за месец през който данъка е удържан 07 или 08?

08.2016
ДУК не е възнаграждение по Кодекса на труда...

Сама сте си отговорила........ :smile1:
Нека да има санкции и наказания,но да се подхожда според конкретния случай.

Вероятно така и ще бъде - явете се да подпишете и обяснете нещата така, както ги излагате тука.  :smile1:
Здравейте, ще се сключи граждански договор с адвокат. Трябва ли да се удържат осигуровки и данък от хонорара или само данък се удържа?

Отправна точка е декларацията на адвоката, че е СОЛ. Иначе имате и полезен линк по въпроса.