Това " авансово разпределение на печалбата " малко ми прилича на скрито разпределение на печалбата. Печалбата се разпределя след нейното надлежно определяне в края на годината и след начисляване на дължимите данъци - корпоративен и данък дивидент / ако искат да си разпределят печалбата и вземат парите / .
Заличаването е не за вид осигурен, а за инфото за СОЛ. Смятам, че трябва отново да подадете две редовни.
И пак се запазва правилото да се погасява най-ранното задължение
На тази новина в един вестник някой беше написал:
Е тогава оти ручахме жабетата?

Точно това се питам и аз ? От една сега ще обгрижваме четири единни .
Всичко ще е ОК !  :smile1:

затаили сме дъх........
Да има СОЛ. А за наетите мисля, че открих къде е грешката, ще ги подам пак, но този път без СОЛ, нали?

Да, без СОЛ. :good:
Ако сте подавали и СОЛ то приетата е негова. Отхвърлените са на наетите, защото вероятно нямате засечка между обр.1 и обр.6 с код 5. Вероятно имате и съобщение за разликите.
Данъкът в обр.6 подлежи на деклариране в интервала 01-25.03.2014. След като е изплатен 02.2014 ще посочите за него период 02.2014 и дата 28.02.2014 с код 8. Подаване - 01-25 март 2014 -  не по-рано.
Търговия на едро е когато се продават стоки на клиенти, които не са крайни потребители. Търговията на дребно е продажба на краен потребител. Нямат значение продадените бройки и цена на стоката .На едро може да бъде продадена и 1 бройка.
В практиката съм срещала и осчетоводяване на тези средства през разчетни сметки без да се минава през приходно-разходни сметки , което може би е и най-правилният вариант. Идеята е тези средства да "покриват" направени разходи и не би трябвало осчетоводяването им да влияе на финансовия резултат.
Тези средства от БТ се предоставят като възстановяване на направени вече разходи за работна заплата и осигуровки от работодателя. Те не са дарение, защото не са безусловни, а се превеждат, защото лицето и дружеството отговарят на определени от програмата условия. Лично аз смятам, че следва да се признае приход за 2013 и начислявам тези средства през 2013, като при получаването им само закривам разчета . Обосновавам се с това, че разходите, които по договор с Бюрото по труда се покриват по тази програма са извършени през 2013 г. независимо кога са преведени парите.Смятам , че водещо в случая е, че средствата по тази програма не са дарение .  :smile1:

един "поглед" към поставения въпрос

http://www.kik-info.com/forum/index.php?topic=4175.0
Да, така е, но втората колона всъщност ще подадете от 01 до 25.03.2014 с период 02.2014 и дата 28.02.2014 . Тя на практика ще се яви втора за декларация 6 с код 5 с осигурителните вноски за 02.2014 .
Аз бих взела Дт 122 / Кт 70... със сумата , която е неправомерно използвана и после Дт 122 / Кт 452 и...чл.75 ЗКПО. Важното е да не се " изкриви " резултатът за 2013 .
Софтуерът на НАП "обработва " обр.1 така, както сте го подали и правят изчислението за данните в обр.6. Не променяйте обр.1 , а както са Ви посъветвали вече променете в обр.6 сумата съгласно техните изчисления. Разликата е от закръгления . :smile1:
Вижте чл.75 ЗКПО за коригиране на счетоводни грешки, защото при Вас изглежда ще се внася и корпоративен данък за 2011 . Иначе, ако сте отчели разход неправомерно то вземете Дт 122 / Кт 70 група и приложете чл.75 ЗКПО .

" Как се извършва контирането за приспадане на счетоводна грешка ЕТ излиза за на печалба за 2011 г. въз основа ва разходи който не са на името на фирмата "

Може би сте искали да напишете " загуба " ?
.... чрез сторнирането на грешния превод няма ли да се получи разлика при осчетоводяване на банковите извлечения?

Ще се получи, разбира се, но логично е да въведете правилната контировка вместо " сторнираната " .
Месечна  Ведомост  трябва ли да съставям. Изплащам възнаграждението с РКО нали


Аз лично правя ведомост с подпис на получил сумата и не пиша РКО . Всъщност е въпрос на организация - както прецените.
 :good:

Подавате код корекция и попълнени клетки 31 , 31 А / във Вашия случай 0 /  и 34.
" Не са му изплащани възнаграждения. Няма назначен персонал."

Ако не са му изплащани наистина възнаграждения няма за какво да променяте вече подадената информация. Ако смятате да изплатите възнаграждение за личен труд то следва с код корекция да подадете обр.1 за месеците на полагане на този труд съгласно указанията от Писмото на НАП , а за обр.6 нямате какво да подавате до достигане на сумата от 7920 на лицето.

Ако питането Ви е за 2014 то можете да подадете корекция на обр.1 за 2014 до 30.04.2015 , а не само до 25.02.2014 за 01.2014. :smile1: