Ако се пусне КИ и фактура този месец, проблемът към края на минала година не си ли остава ?

Какво да кажа - той проблемът си е факт към края на миналата година без съмнение.Като тръгне човек да прави някаква "легенда" за оправяне на ситуация като тази става като в приказката, че като завиеш краката се оголва главата, а ако завиеш главата се оголват краката. Та и тука така.

Освен да сте имали информация към края на 2013, че уж ще връщат тази стока, но още не са я върнали и като се случва това издавате КИ. Всичко измислено извън чл.75 ЗКПО ще е като съшито с бели конци, но преценката е Ваша....... :smile1:
Най-лесно е с КИ за върната стока и продадена отново. За това обаче и клиентът ще трябва да е съгласен, защото ще го касае счетоводно и него.

Най-правилно е прилагането на чл.75 от ЗКПО и той не оставя много място за алтернативи - уведомяване на НАП по реда на този чл. с всички последващи действия, описани в него.
"За времето преди 01.01.2003 г. осигурителният стаж се зачита и изчислява, като за един ден осигурителен стаж се зачита времето, през което лицето е отработило най-малко половината от законоустановеното работно време за деня и е получило възнаграждение не по-малко от минимално установеното за страната за съответната продължителност на работното време (чл. 38, ал. 2, т. 1 НПОС).

   За периоди след 01.01.2003 г. за един ден осигурителен стаж се зачита времето, през което лицето е отработило пълното законоустановено работно време за деня (например 8 часа) и за това време са внесени или са дължими осигурителните вноски върху възнаграждението му, но не по-малко от минималния осигурителен доход за съответната професия по икономическа дейност (чл. 38, ал. §, т. 1 НПОС)."

източник :
http://zakonnik.bg/document/view/qanda/139624/227425

Калкулаторът си е ОК. :good:
Не мисля, че трябва да коригирате нещо - подадените декларации са с правилния период и смятам, че ако погледнете сега единната сметка ще са се отразили като задължение именно за 10.2014. :smile1:
Може да е малко далеко от темата, но може би ще е полезно да се уточни.
Когато парите ти постъпват по даден фонд и ти не знаеш, кой е той и искаш да го смениш. Отиваш в офиса на избрания /нов/ фонд и им заявяваш в писмена форма това свое желание и те имат право да извършат тази промена. Т.е. не е нужно да знаеш кой ти е фонда. Далеко ли съм от истината?

Точно така е .  :good:
"(2) Известието се издава задължително не по-късно от 5 дни от възникване на съответното обстоятелство по ал. 1"

Това обстоятелство не е обвързано с датата на фактурата .Ако фактурата е издадена примерно 25.10.2014 и да кажем, че с нея е закупена стока то можете да решите днес да върнете част от стоката и в този случай обстоятелството, касаещо намаление на данъчната основа настъпва днес.
На практика разбирам обаче, че нямате причина да издавате КИ и да оспорвате данъчната основа. И понеже искате хем да си вземете парите за ДДС, хем да сте изрядни законово то с издаването на това КИ особено, ако не се приеме от другата страна няма как да сте изрядни.
Неплатената част от сумата ще Ви стои като салдо до момента на изтичане давността на вземането и ще го отпишете на разход в даден момент - това е пътят към финализиране на ситуацията, а не КИ , за което нямате основание.

"Ние не сме съгласни с намаляне на ДО ..."
Интересно ми е следното - задава се един въпрос и то определено ясен и недвусмислен.

"питането ми е: Задължително ли трябва да напиша уведомително писмо до НАП или такова се пише, когато има неправилно отразини фактури? "

Дава се отговор :
" Уведомително писмо до НАП и следва ревизия.Иначе 1 ден ще плащате двойно ДДС"
raynavh, за какво ще уведомяваме НАП ?

И започваме "спор" двойно ли ще е или какво ДДС-то и прочие. Какво се пита - какво се отговаря.Питащият или питащата ясно си дават сметка за последствията и не питат за тях. Ясно е едно - ще има ли или няма да има глоба, двойно ли какво ДДС ще се плати е все едно за правилните действия в случая. Пита се единствено каква е процедурата , а тя не е уведомително писмо .И независимо от глоби и други разни такива страшни работи фирмата ще си я включи в дневниците.
/ добре, че за невключени фактури не е предвиден затвор /
Следва ли наличието на глоба да предотвратява правилното прилагане на закона ? В никакъв случай и предполагам затова не се пита има ли и каква е глобата, а единствено как да се процедира.Ясно и точно .Цял реферат написахме с излишно изразходвана енергия за неща, за които не ни питат.
Никога не съм разбирала този стремеж вместо един кратък отговор по същество да се разпрострем и да ровим какви глоби , че и ревизии чакат тази фирма.

Темата е не само изчерпана, но и излишно размита и приканвам raynavh , която обича да има последния пост в темата да си напише , каквото и е на сърце и да спре разнищването на този толкова "сложен" казус.

 
"Задължително ли трябва да напиша уведомително писмо до НАП или такова се пише, когато има неправилно отразени фактури? "

 raynavh ,

Това е питането - за процедурата при неотразяване на документ, а не за четене между редовете текстовете за налаганите глоби. Иначе за последните си има и давностен срок и няма как да гадаем за двойно ДДС ли ще става дума, а може и тройно да е, а може и никакво в крайна сметка.
Уведомително писмо до НАП и следва ревизия.Иначе 1 ден ще плащате двойно ДДС.

Преценката е всичко друго, но не и уведомително писмо, ревизия и двойно ДДС.
Ирена вече ме е изпреварила / щях да копирам този текст, който е копнала тя / , но все пак искам да подкрепя написаното от нея !  :good:
Не може да се дават и то с такава категоричност неаргументирани съвети след като ясно и точно е написано , че в случай на неотразен документ същият се включва в дневниците в месеца на откриване на  пропуска. Да не говорим за ревизия, за двойно ДДС и прочие неприложими в тази ситуация изводи .
Независимо кога и какво ще платите от дължимите осигурителни вноски обр.1 и обр.6 следва да подадете до 25 число на месеца следващ този, за който се отнасят тези осигурителни вноски.
Искате да отразите във фиша на лицето удържането на обезщетението, което работникът дължи на фирмата за неспазено предизвестие ли ?

http://www.karieri.bg/karieren_klub/novini/201992_dulji_li_obezshtetenie_rabotnikut_pri_nespazeno/
Но пак трябва да е безъзмезден, защото е за иналата година, нали?

Да, с оглед на така създадената вече ситуация.  :smile1:
Да защото няма сключен догвор, сега мога ли да направя,това което питам?

Вместо договор за личен труд без възнаграждение направете към всяка командировка по един договор за възлагане на определена задача на лицето / съобразена с дейността на фирмата / и го приложете към вече оформените командировки.
Отчитане на сделки в чуждестранна валута
3.1. Сделките в чуждестранна валута, с изключение на тези за покупка и продажба на валута, се вписват в левове при първоначалното счетоводно отразяване, като към сумата в чуждестранна валута се прилага централният курс към датата на сделката.
3.2. Закупената валута се оценява по валутния курс на придобиване.
3.3. Продадената валута се оценява по валутния курс на продажбата.
3.4. В годишния финансов отчет и в междинните финансови отчети паричните и непаричните позиции в чуждестранна валута се отразяват, както следва:
а) паричните позиции в чуждестранна валута се оценяват по заключителен курс, а текущо през годината ­ по централния курс на Българската народна банка;

Получената сума по банка - по фиксинга , както е писала и Ирена. За фактурата , ако е договорена във валута - също по фиксинга съгласно СС 21. Ако сумата е договорена в лева - съответно левовата стойност .
СС 21
.........
Отчитане на сделки в чуждестранна валута

3.1. Сделките в чуждестранна валута, с изключение на тези за покупка и продажба на валута, се вписват в левове при първоначалното счетоводно отразяване, като към сумата в чуждестранна валута се прилага централният курс към датата на сделката.
Полага ли му се тази помощ или периодът от 12 месеца - осигуряване, трябва да е непрекъснат?

Полага му се, а периодът не е задължително да е непрекъснат - просто трябва да  има 12 месеца осигуряване за ОЗМ към датата на настъпване на съответното обстоятелство .
"сега длъжността е: 3117 3005 Техник-металург

искам да стане:  3117 3005 Техник-металург - младши"

Искате да стане, но според мене няма как да стане - тя е техник-металург .  :smile1:

/ представете си как бихте регистрирали един такъв ТД - в уведомлението ще си е все техник-металург, ако по НКПД не е предвидено да има младши /