Той е единствен собственик на фирмата, а печалбата на фирмата е реализирана само с дейността на собственика. Доходът всъщност ще е разпределения дивидент.

Доколкото дивидентът не е трудов доход и не води до задължение за осигуряване на лицето то същото не следва да подава ГДД чл.50 и респективно не изравнява осигурителни вноски.
"  Трябва ли собственика да изравнява осигуровки с ГДД по чл. 50 ?"

С ГДД по чл.50 физическите лица декларират получени през годината доходи. Какви доходи има това физическо лице като собственик на ЕООД , за да подава ГДД и оттам да изравнява ?
аз чакам с нетърпение момента, в който чрез фирмен ПИК ще могат да бъдат подавани различните видове декларации, но както виждате - нищо не се прави в тази посока...
  :good:

Много ми е чудно защо това наистина е невъзможно и не е заложено да става ? Това е един идеален вариант, при който собствениците на фирми не биха се притеснявали дори и финансово да заделят средства за закупуване и поддържане на електронен подпис.
Що се отнася до декларацията - то и сега при публикуването на ГФО в ТР подписват декларация, че потвърждават истинността на подаваните документи . Още повече, че преди подаване на ГФО за публикуване има етап на разглеждане и одобрение на ГФО. И на практика имаме  Решение за приемане и одобрение на отчета и декларация за потвърждение на истинността на представените за публикуване документи.
Внесените от ДЗЛ тримесечни авансови вноски се записват на ред 7 част IV образец 2001 в ГДД . Там , а не в Приложение 3 ще ги отразите.
ЗКПО
Скрит текст :

Нямате срок - при изтекла давност имате указано кога най-рано да отпишете вземането. След като имате потвърждение за плащане бихте могли да изчакате плащането. Може и да отпишете вземането, но при последващо плащане да преобразувате с размера на платената сума.
ЗЮЛНЦ
...............
Чл. 3.
..............
(3) Юридическите лица с нестопанска цел могат да извършват допълнителна стопанска дейност само ако е свързана с предмета на основната дейност, за която са регистрирани, и като използват прихода за постигане на определените в устава или учредителния акт цели.

Смятам, че този текст от ЗЮЛНЦ е достатъчно основание да използвате постигнатите резултати от стопанската дейност за изпълнение на изискванията по проекта.
Да, вписан е. Инспекцията по труда не е ли орган, който осъществява контрол по спазването на трудовото законодателство? Управителят не е задължително да е на трудов договор. Посочването на адвоката беше примерно, ако това има значение.

Външно лице - вписан управител без възнаграждение и без договор. Упражнява обаче дейност / не сте упоменали изрично, но би било логично да е така / .
Доколкото осигуряването е резултат от упражняването на трудова дейност не следва да има съмнение дали трябва да се осигурява въпросният управител.
Упражнява дейност - осигурява се.
Ако липсата на ДУК и възнаграждение е начин да се избегне осигуряването не намирам този начин за "работещ" вариант. Един съдружник, който е СОЛ и управлява по същия начин примерно няма договор и възнаграждение, но задължително се осигурява като СОЛ.
ЗКПО третира подобен вид взаимоотношения като избягване на данъчното облагане / освен опита да се избегнат осигуровките / .
Принципно няма проблем да изготвим решение, аз питам дали е позволено то да бъде изготвено след като сумите са вече внесени по фирмената сметка?

А как и кой би разбрал кога е изготвено ?
Иначе не е позволено . / по-скоро не би било редно /
Имал ли е някой подобен случай: подадох справките към НСИ имам входящ номер, подадох и год.декларация по чл.92, излезе ми номера с дата 28.08.2016, всичко добре, но вчера си прегледах справките и видях, че нещо съм разместила, анулирах, оправи си го и пак приключих, това ще повлияе ли на декларацията?

Не, входящият номер от НСИ е същият.
Да и не би ли трябвало по стария начин да се определя, а не по измененията въведени тази година  :blink:

Каквото е законовото изискване са го приложили във формуляра на ГДД за 2015.
Погледнете все пак СС 18 в частта му за признаване на приход от услуги.

Скрит текст :
Уведомление се подава при промяна на срока на договора и на длъжността. Във Вашия случай следва да подадете уведомление за новата длъжност, която ще изпълнява лицето.
За същия случай ходих до НАП - погледнаха в системата, казаха, че няма проблем и ме посъветваха да изчакам няколко дни. В интерес на истината доста бяха тези няколко, но накрая стана - успешно влязох и от тогава няма проблем.  :smile1:
значи въпреки, че са весени на 04.01.2016 и те са данъчно признати за 2015.
ЗКПО
..........
чл.42
.............
(5) (Нова - ДВ, бр. 110 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.) Разходите за задължителни осигурителни вноски, свързани с непризнатите разходи по ал. 1, не се
признават за данъчни цели в годината на счетоводното им отчитане, когато задължителните осигурителни вноски не са внесени към 31 декември на текущата година

Във Вашия случай разходите по ал.1 / доходи на ФЛ / са изплатени и данъчно-признати.
И аз да попитам ако възнагражденията за 12.2015 са платени на 30.12.2015, данъкът е удържан, осигуровките са внесени на 04.01.2016 и сме признали всичко на разход за 2015-правилно ли е?

Правилно - разход за доход на ФЛ - данъчно-признат, а осигуровките , доколкото са такива, отнасящи се за признат разход са също признати.
ДОПК
................
Адрес за кореспонденция
Чл. 28. (1) Адресът за кореспонденция е:
........................
2. (доп. - ДВ, бр. 34 от 2006 г., в сила от 01.01.2008 г.) адресът на управление - за местните юридически лица, регистрираните търговски представителства и клоновете на чуждестранни лица, освен ако в регистър БУЛСТАТ не е вписан друг адрес за кореспонденция, съответно в търговския регистър не е вписан друг адрес на управление;

Вписвате адреса на управление, обявен в ТР.
Бихте ли споделили виждането си за начисляването на дължимия корпоративен данък ? Ако приемате за правилна контировката ДТ 123/КТ 452 с размера на данъка как бихте коментирали тогава наличието на пълен размер на данъка по КТ452 при наличието на внесени авансови вноски, но отразени съгласно мнението Ви по-горе по ДТ 123 ? Или бихте препоръчали да се начисли само корпоративния данък за довнасяне, за да има коректност по отношение на кредитното салдо по 452 ? А ако няма дължим данък поради загуба къде биха били видни надвнесените в този случай авансови вноски ?
Да участва в дейността на дружеството и в управлението на дружеството са различни неща.В случая управителят и едноличен собственик на капитала изпълнява това свое задължение - да участва в управлението на дружеството - и е предпочел да има сключен договор с възнаграждение за тази си дейност. Мисля, че всичко си е ОК и не виждам противоречие с ТЗ.
Само да уточним. Защо му е на управител, едноличен собственик на капитала, да има ДУК след като ТЗ го задължава да участва в дейността на дружеството, т.е. да получава възнаграждение за личен труд?

Да участва в дейността на дружеството дали е равнозначно на това да получава възнаграждение за личен труд ???