Да, би могла да си вземе платената отпуска , неползвана до момента, както и да излезе в неплатен отпуск за гледане на дете 6 месеца.
Приемам по подразбиране, че става дума за лице, наето по трудов договор. :smile1:
Нищо вече - обезщетенията от НОИ са приключили и не се носи нищо .
КТ
.............
чл.68
..............
(4) (нова, ДВ, бр. 25 от 2001 г., в сила от 31.03.2001 г., предишна ал. 3, ДВ, бр. 48 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.) По изключение срочен трудов договор по ал. 1, т. 1 за срок най-малко една година може да се сключва за работи и дейности, които нямат временен, сезонен или краткотраен характер. Такъв трудов договор може да се сключи и за по-кратък срок по писмено искане на работника или служителя. В тези случаи срочният трудов договор по ал. 1, т. 1 със същия работник или служител за същата работа може да се сключва повторно само веднъж за срок най-малко една година.


Да, при определени условия - може. :smile1:
Копирам линк към експертно мнение по въпроса , както и едно съдебно Решение.

http://ezines.zakonnik.net/2009/viewzine.php?id=3774

http://balans.bg/1596-obektivna-nevyzmojnost-za-izpylnenie-na-td-po-smisyla-na-chl-328-kt/
В НАП се декларира само започване на дейност на съдружник и прекратяване / прекъсване на същата. Ако не е подавал ОКД5 нищо не е необходимо да прави , за да уведоми, че не упражнява дейност. Иначе правилно отбелязвате , че да не упражнява дейност най-общо казано " ...... не може да сключва сделки от името на фирмата, да не може да представлява дружеството, да не може да разписва ГФО и т.н " - с една дума не извършва никаква дейност във фирмата.

http://www.kik-info.com/forum/index.php/topic,6262.msg33939.html#msg33939
още нещо в помощ
Да, може да бъде на трудов договор без да е СОЛ - стига да не упражнява и дейност като съдружник извън тази по ТД.
" Пояснение в стойността на месечния наем е включено следното: месечна амортизация на актива, застраховка ГО и Каско/годишна разделена на 12/, данък МПС и винетка/пак делени на 12 месеца/ "

Всъщност ми се струва, че сте договорили не наем, а възстановяване на разходите си .........
Те са я приели, но така ще изчислява завишена база за болничните на лицето, ако има такива и да не стане време да връща пари..........това ме притеснява.
 И аз така съм подала - неправилно - включено в нетното и обезщетение по чл.224 за май 2013. Приета е декларацията, но системата едва ли има контрол дали е включено или не обезщетението , така че трябва да подадем корекция в клетки 29 и 34 - брутно и нетно възнаграждение.
Винаги си казвам, че всяко нещо си има логичното обяснение - във Вашия случай то не е тука в рамките на тази дискусия и тя не може да даде повече по въпроса. Остава да се обърнете към работодателя си или към  ИТ. Успех ! :smile1:
По въпроса с включването във ведомостта - там не можеш да си ги включваш произволно във времето - все пак обезщетението си е дължимо към датата на прекратяване на ТД. Ако може нещо да се отлага, макар и неправомерно - това е изплащането на самата сума и затова посочих КТ по въпроса.
Но пък може и да научим нещо ново............ :smile1:
КТ
......
Чл. 66.(Изм. - ДВ, бр. 100 от 1992 г., в сила от 01.01.1993 г.; изм., бр. 58 от 2010 г., в сила от 30.07.2010 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 52 от 2004 г.) Трудовият договор съдържа данни за страните и определя:
1. мястото на работа;
2. наименованието на длъжността и характера на работата;
3. датата на сключването му и началото на неговото изпълнение;
4. времетраенето на трудовия договор;
5. размера на основния и удължения платен годишен отпуск и на допълнителните платени годишни отпуски;
6. еднакъв срок на предизвестие и за двете страни при прекратяване на трудовия договор;
7. основното и допълнителните трудови възнаграждения с постоянен характер, както и периодичността на тяхното изплащане;
8. продължителността на работния ден или седмица.


В трудовия договор би трябвало да е отговорът на този въпрос - едва ли там е писано, че се плаща начисленото по ТД до 6 месеца от изтичане на месеца на полагане на труда......... :yes3:
още нещо по въпроса
 :wave: , Evelina64 !

Надявам се тука да намериш и отговор на въпроса си , ако попадаш в тези разпоредби. Това го копирам при условие, че става дума за ЧФЛ , както разбирам и от въпроса ти . :smile1:

ЗДДФЛ
.............
Глава шеста.
ОКОНЧАТЕЛЕН ДАНЪК ЗА ДОХОДИ ОТ ИЗТОЧНИК В БЪЛГАРИЯ И ЧУЖБИНА
Облагане на доходи на чуждестранни лица


    Чл. 37. (1) (доп., ДВ, бр. 113 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г., доп., ДВ, бр. 94 от 2010 г., в сила от 01.01.2011 г.) С окончателен данък независимо от обстоятелствата по чл. 13 се облагат доходите по чл. 8, ал. 11  и следните доходи от източник в България, начислени/изплатени в полза на чуждестранни физически лица, когато не са реализирани чрез определена база в страната:
1. обезщетения за пропуснати ползи и неустойки с такъв характер;
2. стипендии за обучение в страната и чужбина;
3. лихви, в т. ч. съдържащи се във вноските по лизинг;
4. доходи от наем или от друго възмездно предоставяне за ползване на движимо или недвижимо имущество, включително вноски по договор за лизинг, в който не е изрично предвидено прехвърляне на правото на собственост;
5. възнаграждения по договори за франчайз и факторинг;
6. авторски и лицензионни възнаграждения;
7. възнаграждения за технически услуги;
8. (изм., ДВ, бр. 113 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.) награди и възнаграждения за дейност, извършена на територията на страната от чуждестранни физически лица - общественици, дейци на науката, изкуството, културата и спорта, включително когато доходът е изплатен/начислен чрез трето лице като импресарска агенция, продуцентска къща и други посредници;
9. доходи от управление и контрол, от участие в управителни и контролни органи на предприятия;
10. доходи от продажба, замяна и друго възмездно прехвърляне на недвижимо имущество;
11. (доп., ДВ, бр. 113 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.) вноски по договор за лизинг, в който изрично е предвидено прехвърляне на правото на собственост на недвижимо имущество;
12. доходи от продажба, замяна и друго възмездно прехвърляне на акции, дялове, компенсаторни инструменти, инвестиционни бонове и други финансови активи, с изключение на доходите от замяна по чл. 38, ал. 5.
(2) (изм., ДВ, бр. 113 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г., доп., ДВ, бр. 94 от 2010 г., в сила от 01.01.2011 г.) Окончателният данък за доходите по ал. 1, т. 1 - 9 и по чл. 8, ал. 11 се определя върху брутната сума на начислените/изплатените доходи.
(3) (нова, ДВ, бр. 113 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.) Окончателният данък за доходите по ал. 1, т. 10 и 11 се определя върху положителната разлика между продажната цена и документално доказаната цена на придобиване на имуществото, намалена с 10 на сто разходи.
(4) (нова, ДВ, бр. 113 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.) Окончателният данък за доходите по ал. 1, т. 12 се определя върху положителната разлика между продажната цена и документално доказаната цена на придобиване на имуществото.
(5) (нова, ДВ, бр. 113 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.) Когато е платена част от продажната цена, при определяне на окончателния данък за продажна цена и документално доказана цена на придобиване на имуществото по ал. 3 и 4 се приемат получената част от продажната цена и съответстващата на нея част от документално доказаната цена на придобиване.
(6) (нова, ДВ, бр. 113 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.) При прекратяване на договор за лизинг, в който изрично е предвидено прехвърляне на правото на собственост преди изтичане срока на договора и без да се прехвърли правото на собственост върху движимото или недвижимото имущество - предмет на договора, неподлежащите на връщане лизингови вноски се смятат за доход от ползване на имущество, придобит от чуждестранното физическо лице към момента на прекратяването. Внесеният окончателен данък по ал. 1, т. 3 и 11 до момента на прекратяване на лизинговия договор се приспада от дължимия окончателен данък по ал. 1, т. 4.
(7) (Предишна ал. 3, ДВ, бр. 113 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г., изм., ДВ, бр. 106 от 2008 г., в сила от 01.01.2009 г.) Не се облагат с окончателен данък доходите по ал. 1, освободени от облагане по чл. 13 и начислени/изплатени в полза на чуждестранни физически лица, установени за данъчни цели в държава - членка на Европейския съюз, или в друга държава - членка на Европейското икономическо пространство.
(8) (Предишна ал. 4, ДВ, бр. 113 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г., изм., ДВ, бр. 106 от 2008 г., в сила от 01.01.2009 г.) Обстоятелствата по ал. 7 се удостоверяват пред платеца на дохода с документ, издаден от данъчната администрация на държавата, в която лицето е установено за данъчни цели, и декларация от лицето, придобило дохода, че са налице обстоятелствата по чл. 13.

 :wave: , create !

Ей, тези хора не спят - работят - указание след указание........... :laugh: Аз си слагам тази тема в бележника , че да ми е под ръка - много стана , кое по-напред да помним . :hmmm:
 :wave:

JiD Ви е отговорила.... :smile1:

 ..........Основание чл.71,ал.1 , без предизвестие, обезщетение - само дни неползван платен отпуск, пропорционално на отработеното време ....
" Щом искат и трудовите договори заедно с ведомостта и банковото извлечение,значи ясно виждат нарушението ..."


Ще го видят, ако сигнализирате и изискат тези документи. Те  проверяват фирмите планово  и по сигнал от работника.
 :wave:

Надявам се, че тука ще намерите отговор на въпроса си, който е  - да, можете ..... :smile1:

http://www.kik-info.com/forum/index.php/topic,5237.0.html
Какво значи да се съгласяват ? Те са контролен орган и именно едно от задълженията им е да санкционират неспазването на договорните задължения между работник и работодател . За това обаче , че има неспазване на трудовия договор трябва да бъдат уведомени  - в случая от Вас.