Безвъзмездното ползване е отклонение от данъчното облагане.
Ако сте платили самия наем през 2012 то той е данъчно-признат разход за фирмата.Ако наемът е изплатен 2013  и е на физическо лице то със сумата ще преобразувате в увеличение финансовия резултат за 2012 г..Същият наем ще ви бъде данъчно-признат разход в годината на изплащане на наема на физическото лице и тогава ще дадете сумата в намаление на финансовия резултат при преобразуването.
Вие сте го направили вече.
" От това което прочетох мисля че трябва да е така:
 Пример:

 Осигурителен доход = 420 лв
 Брутно възнаграждение за положен личен труд през месеца = 1000 лв
 Осигурителни вноски за сметка на самоосигуряващото се лице:
 За ДОО = 68.46
 За ДЗПО в УПФ = 21.00
 За Здравно осигуряване = 33.60
 Общо = 123.06 лв

 Определяне на данъчната основа и данъка:

 Данъчна основа = 1000 – 123.06 = 876,94
 Данък = 876,94 х 10% = 87.694
 
 Подавате обр.6 до 25.01.2013 г. с ДДФЛ на СОЛ. Попълвате обр.1 като в клетка 31 пишете осиг. доход 1000 , а в 31А - ДДФЛ 87.69. Обр.1 подавате също в срок до 25.01.2013 г..
Ако СОЛ получава доход за положен личен труд в ООД, където се самоосигурява то в сила е следното :
в сила от 01.01.2010

ЗДДФЛ
ДР пар.1
..............
26. "Трудови правоотношения" са: ...................
и) (нова - ДВ, бр. 95 от 2009 г., в сила от 01.01.2010 г.) правоотношенията, независимо от основанието за възникването им, със съдружници и член-кооператори, както и с акционери, притежаващи повече от 5 на сто от капитала на акционерното дружество, за полагане на личен труд в дружествата и кооперациите, в които те са съдружници, член-кооператори или акционери.


Да, изчисляването на ДДФл в случая е правилно. По отношение на личен труд на СОЛ в дружеството, в което се самоосигурява прилагам едно писмо на НАП. Там е разгледан и въпросът с Д1.
ЗДДС

Чл. 180. (Изм. - ДВ, бр. 108 от 2007 г., в сила от 19.12.2007 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 108 от 2007 г., в сила от 19.12.2007 г.) Регистрирано лице, което, като е длъжно, не начисли данък в предвидените в този закон срокове, се наказва с глоба - за физическите лица, които не са търговци, или имуществена санкция - за юридическите лица и едноличните търговци, в размер на неначисления данък, но не по-малко от 500 лв.

Това е по отношение на глобите.
ДДС-то е 108,33 лв, а фактурата вече е осчетоводена в м.7.2012.

Imam predwid, ce imate w po-malko oscetowodeni prihodi po kasow aparat sled kato tazi faktura e oscetowodena w broj.
Да четох го, но се надявах да има някаква вратичка.

Освен да си включите фактурата в дневниците за продажби 01.2013 , а при приключване на 2012 г. да начислите прихода по тази фактура, за да определите правилно финансовия резултат. Не е законния начин, но ......
Ако подавате обр.6 с код корекция датата на изплащане на заплатите трябва да е като в основната подадена обр.6. В обр.6 с код 9 - да, 27.12.2012 , когато реално са платени заплатите.
Когато при преизчисляване на ДДФЛ за 2012 имате за довнасяне данък подавате в срок до 25.02.2013 год обр.6 с код 9 и с ДДФЛ за довнасяне, получен при годишното преизчисление. За корекция на подадена 12.2012 г. обр.6 имате време до 31.01.2013 г.. При преизчислението на ДДФЛ не закръгляте ли до 1 лв.?
Дали няма да Ви помогне чл.27 ЗДДФЛ ?


Скрит текст :
Ако го назначите на ТД и то не като управител кой ще управлява дружеството ?
В ЕООД собственикът не би могъл да бъде на трудов договор. Някои смятат обратното, но изразявам свое мнение. По отношение на длъжността - ако ще го назначавате ще изберете кода на съответната длъжност , освен ако въпросът Ви е дали трябва непременно да го назначите като Управител на трудов договор. Каква е идеята Ви ?
Здравейте, някой може ли да ми помогне - как се оформя парична вноска от ЕТ в собственото му предприятие - като заем или ...?

ЕТ се отъждествява с физическото лице и няма нужда да оформяте заем или парични вноски от ФЛ към ЕТ и обратно - един ПКО и при връщане РКО биха свършили работа.
Обаждах се в НАП. Това ми казаха: Ако е изплатен наем на физ.лице през декември и данъкът е уддържан, но невнесен; следвало е да се внесе до 10ти януари, заедно с декларацията по чл.55. Колегите били дали няколко дена толеранс, но аз много съм закъсняла...

Така е, Малибу, срокът е 10.01.2013 , когато наемът е изплатен на местно физическо лице.
Образецът на декларацията по чл.55 трябва според мене да е новият.

пак да цитирам указанието от 09.01.2013

"Тези данъци също трябва да се декларират с новия образец на декларация (4001), като срокът за подаване на декларацията съвпада със срока за внасянето на данъците."
Дължимият данък е по чл.37 ал.1 т.4 – доходи от наем, изплатен на чуждестранно лице. Съгласно чл.65 ал.1 ЗКПО данъкът се удържа и внася от платеца на дохода – предприятие или самоосигуряващо се лице в срок до края на месеца, следващ месеца на начисляване дохода от предприятието или изплащане на дохода от самоосигуряващото се лице. Това е текстът на закона до 31.12.2012 г.. Следователно щом наемът е начислен и изплатен 12.2012 срокът за внасяне на данъка е 31.01.2013 г..
Съгласно чл.56 ал.1 от ЗДДФЛ ,  действащ до 31.12.2012 г. декларацията по чл.55 се подава в срок до края на месеца, следващ тримесечието на внасяне на данъка. Ако внесете данъка до 31.01.2013 г. по старата разпоредба на закона би трябвало да подадете декларация по чл.55 до 30.04.2013 г.
Съгласно чл.56 от ЗДДФЛ в сила от 01.01.2013 г. декларацията по чл.55 ЗКПО се подава в сроковете за внасяне на дължимите данъци – в случая 31.01.2013 г..

От указанията на НАП от 09.01.2013 г.:

„Окончателните данъци, които са удържани през 2012 г. от платците на доходи, но не са внесени към 31.12.2012 г., тъй като срокът за внасянето им изтича след 01.01.2013 г. се внасят в сроковете, действащи към момента на удържането на данъците, т.е. прилагат се старите срокове. Тези данъци също трябва да се декларират с новия образец на декларация (4001), като срокът за подаване на декларацията съвпада със срока за внасянето на данъците.”

Срокът според мене и за плащане на данъка и за подаване на декларацията по чл.55 е 31.01.2013 г.
Но във Вашия случай нямате внесен данък четвърто тримесечие 2012 - пишете, че ще го внасяте 01.2013 г.? И става дума за данък за платен наем на чуждестранно лице по чл.37 ЗКПО ?

Облагане на доходи на чуждестранни лица

Чл. 37. (Изм. и доп. - ДВ, бр. 113 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.; изм., бр. 106 от 2008 г., в сила от 01.01.2009 г.; доп., бр. 94 от 2010 г., в сила от 01.01.2011 г.) (1) (доп. - ДВ, бр. 113 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.; доп., бр. 94 от 2010 г., в сила от 01.01.2011 г.) С окончателен данък независимо от обстоятелствата по чл. 13 се облагат доходите по чл. 8, ал. 11 и следните доходи от източник в България, начислени/изплатени в полза на чуждестранни физически лица, когато не са реализирани чрез определена база в страната:
............
4. доходи от наем или от друго възмездно предоставяне за ползване на движимо или недвижимо имущество, включително вноски по договор за лизинг, в който не е изрично предвидено прехвърляне на правото на собственост;