А, друго решение...без да уведомявам НАП

Законовото е това. Друго решение - прочетете началото на темата .
ЗДДС
Чл. 126
(3) Извън случаите по ал. 2 грешките се поправят, като:
2. лицето писмено уведоми компетентния орган по приходите, който предприема действия за промяна на задължението на лицето за съответния данъчен период - при неправилно отразени в отчетните регистри документи.
Не мисля, че някой би коригирал заповедта Ви - вече и до регистрация в НОИ сте стигнали. И без това вече под лупа гледат фирмите за фиктивни договори и подобни услуги с цел получаване на обезщетения от физическото лице.
Отпадъкът е останл в склада на фирмата извършила услугата.

 ... за отпадъка има протокол за предаване.

Нещо вече съвсем не разбирам...
Важното е Вие да се ориентирате в ситуацията.  :smile1:
Така като чета т.2 , на която сте се позовали наистина е неприложима, защото имате според НАП неотразен документ , а не неправилно отразен. Един вид за Вас сгрешеният доставчик е характеристика на неправилно отразен документ и се позовавате на т.2. Те отхвърлят това основание - следва, че имате просто неотразен докумен по тази логика . Ако това е правилно като извод за този неотразен документ ще приложите т.1 и ще го отразите сега, а ще подадете искане по т.2 за корекция на ДДС за месеците със сгрешен доставчик .
Май натам водят нещата, но нека и други си кажат мнението.
Иначе съгласно доста масова практика / не казвам правилна / подавате с минус документа с грешен доставчик и с плюс с правилния. Ясно защо се прави .  :smile1:
Ако решите да следвате чл.126 тогава горния алгоритъм се очертава.
Не сте обяснили ясно в питането всичко. Отпадъкът се връща от външната фирма на вашата и вие го изхвърляте. Това последно разбирам. Отговорите за данъчнопризнат разход и корекция или не на данъчен кредит си остават в сила. Този отпадък не можете ли поне да го унищожите ? Или да се извози от фирма за отпадъци ? Да не е така висящо във въздуха това изхвърляне...
Продаденият отпадък е приход, но разходът за материал, от който е получен отпадъка е разход и то е данъчнопризнат. Корекция на данъчен кредит за ползвания материал не следва да се прави. Обратното начисление е вече друг момент, който е свързан с продажбата на отпадъка.
ЗКПО
Чл. 28. (1) Не се признават за данъчни цели счетоводните разходи от липси на дълготрайни и краткотрайни активи, с изключение на произтичащите от непреодолима сила.

(2) Не се признават за данъчни цели счетоводните разходи от липси и брак на материални запаси.

(3) Алинея 2 не се прилага, когато разходите се дължат на:


2. технологичен брак или промяна на физико-химичните свойства, установени с нормативен акт или с фирмени стандарти, когато не е налице нормативен акт, и в обичайните за съответната дейност размери;
ЗДДС
чл.80
(2) (Изм. - ДВ, бр. 97 от 2016 г., в сила от 01.01.2017 г.) Корекции по чл. 79 не се извършват в случаите на:
4. технологичен брак в допустимите норми, определени с технологичната документация за съответното производство или дейност;
Прекратен ми е по чл. 71

Вие ли сте инициатор на прекратяването ?
Въпросът е правилно ли третирам комисионната по договора като освободена доставка, имайки предвид разпоредбата на чл. 40, ал. 3 от ЗДДС

Да, правилно . :smile1:
Краткосрочната статистика е "отворена" до определена дата. Не помня точно коя - 11 или 17 число беше. Това е причина да не може да влизате.
ЗОВ - задължителни осигурителни вноски , а не здравни. :smile1:
А осиг. вноски СОЛ внася в дружеството, чрез което същите се плащат.
Здравейте!
Не виждам някаква грешка в така записаните статии. Само да отбележа, че на Микроинвест имате възможност да чекнете от менюто дали да ви изважда осигуровките от възнаграждението или не. Това става в Редакция на картон - Данни за заплата - отляво в менюто има опция "Приспадане на ЗОВ от сумата за получаване". Аз лично НЕ чеквам това и не изваждам ЗОВ от сумата. Това е въпрос на избор .
Като осчетоводявате личния труд в 604 имайте предвид, че при попълване на статистическите форми тази сума трябва да я отделите от заплатите на наетите и да я попълните в табличката за граждански договори във формата на НСИ. Аз осчетоводявам личния труд в 602. В Микроинвест имате възможност също от настройки да промените контировката, която излиза в счетоводната справка. Това също е по желание и въпрос на Ваш личен избор.
Какво прави този виц в тема за непълнолетни ???  :stop:
Много готино !  :lol:

Какво да прави човекът - по-добре да живее в мнима неизвестност, отколкото да се изправи пред истината . Ще му мисли като светнат лампите .
Ще преобразувате, ако тези суми сте ги дали на разход 2019. Иначе има за тези случаи чл.75 ЗКПО.
P.G.H.R. - че ,
сега ще си я запаметя страничката ти, че има много полезни неща.  :good:
https://www.omegasoft.bg/omeks2000/forum/aft/14945

КТ
чл.137

(4) (Нова - ДВ, бр. 25 от 2001 г., в сила от 31.03.2001 г., предишна ал. 3 - ДВ, бр. 83 от 2005 г.) При намаляването на работното време по ал. 1 и 2 не се намаляват трудовото възнаграждение и другите права на работника или служителя по трудовото правоотношение.